Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Taking the future into their own hands – Youth work and entrepreneurial learning

By rraycheva | September 12, 2017

pdf_icon   y-1.5    Резюме на доклада

Европейската комисия публикува окончателния доклад за работата с младежите, младежките полиики и предприемачеството. Докладът представя резултатите от голямо изследване, описващо и анализиращо приноса на младежката работа за подпомагане на младите хора в постигането на компетенции, които ще им помогнат да изпълнят личните си стремежи и да станат активни граждани в Европа.

Изследването, базирано на обширно събиране на данни за работата с младежи и предприемаческото обучение във всички държави-членки на ЕС, е обобщено в 28 доклада за страните, изготвен е списък от 114 добри практики и 12 доклада за конкретни случаи.

Потвърждава се становището, че работата с младежта има важен принос, но че трябва да се направят подобрения по отношение на политическата рамка, както и по отношение на партньорствата на национално, регионално и местно равнище.

Докладът  предлага конкретни препоръки за политиците, както и за официалния сектор на образованието и за организациите за работа с младежи, как да се увеличи въздействието на предприемаческото обучение на младите хора.

 

Целият доклад (158 стр.) онлайн

http://bit.ly/2w1SCYU

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие, Младежки инициативи | Comments Off on Taking the future into their own hands – Youth work and entrepreneurial learning

Comments are closed.