Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Как да предоставяме социални услуги?

By rraycheva | March 21, 2018

simra   Brochure-Rural-Services-web_last

Брошура на SIMRA*, която има за цел да покаже разнообразието на социалните иновации в маргинализирани селски райони на Европа и Средиземноморския регион.

Тази колекция от добри практики се фокусира върху начина, по който социалните иновации могат да помогнат за осигуряване на услуги като здравеопазване, образование, енергетика, мобилност и други социални услуги от ключово значение в маргинализираните селски райони, където тези услуги често са в упадък.

* Социални иновации в маргинализираните селски райони (SIMRA) е проект, финансиран от Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020. SIMRA цели да насърчава разбиране на социалните иновации и новаторското управление в селското стопанство, горското стопанство и развитието на селските райони, и как да ги усъвършенства, особено в маргинализираните селски райони в цяла Европа, с акцент върху региона на Средиземно море (включително извън ЕС).

 

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Социални дейности | Comments Off on Как да предоставяме социални услуги?

Comments are closed.