Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Наръчник „Един за всички – всички за един – разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“

By rraycheva | June 9, 2016

Център за приобщаващо образование за изграждане на приобщаваща училищна среда

Настоящият наръчник предлага методология за работа с ученици от прогимназиален курс, разработена в рамките на проект „Един за всички – всички за един – разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Той предлага на учителя инструмент за борба с дискриминацията в училище и преодоляване на негативните стереотипи и нагласи сред учениците. В основата на методологията е залегнало използването на позитивни ролеви модели в лицето на реални личности, които чрез начина си на живот, работата си и делото си са отстоявали човешките права и свободи и са се борили срещу различни видове дискриминация.
Наръчникът е разделен на шест модула, като всеки е посветен на дадена личност, която на свой ред се свързва с определен тип дискриминация. Всеки от модулите е разделен на две части, изработени така, че да могат да бъдат проведени в два отделни учебни часа от по 40 минути. Шестте модула формират цялостната методология.
Във всеки модул са включени дейности, използващи определен набор от подходи и методи на преподаване.

pdf_icon   Manual_One4All

Модел на Център за приобщаващо образование за изграждане на приобщаваща училищна среда

pdf_icon  Модел_ЦПО

Topics: Библиотека, Младежки инициативи, Социални дейности | Comments Off on Наръчник „Един за всички – всички за един – разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“

Comments are closed.