Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Огледала – Наръчник за борба срещу антициганизма чрез образование по човешки права

By rraycheva | November 1, 2017

pdf_icon   Mirrors

Целта на настоящото ръководство е да насърчава правата на човека и образованието по човешките права чрез темата за aнтициганизма.

Антициганизмът е термин, който се използва във връзка с многобройните форми на пристрастия, предразсъдъци и стереотипи, които мотивират ежедневното дискриминационно поведение на институциите и хората спрямо ромите. Антициганизмът е форма на расова дискриминация. Повечето актове на антициганизъм са незаконни и в противоречие с човешките права, дори когато не са обект на преследване и дори ако са широко разпространени и често пренебрегвани или толерирани. Антициганизмът подкопава моралните устои на обществото. Демокрацията и човешките права не могат да бъдат гарантирани в общества, в които дискриминацията е институционализирана, толерирана или игнорирана.

Настоящото ръководство предлага поредица от дейности, които са подходящи за групи, съставени от роми, нероми или смесени групи, въпреки че фокусът може да бъде малко по-различен за всеки отделен случай.

Дейностите, предложени в настоящото ръководство, разглеждат различни аспекти на aнтициганизма през призмата на човешките права. Дискриминацията, бедността, полицейското насилие, изселването, речта на омраза и другите проблеми, пред които са изправени много роми, са представени през тази призма. Целта е участниците да видят, че всички тези проблеми са примери на неуспеха да се живее в съответствие с приетите от целия свят стандарти, които трябва да се прилагат навсякъде. Целта е също така участниците да започнат да разбират, че това „приемане” – заедно с правните задължения, които следват – може да се използва от тях в борбата за равни права на ромите.

Настоящото ръководство има за цел да допълни други инициативи на Съвета на Европа, по-специално неговата кампания „Доста!”, както и насоките на политиката за борба с aнтициганизма, разработени от Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността.

© Съвет на Европа, 2015 г.

Topics: Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Огледала – Наръчник за борба срещу антициганизма чрез образование по човешки права

Comments are closed.