Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

„Новини… отблизо”, проучване на Асоциацията на европейските журналисти

By rraycheva | July 25, 2017

pdf_icon   noviniotblizoprouchvane

Престъпленията, бедствията и инцидентите често оглавяват йерархията на новините в най-популярните ТВ и онлайн медии в България, създавайки „катастрофичен дневен ред”. Сензационните заглавия и негативните новини доминират новинарския поток, докато скандалното и извънредното реално отсъстват в съдържанието на новините. Публикуването на материали без авторство и заимстването на информация, често необозначено, от други медии, е широко разпространено в онлайн пространството.

Настоящото изследване прави моментна снимка на журналистически почерци в най-посещаваните медийни сайтове на български език и трите най-популярни телевизии в страната. Целта е да се установи кои са най-често допусканите етични нарушения в журналистическите материали, преобладаващо новини. Основните дирения са свързани с установяването по кои теми най-често се използват журналистически похвати за повишаване на сензационността на материалите и пренебрегване на професионалните стандарти. Изследователите се ръководят от философията на „Етичния кодекс на българските медии”, който отразява общите принципи на журналистическата работа. Изследователите приемат, че те са общовалидни за практикуващите журналистическата професия, независимо че част от изследваните медии може да не са страна по него. За методологията на изследването виж в приложението.

Автори на изследването, обхванало 3556 журналистически публикации през тримесечен период (февруари-април 2017 г.), са изследователите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Мария Нейкова, д-р Жана Попова и доц. д-р Вяра Ангелова. Изследвани са новини, репортажи и информационни съобщения в трите най-рейтингови национални телевизии – BTV, БНТ и NOVA, и петте най-посещавани новинарски сайта според световния брояч Alexa към 15 януари 2017 г. – Блиц, Брадва, Вести, Днес и Пловдив24.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on „Новини… отблизо”, проучване на Асоциацията на европейските журналисти

Improving youth work: your guide to quality development, handbook

By rraycheva | July 20, 2017

improving-youth-work-tbn    youth_work_en

Youth work quality systems and frameworks in the European Union

Handbook for implementation – Study

‘Improving youth work – your guide to quality development’ is a handbook that targets all stakeholders involved in youth work, from young people to people working in public administration and politicians. It provides the reader with an extensive and easily accessible step-by-step guide on how to engage in quality development in youth work. It gives the reader guidance on how to develop indicators, as well as the tools needed in order to see to what degree these indicators are met. The reader will also learn how to turn the implementation of a system for quality development into a means for positive organisational development. By doing this, the handbook provides the reader with a solid base for continuous and knowledge-based quality development. The handbook is designed in a way that makes it useable regardless of the form of youth work concerned, how and by whom it is delivered, and the conditions under which it takes place. In addition to this, it also contains concrete examples of various tools for quality development currently used by different organisations. It also holds a section containing reference information.

The handbook gives step-by-step guidance on:

The handbook is usable regardless of the form of youth work concerned, how and by whom it is delivered, and the conditions under which it takes place. It contains examples of various tools for quality development currently used by different organisations across Europe.

Published: 2017-04-21

Topics: Библиотека, Младежки инициативи | Comments Off on Improving youth work: your guide to quality development, handbook

София – град на многообразието, наръчник за за интеграция на граждани от трети страни

By rraycheva | July 20, 2017

pdf_icon   narychnik-1

Първата част на наръчника представлява обобщена методика за
обучение за успешна интеграция на граждани на трети страни,
както и набор от обучителни методи и дейности, които могат да
се използват за обучение на представители на заинтересованите
страни. След описание на цялостната методология са описани палитра
от конкретни обучителни дейности, които са твърдо основани на
работа в групи и участие.
Втората част съдържа описание на добри практики от различни
европейски градове, свързани с успешната интеграция на
мигранти. Всички градове се стремят да постигнат успех в
трансформиращата се глобална политическа икономика и всички
те се борят с предизвикателствата, пред които са изправени.
Едни от определените и признати от всички критерии за успех
са способността за привличане на талантливи и способни хора и
изграждането на балансирани и сплотени човешки ресурси, които са
необходими за съвременната икономика.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on София – град на многообразието, наръчник за за интеграция на граждани от трети страни

Оценка на ефикасността на публичните разходи в България в периода 2011-2015, Анализ на Институт за пазарна икономика

By rraycheva | July 20, 2017

pdf_icon   Public_Spending_Efficiency_Final

От направения преглед се вижда, че в периода 2011-2015 г. ефикасността на публичните разходи в България остава под средните нива в ЕС, като при разходите за полиция и съдебна система разликите са значителни. Това са и два от публичните сектори, които традиционно предизвикват сериозна обществена критика по отношение на работата си. Бюджетът на МВР се увеличава всяка година, като в рамките на текущото му изпълнение също се гласуват допълнителни разходи. Докато разходите за полиция в България са с около 30% по-високи в сравнение с ЕС, то качеството на предоставяните услуги се оценява с около 25% по-ниско. С други думи, данъкоплатците в България получават полицейски услуги с по-ниско качество на по-висока от средата за ЕС цена.

Другата „болна” тема са резултатите от работата на съдебната власт. При ежегодно увеличение на бюджета ѝ, включително допълнително отпусканите средства в рамките на текущата година, трудно може да се каже, че резултатите се подобряват. Това се вижда както от ежегодните доклади на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка, така и от призивите на бизнеса в страната и чуждестранни камари за реална съдебна реформа, която да подобри защитата на правата на собственост в страната. В този контекст не е изненада, че в последното издание на международния индекс „Право на собственост” България бележи историческо дъно на оценката си. И докато качеството на тези услуги се влошава, средногодишните разходи в системата остават необяснимо високи и се увеличават от 0,6% от БВП в периода 2011-2013 г. на 0,7% от БВП в периода 2014-2015 г. Същевременно средногодишните разходи в ЕС за съдебната власт се свиват от 0,4% от БВП в периода 2011-2013 г. до 0,3% от БВП в периода 2014-2015 г. На фона на около двойно по-високите разходи в България в периода 2011-2015 г. качеството на работата на съдебната власт в страната е с близо 25% по-ниско (подобно на полицията).

При останалите разгледани от ИПИ функции разходите традиционно са под средните в ЕС, с изключение на разходите за „Изпълнителни и законодателни органи; финансови, фискални и външни дейности”, които са около средните нива. Въпреки близките разходи по тази функция резултатите са с около ¼ по-ниски в сравнение със средните в ЕС. Нещо повече – както при тази функция, така и при здравеопазването, социалните дейности и пенсиите качеството на предоставяните услуги намалява през разглеждания период на фона на увеличаващи се разходи. Това не е изненада, тъй като дебатите около държавния бюджет обикновено се водят само около това колко средства са необходими за тези функции, но няма информация за необходимостта и качеството на съответните услуги. Въпреки че всяка година се приемат програмни бюджети, които предвиждат финансирането на дадена административна структура да зависи от изпълнението на определени програми, изпълнението им е проформа, а оценка за ефектите от съответните програми липсва.

Предвид това, че България е с най-ниския БВП на глава от население в ЕС, ограниченията пред бюджета са най-сериозни. От направения преглед се вижда, че разходната политика в разглежданите шест функции не цели повишаване на ефикасността на услугите, напротив. Това очевидно не се дължи на политическата криза от 2013-2014 г., тъй като резултатът и през 2015 г. остава непроменен – ефикасността на публичните разходи не само остава по-ниска в сравнение със средната в ЕС, но и се влошава в периода 2012-2015 г. Увеличението в тези разлики действа с противоположна сила на процеса на конвергенция към европейските икономики.

За повече информация относно изследването:

Калоян Стайков – kaloyan@ime.bg, (02) 952 62 66

Topics: Библиотека, Добро управление, Икономическо развитие | Comments Off on Оценка на ефикасността на публичните разходи в България в периода 2011-2015, Анализ на Институт за пазарна икономика

Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

By rraycheva | July 11, 2017

На 14 юни 2017 Министерският съвет одобри, а на 5юли 2017 Народното събрание прие Административния мониторингов доклад за изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020 г.) за 2016 г.

pdf_icon   2016_Monitoringov_doklad

2016_Za_Informaciq_po_oblasti__Monitoringov_doklad

Мониторинговият доклад отчита напредъка за 2016 г. по изпълнението на Националната стратегия, както и на общинските планове за действие през миналата година. Докладът отразява успешните практики и оставащите все още нерешени въпроси и предизвикателства пред нашето общество.

В областта на образованието като положителен резултат е отчетено въвеждането за първи път в българското училище на стандарт за гражданското, здравното, екологично и интеркултурно образование, чрез който се определя същността и целите на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (ГЗЕИО); включването на интеркултурното образование в първи гимназиален етап в часа на класа, както и в рамките на целодневната организация на учебния ден и предучилищното образование; недопускането на обособяването на деца и ученици в групи и класове въз основа на етническата им принадлежност. Напредък в сферата на образованието се отчита и във връзка с въвеждането на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII клас; гарантирането правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от малките населени места, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища; прилагането на диференциран подход към учениците от началната училищна възраст, насочен към компенсиране на проблеми, водещи до натрупване на пропуски в знанията по няколко учебни предмета и последващо изоставане, включително и при деца, чийто майчин език е различен от българския и др.

В областта на здравеопазването като значим успех през 2016 г. се посочват утвърдените методи и подходи за работа на терен на междусекторни екипи на общинските администрации, регионалните здравни инспекции, медицински специалисти и институции, неправителствени организации (НПО) и здравни медиатори; приносът на здравните медиатори при оптимизиране на обхвата на профилактичните програми сред ромското население и особено сред малките деца; множеството интегрирани съвместни сътрудничества в дейността за превенция на социално значими заболявания и решаване на проблеми в здравния, социалния, демографския и образователния аспект.

В областта на заетостта като успех се посочва мобилизирането на усилията на всички заинтересовани страни за активизиране на ромската общност по отношение на интеграцията на пазара на труда и възможностите за работа, предлагани от дирекциите „Бюро по труда”; по-добрата информираност относно възможностите за работа, обучение на регистрираните в бюрата по труда; прилагането на индивидуален подход, ориентиран към нуждите на тези уязвими групи на пазара на труда, дейността на ромските медиатори, психолозите, мениджърите на случаи от дирекции „Бюро по труда” и младежките медиатори, наети от общинските администрации по Национална програма „Активиране на неактивни лица”.

В областта на жилищните условия приоритет са изграждането и осигуряването на социални жилища. В рамките на пилотната интегрирана схема за жилищно настаняване през програмния период 2007-2013 г. е натрупан опит и са извлечени поуки за изпълнение на проекти за интегриране на маргинализирани групи. На тази основа подкрепата продължава в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

В областта на върховенството на закона и антидискриминацията институциите и гражданските организации провеждат инициативи, свързани с повишаване на осведомеността на обществото относно проблемите на ромските общности. Ежегодно се включват в обучения и се повишава капацитетът за работа в мултикултурна среда на полицейски служители, социални работници, учители, здравни работници. Изпълняват се проекти и инициативи за интегрирането на малцинствени групи чрез включването им в спортни дейности, откриване на млади спортни таланти от техните среди и утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт.

Докладът посочва предизвикателства и трудности, които все още не са преодолени и се открояват в работата с уязвимите групи. Сред тях са липсата на активност и интерес към търсенето на работа, които в комбинация с ниска грамотност и квалификация, ниска мотивация и недоверие са сред основните фактори, създаващи трудности за трудова реализация и интеграция на ромите. Други проблеми са нередовното здравно осигуряване, липса общопрактикуващ лекар, ниската грамотност и ниско ниво на здравно образование, недостигът на здравни медиатори за работа в ромската общност. Препоръчва се също допълнителна работа за повишаване на осведомеността на обществото за проблемите на уязвимите групи, за да се получи необходимата обществена подкрепа и социална толерантност за проекти, насочени към подобряване на условията на живот на уязвими групи, вкл. на ромите.

Източник: Правителствената информационна служба

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Индекс Берон: първият български измерител за въздействие на научни издания

By rraycheva | June 30, 2017

pdf_icon   Index Beron

Настоящият доклад представя концепцията за първия български измерител на въздействието на научни издания от типа “impact factor”. Описани са условията от действителността, които предпоставят неговата поява, както и водещата идея, която е залегнала в основата на неговата спецификация. Така той поставя акцент върху ефективността при публикационната дейност. Естествено, посочени са и ограниченията на индекса, както и насоките за бъдещи подобрявания и доразвития.

Автор: Николай Патонов

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура | Comments Off on Индекс Берон: първият български измерител за въздействие на научни издания

Подобряване и споделяне на знанието за ролята на Интернет в процеса на трафик на хора: Национален доклад за България

By rraycheva | June 30, 2017

pdf_icon   Surfandsound_National report_BG

В основата на настоящия кратък доклад стоят задълбоченото проучване на българската мрежа и дълбочинните интервюта с ключови информирани лица – със специален фокус върху използването на Интернет за набирането, транспортирането и рекламирането на услуги в процеса на трафика на хора (ТХ) и каналджийството. Анализирани са житейският и професионалният опит на интервюираните лица, както и онлайн съдържанието основно на обяви за секс работнички и евтина работна ръка в чужбина. След като очертава общ профил на българския опит в борбата с трафика на хора и приложимото законодателство, докладът идентифицира общите тенденции в тактическия подход за онлайн набиране и потенциалните рискове от трафик, свързани с него.

2017, Център за изследване на демокрацията

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Подобряване и споделяне на знанието за ролята на Интернет в процеса на трафик на хора: Национален доклад за България

Издирване на незаконно придобито имущество: Ръководство за практикуващи

By rraycheva | June 30, 2017

pdf_icon   NARYCHNIK

Финансовите престъпления и навлизането на престъпно придобито имущество в легалната икономика се превърнаха в едно от най-сериозните предизвикателства пред международните и националните правоприлагащи органи през последните две десетилетия. Тяхното предотвратяване и разкриване изисква изключително прецизна съвместна работа на различни институции и непрекъснато подобряване на познанията им в областта. Настоящата публикация представя най-съвременните методи за издирване на незаконно придобито имущество. Тя цели да подпомогне националните органи за противодействие на изпирането на пари и за отнемане на незаконно придобито имущество в тяхното по-нататъшно обучение и работа. В това отношение предложеният практически наръчник съчетава преглед на традиционните методи за издирване на незаконно придобито имущество, включително взаимна правна помощ, с най-новите тенденции в сферата, като проследяването на цифрови валути.

Център за изследване на демокрацията, 2017 г.

Базелски институт по управление, 2015 г.

Международен център за възстановяване на активи

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Издирване на незаконно придобито имущество: Ръководство за практикуващи

Мониторинг на рисковете от радикализация

By rraycheva | June 29, 2017

pdf_icon   ANALIZI_34_BG_WEB

Процесите на радикализация, които могат да доведат до тероризъм, предизвикват нарастващо безпокойство сред международната общност, европейските граждани и техните правителства. Справянето с тази заплаха изисква ефективни политики за превенция, каквито вече се прилагат в редица страни – членки на ЕС. Такива ефективни мерки, от своя страна, трябва да стъпят на надеждни инструменти за диагностика и идентифициране на лица и групи, които могат да представляват заплаха. Тази публикация предлага преглед на съществуващи подходи и инструменти за идентифициране, мониторинг и анализ на рисковете от радикализация в Европа и извън нея. Предложена е концептуална рамка от индикатори за риск и уязвимост към радикализация, както и тяхната интерпретация от гледна точка на особеностите в българския контекст. Тя дава основата за развиване на механизми за ранно предупреждение за служителите на първа линия в страни като България, където тепърва ще бъдат прилагани специфични политики за превенция и дерадикализация. Публикацията е предназначена за политици на национално и ЕС равнище, както и за професионалисти, ангажирани с разпознаването и превенцията на радикализацията в България.

2017, Център за изследване на демокрацията

 

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Мониторинг на рисковете от радикализация

Антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (МАКПИ)

By rraycheva | June 29, 2017

pdf_icon   NARYCHNIK_MACPI_WEB_pdf

МАКПИ е система за мониторинг и оценка на антикорупционни политики и мерки, разработена от Центъра за изследване на демокрацията и приложена в няколко публични организации в България и Италия. Като практически инструмент за оценка на антикорупционните мерки, МАКПИ насочва вниманието към равнището, на което се реализират корупционните отношения – отделната публична организация.

Наръчникът е предназначен за експерти, изследователи на антикорупционните политики и ръководители на публични организации, които са в процес на оценяване на ефективността на прилаганите в съответната организация мерки за противодействие на корупцията.

2017, Център за изследване на демокрацията

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление, Икономическо развитие | Comments Off on Антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (МАКПИ)


« Previous Entries Next Entries »