Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Селата и малките градове като катализатори на развитието в селските райони

By rraycheva | November 13, 2017

pdf_icon   EESC-Stanovishte-rural-2017-bg

Становище на Европейския икономически и социален комитет, 2017

Селските общности играят централна роля в интелигентните, устойчиви икономики на 21-ви век. Трябва да се търсят нови и по-добри начини, за да се даде възможност на селските общности да имат пълноценно участие в решаването на жизненоважни области на политиката като продоволствена сигурност, възобновяема енергия, опазване на околната среда и създаване на работни места.

Осигуряването на връзка чрез широколентов достъп е една от ключовите предпоставки, необходими, за да се превърнат селата и малките градове в съвременни икономики.

Селата и малките градове са центровете, които поддържат развитието на общностите в селските райони. Те са под все по-голям натиск от централизирането на услуги, напр. училища, здравни, социални и транспортни услуги. Селските общности се страхуват, че тяхната загуба на услуги се пренебрегва.

Намаляването на населението влияе отрицателно върху малкия бизнес, докато цените на жилищата растат извън възможностите на младите хора.

Това становище разглежда основните причини, отрицателното въздействие върху селските райони и подчертава най-добрите инициативи за повторно активизиране на общностите чрез ПРСР и други мерки за подкрепа.

Становището на Европейския икономически и социален комитет ще даде тласък на необходимостта от силна институционална намеса.

Източник: http://bit.ly/2zHgftg

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Селата и малките градове като катализатори на развитието в селските райони

Comments are closed.