Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Дунав на поколенията, 31 май 2019, 16 часа, конферентната зала на Художествена галерия – Силистра

By rraycheva | May 28, 2019

pdf_icon   прес съобщение Силистра

На 31 май от 16 часа в конферентната зала на Художествена галерия – Силистра ще се състои музикално-информационно събитие под надслов „Дунав на поколенията“. Организаторът СНЦ „Паралел – Силистра“, в партньорство с младите артисти от Центъра за музика и изкуства „Мегатон“, ще представи успешни модели за опазване и валоризиране на културно-историческото наследство в Дунавския регион.

Събитието “Дунав на поколенията”, финансирано по проект „МЕМОФИШ. Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, цели да насърчи участниците да споделят своите препоръки към регионалната власт за по-добро управление на това богатство. Предстои провеждането на още 2 подобни прояви, така че да бъдат обхванати общо 150 души от българо-румънския регион по Дунав. Събраните и анализирани предложения ще бъдат публикувани и представени на съответните институции в България и Румъния през октомври-ноември 2019. Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on Дунав на поколенията, 31 май 2019, 16 часа, конферентната зала на Художествена галерия – Силистра

Номинации за Национални награди Евлогий и Христо Георгиеви 2019

By rraycheva | May 28, 2019

pdf_icon   Pokana_za_nominacii_2019

word_icon   ФОРМУЛЯР ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЛАУРЕАТИ ЗА НАГРАДИТЕ

Краен срок: 15 юли 2019 г.

Ще бъдат връчени три награди:

Всеки желаещ може да номинира достойна личност за един от трите раздела на наградите, като в номинационния формуляр се указва ясно приносът на номинираната личност в съответната област, обвързаността на предлаганата номинация с ценностите и делото на Евлогий и Христо Георгиеви, референция на номиниращата личност и препоръки от трети страни, ако това е релевантно към кандидатурата.

 

Topics: Новини | Comments Off on Номинации за Национални награди Евлогий и Христо Георгиеви 2019

Обществените консултации – инструмент за модерни и отворени политики

By rraycheva | May 25, 2019

pdf_icon    Ръководство_Наредба за обществени консултации СО

Настоящото ръководство съдържа практическите насоки за ефективното прилагане на Наредбата за провеждането на обществени консултации на територията на Столична община, в сила от 15.09.2017 г.

Ръководството е създадено в рамките на проект „В диалог с гражданите – обществените консултации като част от отвореното управление на София“, изпълнява нот Български център за нестопанско право с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018 г. Проектът цели да се подобри взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местна власт, като се повишат знанията и уменията на участниците в един от инструментите за това – обществените консултации.

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | Comments Off on Обществените консултации – инструмент за модерни и отворени политики

Наръчник за гражданско участие 2019

By rraycheva | May 24, 2019

pdf_icon   Guide_Civic participation2019

Във връзка с усилията на администрацията на Министерския съвет за повишаване информираността на обществото за начините за участие в процесите по обществени консултации и други форми на взаимодействие и повишаване качеството на консултативния процес e подготвен „Наръчник за гражданско участие“.

Основна цел на този Наръчник е да ориентира и подпомогне гражданите и техните организации в диалога им с публичните власти. Предназначен е за национални и местни граждански организации, но може да бъде от полза и за публичните институции.

Цел на Наръчника е да допринесе за създаването на благоприятна среда за гражданско участие в процеса на вземане на решения, като представи принципи, насоки, инструменти и механизми за участие. Стремежът е да се насърчи включването в процеса на формиране на публични решения, като се обобщи и предостави в удобен, практичен вид наличното знание и практика в областта, и се представят нови и експериментални форми на участие.

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Наръчник за гражданско участие 2019

Индекс за медийна грамотност 2018: Търси се здрав разум

By rraycheva | May 24, 2019

pdf_icon   MediaLiteracyIndex-2018_BG

Страните от Северозападна Европа имат най-голям потенциал да устояват на ефектите от фалшивите новини поради високото качество на образованието, наличието на свободни медии и високото доверие между хората в тези държави. На другия полюс са Балканските страни, които се оказват най-уязвими към негативното влияние на фалшивите новини и феномена „пост-истина“, а сред основните причини за това са наличието на контролирани медии, недостатъците в образоването и ниската степен на доверие между хората.

България заема 30 място в класацията от 35 държави и се намира в предпоследния кръстър, редом със Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Албания. Позицията на България е непроменена спрямо позицията й от миналата година. На последните две места в класацията са Македония и Турция. От новите страни членки на ЕС най-добре се представя Естония, която заема пета позиция, като резултатът и се дължи главно на високото ниво на образование и добрата оценка за свободата на медиите. Най-голям спад спрямо миналата година отбелязва Полша, която губи три позиции, основно заради влошаване на оценките за медийна свобода.

Това сочат резултатите от новото издание на Индекса за медийна грамотност, изготвен от Инициативата за европейски политики (EuPI) на Институт Отворено общество – София. Read the rest of this entry »

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Индекс за медийна грамотност 2018: Търси се здрав разум

Public Attitudes To Hate Speech In Bulgaria in 2018

By rraycheva | May 24, 2019

pdf_icon   2018-Hate-speech-ENG

Hate speech is a widespread phenomenon in the Bulgarian political and media landscape. In 2018, about half of the respondents in a nationally representative public opinion survey (51%) reported they had heard public statements expressing disapproval, hatred or aggression towards ethnic, religious or sexual minority groups in the last 12 months.

This was the fourth survey carried out in the last five years showing the trends in public attitudes towards hate speech in Bulgaria. The results have not changed much over the last five years, though there has been a decrease compared to 2016, when 58% of respondents declared that they had heard such statements.

In 2018, there was a decrease in the share of people reporting that they had encountered hate speech towards Turks and Muslims. The Roma population remains the main target of hate speech, with 81% of respondents stating that they had encountered hate speech directed toward this group.

The survey shows that a considerable majority of citizens (77%) disapprove of public statements expressing disapproval, hatred or aggression towards representatives of ethnic, religious or sexual minorities. Only 14% of the respondents approve of such statements. The majority of citizens (63%) also believe that the prosecutor’s office should initiate criminal proceedings against politicians and journalists who propagate aggressive nationalism and against those who publicly express disapproval, hatred or aggression against minorities (57%).

The lack of criminal convictions in flagrant cases of hate speech leads to reduced public support for the penal policy as a means of counteracting hate speech. In 2018, there was a decrease in the share of people who knew that hate speech and violence motivated by ethnic, racial or religious hatred is a crime.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Public Attitudes To Hate Speech In Bulgaria in 2018

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2018 г.

By rraycheva | May 24, 2019

pdf_icon   2018-Hate-speech-BG

С цел да установи степента на разпространение на речта на омразата в българското публично говорене, през 2013 г. Институт Отворено общество – София разработи специална методология и периодично провежда национално представителни социологически изследвания по темата. Данните от изследванията позволяват да бъдат осветени различни аспекти на публичната употреба на речта на омразата, основните канали за нейното разпространение, обществените групи, които са най-силно засегнати от нея, и обществените нагласи спрямо мерките, които се предприемат за ограничаване на това явление.

Този текст съдържа резултатите от национално представително проучване на общественото мнение, проведено през 2018 г., както и сравними резултати от три изследвания преди това, проведени съответно през 2013, 2014 и 2016 г.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2018 г.

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г., проект

By rraycheva | May 24, 2019

word_icon   DRAFT_REPORT_Equality_2018

Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.  отразява развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в Република България.

Държавната политика в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията по признак „пол” е хоризонтална и обединява действията на изпълнителната власт на всички нива. Провежда се чрез съчетано прилагане на интегриран (мейнстрийминг) подход и временни насърчителни мерки, за което е необходим ефективен национален институционален механизъм. От 2000 г. Министерството на труда и социалната политика организира и координира на национално ниво провеждането на държавната политика на Република България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете в сътрудничество с множество институции и организации.

Целта на Доклада е да представи развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете през 2018 г. в страната ни и да отрази постигнатите резултати. Read the rest of this entry »

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г., проект

Трети доклад на ЕК “Черноморски съвместни действия: преглед на инициатива за регионално сътрудничество, период 2015 г. – 2018 г.”

By rraycheva | May 24, 2019

pdf_icon   Treti_doklad_Eng

Европейската служба за външни действия и Европейската комисия публикуваха през март 2019 г. трети доклад за изпълнението на Черноморските съвместни действия. Документът е фактически преглед, подчертаващ резултатите, извличащ поуки, маркиращ ключови аспекти и последващо информиращ за развитието на тази инициатива. Той потвърждава практическата полезност на инициативата, нейния положителен принос за регионалното сътрудничество и нейния, все още, неизползван потенциал. Прегледът разглежда положителните развития в областите син растеж, морска политика, морски изследвания и нововъведения, рибарство, защита на околната среда и промяна на климата, трансгранично сътрудничество и участие на гражданското общество. Прегледът разглежда накратко десетките финансирани проекти от ЕС през този период. На английски език.

pdf_icon   factsheet_blackseasynergy_2019_en_interactif

Списък с факти “ЕС подкрепя по-добро сътрудничество в Черноморския регион”. На английски език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Трети доклад на ЕК “Черноморски съвместни действия: преглед на инициатива за регионално сътрудничество, период 2015 г. – 2018 г.”

Социално предприемачество: Иновативни практики за подкрепа и успешни примери от мрежата на Reach For Change

By rraycheva | May 9, 2019

pdf_icon  reach_for_change_examples_practices_booklet

Брошурата е посветена на методологията на Reach for Change и някои от най-успешните ни примери от Швеция и България.

Фокусът е върху три теми: скалиране, системна промяна и управление на социалния ефект, защото опитът на Reach for Change от 17 държави на 3 континента показва, че точно тези три теми са ключови за успеха на всеки един социален предприемач в начален етап на развитие

Издание на Reach for Change България в рамките на проект “Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи”, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Младежки инициативи, Социални дейности | Comments Off on Социално предприемачество: Иновативни практики за подкрепа и успешни примери от мрежата на Reach For Change


« Previous Entries Next Entries »