Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Наръчник с добри практики за подкрепа на уязвими групи в местата за лишаване от свобода в България

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   Наръчник_лишени_свобода

Основна цел на изданието е повишаването на осведомеността и знанията сред целевите групи – както от страна на персонала и външните експерти, така и сред непълнолетните лица и ромите в местата за лишаване от свобода – по отношение на добрите практики за управление на различията в затворите и подкрепа на уязвими групи. В него са включени проучване на нуждите на уязвимите групи, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, сравнително-правното изследване, последващата оценка на релевантното българското законодателство и социологическото проучване, които дават актуална точна картина, както на международната и националната нормативна рамка, така и на фактическото положение. На тази база е изработен пакетът от предложения за политики, целящи усъвършенстване на мерките, прилагани спрямо уязвимите групи в местата за лишаване от свобода.

Асоциация на юристи за развитие на правото в обществен интерес и хармонизиране на българското и европейското право, 2015.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Наръчник с добри практики за подкрепа на уязвими групи в местата за лишаване от свобода в България

Comments are closed.