Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2016 г.

By rraycheva | September 4, 2018

pdf_icon   soer-bg-2016

Докладът е одобрен от Министерски съвет на 11.07.2018 г.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2016 г.

Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони

By rraycheva | September 4, 2018

pdf_icon   Leader_BG_izvodi

Статията „Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони“ разглежда подхода за водено от общността местно развитие, наречен ЛИДЕР по френската си абревиатура и поставя неговото прилагане в западноевропейските държави и в българските селски райони в сравнителна перспектива. Новите принципи за развитие на селските райони, въведени от подхода ЛИДЕР, и постигнатите до момента резултати са представени през откритията на анализаторите на практиката в Западна Европа, където е налице по-продължителна история и натрупан опит.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони

Информационен ден „Европейски корпус за солидарност“, 11 септември 2018, София

By rraycheva | August 30, 2018

Регистрацията ще бъде отворена най-късно до 5.09.2018 г. или до запълване капацитета на залата.

Център за развитие на човешките ресурси, в сътрудничество с Министерство на младежта и спорта, организира Информационен ден по новата Програма на ЕС „Европейски корпус за солидарност“. Събитието има за цел да представи всички възможности за кандидатстване по новата инициатива на Европейския съюз, както и да отговори на всички ваши въпроси, свързани с бъдещото Ви участие в Програмата. Семинара ще бъде насочен към предстоящата покана за кандидатстване, практическо представяне на формулярите за кандидатстване и интернет страницата на Програмата.
ЦРЧР ще осигури нощувка на 10 септември 2018г. и ще поеме пътни разходи на участниците в семинара, пристигащи от населени места извън гр. София.

https://bit.ly/2BTRRcz

Topics: Новини | Comments Off on Информационен ден „Европейски корпус за солидарност“, 11 септември 2018, София

Как да насърчаваме социалната икономика сред младите хора?

By rraycheva | August 28, 2018

pdf_icon   toolkit-for-social-inclusion

Помагалото представя набор от инструменти и методи, които да се използват в работата с младите хора за популяризиране на идеята за социална икономика. Това ще бъде особено полезно за учители и обучители, работещи с млади хора.

На английски език.

Fundacja Dobry Rozwój 2017

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Младежки инициативи, Социални дейности | Comments Off on Как да насърчаваме социалната икономика сред младите хора?

Безплатни обучения по проект за дигитализация на бизнеса

By rraycheva | August 27, 2018

Русенска търговско-индустриална камара и Бизнес иновационен център „Инобридж“ организират пилотно обучение по проект „DiTEM – дигитална трансформация на европейските малки и микро предприятия“. Курсът е безплатен и ще се проведе чрез иновативна обучителна система, която има за цел да помогне на малките предприемачи да поемат по пътя на Дигиталната трансформация на своя настоящ или бъдещ бизнес.

Фокусът в обучителните курсове пада върху 6 основни технологии:

Предвижда се в пилотното обучение да бъдат включени 10 участници, като курсът ще стартира в средата на септември, и се планира да продължи около месец. Платформата предлага гъвкавост на учебния процес, така че всеки от участниците може да задава свое собствено темпо на обучение. Участниците ще бъдат поканени на две срещи – запознаване с проекта и платформата за обучение, както и финална среща за обобщаване на резултатите.

След успешно приключване на курса всеки от обучаемите ще получи сертификат за постигнатите цели, както и допълнителни насоки за дигитализация на бизнес начинанията си.

Желаещите да се включат в пилотното обучение могат да се запишат чрез онлайн формуляр на адрес https://form.jotformeu.com/81081595088363, а преди започване на обучението ще им бъдат изпратени допълнителни инструкции и покана за участие.

За повече информация и запитвания:

Николай Цолев – ntsolev@rcci.bg

Айри Мемишев – amemishev@rcci.bg

Повече информация вижте в приложения файл:

RCCI_DiTEM

Topics: Новини | Comments Off on Безплатни обучения по проект за дигитализация на бизнеса

Корупцията в частния сектор в България

By rraycheva | August 27, 2018

pdf_icon   CAR_2018_BG_WEB

Настоящият анализ e пръв опит за системно изследване на проблемите на частната корупция в България. Разработена е методология за измерване на корупцията в частния сектор и са анализирани характеристиките и степента на разпространение на това явление, неговите специфични параметри, както и най-сполучливите индикатори за неговото измерване и оценка.

Проблемът частна корупция е сравнително нов за изследователската и аналитичната практика, тъй като по принцип се приема, че корупцията е преди всичко проблем на държавното управление и в този смисъл не се отнася до управлението на собствеността в частния сектор. Данните от Барометъра на частната корупция показват, че в частния сектор се наблюдават явления и практики, които са до голяма степен подобни на общата корупционна среда в страната.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие | Comments Off on Корупцията в частния сектор в България

Анализ на социалната ориентация в България

By rraycheva | August 27, 2018

pdf_icon   Analysing_social_orientation_BG_BG

Експертен екип от шест страни от ЕС – България, Белгия, Гърция, Австрия, Румъния и Латвия – воден от Центъра за изследване на демокрацията извърши анализ на системите за социална ориентация на чужди граждани в участващите държави членки в рамките на инициативата „Превенция и противодействие на расизма и ксенофобията чрез социално ориентиране на чужденци – RACCOMBAT“.

Публикациите изследват как модулите по социална ориентация и съпътстващите ги езикови курсове се занимават с теми като защита от дискриминация, правомощия и функции на правоохранителните и съдебните органи, какви процедури съществуват при нарушаване на правата на чуждите граждани, както и как те да получат правна помощ. Въз основа на подробния преглед експертите излизат с оценка доколко социалната ориентация на чужденците по страни има потенциал да ги овласти срещу прояви на расизъм и ксенофобия и да ги подготви за пълноценно участие в обществения живот и връзка с приемащата общност.

Останалите анализи за Белгия, Гърция, Австрия, Румъния и Латвия можете да намерите на:

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=18266

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Анализ на социалната ориентация в България

Механизъм за насочване на пострадали от престъпления в национални и трансгранични случаи, 2018

By rraycheva | August 27, 2018

pdf_icon   Referral_tool_BG

„Механизмът за насочване на пострадали от престъпления в национални и трансгранични случаи“ е разработен в рамките на инициативата „Pro Victims Justice – подобряване на положението на пострадалите от престъпления и на взаимодействието между заинтересованите страни“ и разглежда правната рамка на защитата на пострадалите на европейско и национално ниво, процедурите за идентифициране на пострадали в България, Румъния, Германия и Швеция и съответните индикатори. Описват се също насочването към безплатна правна помощ, основните етапи на наказателния процес и съпътстващите ги права на жертвите в национални и трансгранични случаи. Накратко са представени основните институции и организации, които гарантират правата на тези лица в отделните страни. Механизмът е насочен към представители на компетентни съдебни и правоохранителни органи, практикуващи юристи, както и пострадали от престъпления.

Център за изследване на демокрацията, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Механизъм за насочване на пострадали от престъпления в национални и трансгранични случаи, 2018

Справочник за пострадали от престъпления, 2018

By rraycheva | August 27, 2018

pdf_icon   Victims_Booklet_BG

Описани най-важните етапи от наказателното производство и правата, които имате в Румъния, България, Германия и Швеция-

Тук са описани най-важните етапи от наказателното производство и правата, които имате във всяка от тези страни – членки на Европейския съюз. В края на всяка част, представяща съответната страна, е даден линк към база данни, която съдържа полезна информация за компетентните институции и организации, гарантиращи защитата на Вашите права.

Център за изследване на демокрацията, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Справочник за пострадали от престъпления, 2018

Конкурс за детска рисунка „Детство без насилие“

By rraycheva | August 21, 2018

Кроен срок на подаване на рисунките: 9 септември 2018 г.

Конкурсът за детска рисунка цели да се насочи общественото внимание към децата и тяхната представа за живот без насилие и щастие в семейството им, а участниците и най-вече победителите в конкурса да видят  реализацията на своите творби.

Конкурсът е насочен към всички ученици в България от първи до шести клас.

Рисунките трябва да са между 30 х 45 см; 40 х 55 см.

Няма ограничения за техника и материали.

12 рисунки победители ще бъдат включени в в календар за 2019 г., който ще бъде разпространен сред ключови институции и организации борещи се срещу домашното насилие.

Победителите ще получат награди!

Повече информация вижте в приложените файлове:

Конкурс за детска рисунка 2018

Регистрационна форма 2018

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс за детска рисунка „Детство без насилие“


« Previous Entries Next Entries »