Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Доклад “Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху българското земеделие в периода 2007 – 2017 г.”

By rraycheva | November 4, 2017

pdf_icon   ОСП 2007_2017

Годините след присъединяването на България към Европейския съюз са период на адаптация на българското земеделие към новите условия и изисквания на общия европейски пазар. Въпреки трудностите и предизвикателствата, прилаганите политики спомогнаха за устойчивото му развитие и повишаването на неговата конкурентоспособност, основно благодарение на постъпващия финансов ресурс от бюджета на ЕС в рамките на Общата селскостопанска политика.

За периода от 2007 г. насам се наблюдават съществени положителни изменения на някои основни икономически показатели за аграрния отрасъл – Брутна добавена стойност (БДС), производителност на труда, инвестиции. Членството в ЕС даде осезаем тласък на външната търговия с аграрни стоки.

През 2016 г. БДС от отрасъла, по текущи цени, бележи увеличение от 8,1% спрямо 2006 г., а при производителността на труда се отчита ръст от 26,8%.

За същия период инвестициите (разходи за придобиване на дълготрайни материални активи) в сектора нарастват близо три пъти, а делът им в общите инвестиции в икономиката на страната достига 7,5% през 2016 г. при 2,6% за 2006 г.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Доклад “Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху българското земеделие в периода 2007 – 2017 г.”

Comments are closed.