Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Насоки. Оценка на LEADER/ВОМР

By rraycheva | December 19, 2017

pdf_icon   ОЦЕНКА НА LEADER-ВОМР

Издание на Европейската комисия – Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, август 2017

Насоките предлагат практически съвети относно подготовката и извършването на дейностите за оценка на LEADER/ВОМР, когато последните се осъществяват като част от оценката на ПРСР, но също така и когато оценката/самооценката се изпълнява на местно равнище.

Насоките се състоят от четири части.

ЧАСТ 1 представя LEADER/ВОМР като част от политиката за развитие на селските райони.

В ЧАСТ 2 се разяснява цикълът на оценяване на равнището на ПРСР и се описва начинът на оценяване на приноса на LEADER/ВОМР за изпълнението на целите на ЕС, на държавите членки и на ПРСР.

В ЧАСТ 3 са отправени препоръки към МГД относно това как да извършват дейностите за оценка на местно равнище и относно видовете подкрепа, които УО, НМСР и други заинтересовани страни може да предоставят на МГД за тази цел. В тази част са описани също редица инструменти и примери, които може да се използват за оценката на LEADER/ВОМР на местно равнище.

ЧАСТ 4 Речник

Източник:

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/evaluation-leaderclld_en

 

 

 

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Насоки. Оценка на LEADER/ВОМР

Comments are closed.