Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for January 23rd, 2018

Каталог на проекти за агро иновации

Tuesday, January 23rd, 2018

   Innovation-Projects-Catalogue Широка гама от иновационни проекти, представени на срещата на високо равнище по въпросите на иновациите на Agri (11-12 октомври 2017 г. – Лисабон, Португалия). Изданието съдържа над 100 проекта, подкрепени от различни източници на финансиране, и ги класифицира в следните широки категории: – Използване на ресурсите: адаптиране и смекчаване; – Управление на земеделски, […]

Отворени данни. Наръчник

Tuesday, January 23rd, 2018

   OpenDataGuide Наръчникът е изготвен от НПО Линкс, като са използвани и материали на Open Knowledge Foundation

Седемте принципа на социалната стойност

Tuesday, January 23rd, 2018

   The Seven Principles of Social Value BG Социалната стойност е стойността, която реално получават заинтересованите страни във вид на промени в своя живот. Принципите на социалната стойност са основни градивни елементи в работата на хората, които взимат решения в широки сфери като постигане на равенство, подобряване на благосъстоянието и запазване на околната среда. Това […]

Принципи и двигатели на добри практики за въздействие за финансиращи организации

Tuesday, January 23rd, 2018

   Funders’ principles and drivers of good impact practice_BG Този документ се отнася до практиките за въздействие – дейностите, които една организация предприема, за да се фокусира върху промяната, която предизвиква. Практиките за въздействие не са в противоречие с наблюдението и отчитането на грантове. Въпреки, че едното може да допринесе за другото, необходимо е да […]

Кодекс на добрите практики за въздействие

Tuesday, January 23rd, 2018

   Coode _of_Good_Impact_Practice_BG Кодексът на добри практики на въздействие е създаден в процес на широка обществена консултация и с участието на работна трупа от 17 организации (списъкът е приложен). Той беше публикуван от NCVO като част от програма Вдъхновяващо въздействие. Вдъхновяващо въздействие е програма, чиято цел е да промени начина, по който доброволческият сектор в […]

Принципите на добро отчитане на въздействието за неправителствени организации и социални предприятия

Tuesday, January 23rd, 2018

   Principles_of_Good_Impact_Reporting_BG Принципите покриват две теми: – как организациите най-добре да представят въздействието от дейността си; и – какво трябва да представят организациите. Издание на Фондация Лале, 2018