Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Младежката работа срещу насилствената радикализация, изследване

By rraycheva | May 30, 2018

pdf_icon   YW-against-radicalisation-web

Това изследване представя начини, по които младежката работа предотвратява радикализацията, водеща до насилие, и идентифицира вдъхновяващи практики за работа с младежи.
83 стр., на английски

Topics: Библиотека, Младежки инициативи, Социални дейности | Comments Off on Младежката работа срещу насилствената радикализация, изследване

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “От заник слънце озарени // алеят морски ширини”

By rraycheva | May 21, 2018

Краен срок – 30 юни 2018 г. (валидно е пощенското клеймо на плика)

Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра изпращайте на адрес:

8200 – Поморие

ул. “Княз Борис І” № 51

(конкурс за поезия)

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 14 юли 2018 г.

Националният конкурс за поезия се организира в рамките на ЯВОРОВИ ДНИ – 2018, 10 – 14 юли, от Община Поморие.

 

Topics: Новини | Comments Off on НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “От заник слънце озарени // алеят морски ширини”

Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов (за любители)

By rraycheva | May 21, 2018

Националният рецитал-конкурс по творби на Яворов се провежда ежегодно в рамките на Поетичните празници “Яворови дни” в гр. Поморие през месец юли.
В него могат да участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти.
Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов (поезия, проза, драматургия).
Времетраене на изпълненията:
–    Индивидуални – до 5 мин.
–    Групови – до 10 мин.
Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Поморие, Фондация “25 века Поморие” и Фондация “Яворов” – Чирпан.
Подборният етап на конкурса ще се проведе на 13 юли (петък) от 10.00 часа в Читалище “Просвета 1888”.
Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 14 юли (събота) от 20.00 часа.

Изпратете Вашата заявка за участие на
Адрес:
8200 – Поморие
ул. “Княз Борис І” № 51
Читалище “Просвета 1888”
(за рецитал-конкурса)
или на тел. 0596 2 23 16
GSM 0888 951 615
e-mail: prosveta_pomorie@mail.bg
В заявката посочете:
–    Трите имена на участниците
–    Възраст
–    Заглавие на избраното изпълнение
–    Времетраене на изпълнението
Разноските по пребиваването са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.

Приложен файл:

Yavorovi Dni 2018

Topics: Новини | Comments Off on Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов (за любители)

Покана за подаване на кандидатури за инициативата WiFi4EU (насърчаване на свързаността с интернет в местните общности) в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа (Изменение на работната програма в областта на далекосъобщенията по Механизма за свързване на Европа от 2017 г. — Решение за изпълнение на Комисията C(2017) 7732)

By rraycheva | May 15, 2018

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя следната покана за представяне на кандидатури за инициативата WiFi4EU с оглед на отпускането на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в изменената през 2017 г. работна програма в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа.

Приканваме ви да подавате кандидатури за първата покана (WIFI4EU-2017-1), чиято цел е насърчаване на свързаността с интернет в местните общности.

Общият индикативен бюджет, който е на разположение за избраните в рамките на настоящата покана кандидатури, е 17 745 000 EUR.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 15 юни 2018 г.

Кандидатурите по поканата трябва да се подават на портала WiFi4EU: https://www.wifi4eu.eu/

Документацията във връзка с поканата е достъпна на уебсайта на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA): https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

Източник: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

Topics: Новини | Comments Off on Покана за подаване на кандидатури за инициативата WiFi4EU (насърчаване на свързаността с интернет в местните общности) в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа (Изменение на работната програма в областта на далекосъобщенията по Механизма за свързване на Европа от 2017 г. — Решение за изпълнение на Комисията C(2017) 7732)

На 15 май 2018, 13:00 бюкселско време ще бъде обявена първата покана по WiFi4EU

By rraycheva | May 10, 2018

212

Общините ще бъдат избирани по реда на подаване на кандидатурите, като в същото време се гарантира, че всяка държава членка може да се възползва от минимален брой ваучери (в рамките на първата покана ще бъдат предоставени поне по 15 ваучера на страна).

Ваучерът по WiFi4EU ще покрие разходите за оборудване и инсталиране на точки за Wi-Fi достъп. Бенефициерите поемат ангажимент да плащат за връзката (абонамент за интернет) и поддръжката на оборудването, за да предлагат безплатен и високоскоростен безжичен интернет за период от поне 3 години.

С ваучера по WiFi4EU се предоставя фиксирана сума — 15 000 евро на община. Общините, които получат ваучер, ще изберат оживени обществени места, където да бъдат разположени WiFi4EU точки за достъп до безжичен интернет. Те могат да използват ваучера по WiFi4EU за частично финансиране на проект с по-висока стойност.

https://www.wifi4eu.eu/#/home

Topics: Новини | Comments Off on На 15 май 2018, 13:00 бюкселско време ще бъде обявена първата покана по WiFi4EU

Правата на човека в България през 2017 г.

By rraycheva | April 27, 2018

pdf_icon   BHK_doklad2018

През 2017 г. за пръв път от началото на демократичния преход в държавното управление попаднаха формации, чието политическо поведение се свързва с отричане на основни принципи на политическата демокрация и правата на човека. Те влязоха в политиката чрез използване на реч на омраза и агресивно поведение спрямо определени уязвими групи в българското общество. Успоредно с това се влоши медийната среда с масовото разпространение на фалшиви новини, клевети и манипулации, което доведе до сериозно ограничаване и дискредитиране на гражданските организации, които се занимават с правата на човека. Тези фактори повлияха съществено върху посоката на държавната политика спрямо най-уязвимите групи в обществото ни – жени, хора с увреждания, ЛГБТИ, етнически и религиозни малцинства.

Като цяло 2017 г. бе година на застой в защитата на правата на човека и на влошаване на ситуацията в няколко основни сфери. Властите и публичната сфера в България останаха глухи към правата на човека, а българското гражданско общество и особено това, представляващо уязвимите групи от населението, не успя да предизвика тяхната загриженост. Тази задача стои на дневен ред през 2018 г.

Издание на БХК, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Правата на човека в България през 2017 г.

Пътеводител за етично отразяване на деца в медиите

By rraycheva | April 27, 2018

pdf_icon

Mediite_i_etichnoto_otraziavane_na_decata_v_mediite

Children_and_the_media_a_guidebook_on_ethical_reporting

Пътеводител, който ще помага на журналистите и специалистите по връзки с обществеността в работата им с деца.

Пътеводителят е достъпен онлайн на български и на английски език.

Издание на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Асоциацията на европейските журналисти – България, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Пътеводител за етично отразяване на деца в медиите

Пътят към фискална децентрализация – Споделяне на данък общ доход с общините

By rraycheva | April 26, 2018

pdf_icon   IME-Fiscal-Decentralization

Ново изследване на ИПИ посочва пътя към фискална децентрализация и преотстъпването на 1/5 от приходите от подоходен данък към общините.

Това би се равнявало на 675 млн. лв. за 2018 г. или ръст с близо 1/3 на собствените приходи в общинските бюджети.

Важно е да се отбележи, че от фискалната децентрализация ще спечелят всички общини, тоест всяка една ще отчете повишаване на собствените си приходи.

 

Topics: Библиотека, Икономическо развитие | Comments Off on Пътят към фискална децентрализация – Споделяне на данък общ доход с общините

Първи предварителен доклад на инициативата “Размисъл за Европа”

By rraycheva | April 24, 2018

pdf_icon   COR-17-070_report_EN-web

Докладът “Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете” предоставя някои интересни прозрения за начините, по които гражданите искат да виждат развитието на ЕС в бъдеще. От март 2016 г. Европейският съвет на регионите се вслуша в около 30 000 граждани в 81 региона и 114 града и общини. В този доклад са представени резултатите от гражданските диалози и онлайн проучването/приложението събрани до сега. Окончателният доклад ще бъде предоставен за разглеждане при формулиране на мнението на Европейския съвет на регионите относно бъдещето на Европа, което се очаква да бъде прието през октомври 2018 г.

Докладът е на английски език, 61 страници.

Резултати от онлайн проучването по отношение на България:
https://bit.ly/2FdcexU

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Първи предварителен доклад на инициативата “Размисъл за Европа”

Кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2), 25.04.2018, София

By rraycheva | April 20, 2018

Срещата ще се проведе на 25.04.2018 г., сряда, от 12:15 часа в зала „Мусала“ на хотел „Хилтън“.

До 23.04.2018 година желаещите да се включат е необходимо да заявят участието си на следния линк за регистрация: https://mercury-bg.com/25-april-hilton/.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2). Целта е осигуряване на прозрачност на процеса, обмен на мнения и дискусии.

Инициираната промяна в териториалния обхват на районите от ниво 2, определен в чл.4, ал.3 от Закона за регионално развитие, е свързана с  изискванията на Регламент (ЕО) 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) и тенденциите в демографското развитие на българските региони.

Сформираната за целта през 2017 година междуведомствена работна група, включваща заинтересовани страни с широка представителност, предложи за публично обсъждане три варианта на ново статистическо райониране – с 6, 5 и 4 района, като   дискусиите и предложенията на работната група са базирани на аналитично проучване на Националния статистически институт. Целта на обществените обсъждания е да се достигне до окончателен вариант, който да бъде поставен в основата на бъдещото регионално планиране, статистическо отчитане и регионално развитие.

Topics: Новини | Comments Off on Кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2), 25.04.2018, София


« Previous Entries Next Entries »