Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Пазарът на земеделска земя в България и ролята на директните плащания

By rraycheva | June 12, 2017

pdf_icon   Direct_Payments_Land_Market_BG

Настоящият анализ на ИнтелиАгро има за цел да изследва влиянието на Общата селскостопанска политика на ЕС, в частта ѝ директни плащания към фермерите, върху пазара на земеделска земя в България. Резултатите от изследването показват статистически значима положителна връзка между размера на субсидиите, изплащани на площ и размера на рентните плащания в селското стопанство. Нещо повече, връзката между двете е много по-силна, отколкото връзката между арендата и доходността на единица площ от селскостопанска дейност. Оттук следва и заключението, че размерът на директното подпомагане има основна роля за стимулиране на пазара на земеделска земя в годините около и след присъединяването на България в ЕС, както по брой сделки, така и по обща площ на изтъргуваната земя, съответно влияе и върху средна покупна цена на земята. Налага се и изводът, че при сегашната структура на собствеността на земеделските земи в България, начинът на подпомагане не отговаря на основната си цел – подкрепа доходите на земеделските производители, а в голяма степен „изтича“ към арендодателите.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Пазарът на земеделска земя в България и ролята на директните плащания

Comments are closed.