Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Селскостопанска перспектива на ЕС 2017 – 2030: Нарастване на износа на вино, зехтин, плодове и зеленчуци

By rraycheva | January 8, 2018

pdf_icon   2017-2030_fullrep_en

Този доклад представя средносрочните перспективи за основните пазари на селскостопански продукти в ЕС и приходите в селското стопанство до 2030 г. въз основа на набор от съгласувани макроикономически предположения, считани за най-правдоподобни по време на анализа. Прогнозите предвиждат продължаване на текущата селскостопанска и търговска политика.

Въпреки че промените в политиките на ЕС за биогоривата след 2020 г. все още не са ясни, пазарът на биогорива ще остане зависим от тях. Основният фактор, влияещ върху пазара след 2020 г., ще бъде намаляването на общото използване на бензин и дизел. Намаленото търсене на биодизел от растителни масла ще окаже натиск за намаляване на производството на рапица в ЕС.

Очаква се цените на зърнените култури в ЕС да нараснат постепенно, като достигнат средно над 170 EUR / т. Това е на фона на ограничената наличност на земя, възстановяването на цените на енергията и устойчивото търсене. В този контекст не може да се изключи възможността за увеличаване на цените, особено в отговор на климатичните събития.

След като квотите за захар бяха отменени, ЕС се очаква да стане нетен износител на захар.

Секторът на животновъдството се очаква да се възползва от постоянно нарастващото търсене в световен мащаб и достъпните цени на фуражите. Това би могло да отвори пътя за сектора на млечните продукти в ЕС да се разшири в отговор на нарастващото глобално и вътрешно търсене, въпреки трудностите, свързани с високата нестабилност на цените.

През последните няколко години потреблението на месо в ЕС на глава от населението се възстанови от икономическата криза. В бъдеще консумацията на месо се очаква да се стабилизира, преди да спадне леко.

Потреблението и износът на домашни птици се очаква да продължи да се увеличава, докато незначителното увеличение на производството на свинско месо ще се определя изключително от търсенето на износ. Обратно, производството и потреблението на говеждо месо се очаква да спаднат.

Специализираните култури като плодове и зеленчуци, зехтин и вино се очаква да продължат последните си тенденции за стагнация или леко намаляване на потреблението и нарастване на износа.

Издание на ЕК, на английски език, 90 стр.

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/medium-term-outlook/2017/2017-fullrep_en.pdf

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Селскостопанска перспектива на ЕС 2017 – 2030: Нарастване на износа на вино, зехтин, плодове и зеленчуци

Comments are closed.