Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Конкурс за разработване на програми за превенция на насилието в училище и в детската градина

By rraycheva | December 16, 2017

Програмите следва да се изпратят в срок до 11 януари 2018 г. 

Национална мрежа за децата обявява конкурс за разработване на програми за превенция на насилието в училище и в детската градина като част от изпълнението на проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, който цели да подкрепи реформата в системата за детско правосъдие в България, както и да пилотира нови модели за работа с деца с проблемно поведение.

Основната цел на заданието е разработване на обучителни програми за универсална превенция на насилието за различни възрастови групи деца, учители, родители и професионалисти в детските градини и училищата, които стъпват на опита на организациите, членове на Национална мрежа за децата, събран през 2016 и 2017 г. Програмите трябва да са консултирани и съгласувани с различни заинтересовани страни, включително със заинтересованите организации, членове на Мрежа за децата.

Концепциите на кандидатите трябва да допринасят за изграждане на капацитет за разпознаване на деца в риск или в ситуация на насилие и на различните форми на насилие, както и за повишаване на чувствителността на родителите, педагогическите специалисти и децата по проблема. Необходимо е и да предоставят информация към кого и как децата, учителите и родителите могат да се обърнат за помощ, както и да запознават с методи за ненасилствено разрешаване на конфликти. Има изискване за включване и координация между всички заинтересовани страни за разрешаване на конфликти и реакция при проблемно поведение.

Могат да кандидатстват с концепции организации членове на Национална мрежа за децата, както и независими консултанти и консорциуми от организации и/или експерти.

http://bit.ly/2BisFZB

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс за разработване на програми за превенция на насилието в училище и в детската градина

Comments are closed.