Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

На вниманието на професионалните гимназии, подготвящи кадри за сферата на туризма!

By rraycheva | January 30, 2018

От началото на 2018г. Зинев Арт Технологии ЕООД започва своята работа като партньор по проект SWOT: Skills for Work Opportunities in Eno-gastronomy and Tourism (Умения за заетост в сферата на еногастрономията и туризма), номер на проекта 2017-1-RO01-KA202-037308,  финансиран от Румънската национална агенция и Европейската Комисия в рамките на програма Еразъм + Ключово действие 2 Стратегически партньорства.

Проектът цели:
– подобряване сътрудничеството между професионалните училища и компаниите от туристическия бранш като осигури пазарноориентирано обучение и изградени на основата на професионалната практика дуални образователни пътеки за учениците от професионалните училища.
– предлагане на възможности за стажове, практики и дуални образователни пътеки на учениците от професионалните училища.
– да увеличи приноса на управителите на фирмите от областта на туризма и на ръководителите на отделите за човешки ресурси в тях в работата за подобряване на конкурентността в тази сфера и за по-качествено, иновативно и съобразено с изискванията на потребителите обслужване на по-широк диапазон от целеви групи, вкл. със специални потребности, преодолявайки бариерите в сътрудничеството с професионалните гимназии.
– разширяване на достъпа до стажове и практическо обучение, включително на международно ниво, чрез използване на ИКТ с цел удовлетворяване нуждите на компаниите от тази сфера от качествена работна ръка и очакванията на учениците.

Проектът предвижда следните резултати:
– да мотивира учениците, особено тези, застрашени от отпадане, чрез предлагане на усъвършенствани методи за практическо обучение  и стажове и средства с помощта и на ИКТ и мултимедии.
– да помогне на учениците от специализираните гимназии да осъзнаят значението за фирмите от отрасъла на качеството на специалните професионални знания и умения на техния персонал и неговата адекватност при изпълнение на професионалните им задачи.
– повишаване приноса на управителите и ръководството на фирмите от сферата на туризма в обучението на бъдещите кадри чрез използване на възможностите за комуникация, които предлагат ИКТ и мултимедиите.
– разширяване на възможностите за достъп на учениците до пазарноориентираното практическо обучение и разработените на базата на професионалната практика образователни пътеки.
– споделяне на водещите практики за организация на стажантските програми на местно, регионално, национално и международно ниво.

В във връзка с горното, екипът по проекта за България приканва професионални гимназии, подготвящи кадри за сферата на туризма, чиито ученици са имали опит като стажанти и биха желали да го споделят и да станат част от международна база данни с активни младежи, да заявят интерес за включване в дейностите.

За допълнителна инфромация: Зорница Станева, Миглена Владова

Зинев Арт Технологии ЕООД

Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53, София 1715;

zinevart@gmail.com и телефони: 02/434 2244;  0889306134, 0886576727

Срок за заявяване на интерес: 28 февруари 2018г. 

Зорница Станева
Мениджър проекти

https://pixel-online.net/PRJ__projects_form.php?id_prj=135

Topics: Новини | Comments Off on На вниманието на професионалните гимназии, подготвящи кадри за сферата на туризма!

Comments are closed.