Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

ПРИЯТЕЛСТВОТО В НАШИЯ СВЯТ – VІ-ти национален младежки конкурс за есе 2018 с международно участие

By rraycheva | August 5, 2018

Есета ще бъдат приемани до 7 октомври 2018 година.

Цел на конкурса: Развиване на творческото писане на децата и младежите, стимулиране на възможностите им за оригинална мисъл, изразяване на мнение и добър правопис.

Могат да участват деца и младежи от 7 до 18 години от България и  чужбина. Конкурсът включва eсета на български език, както и есета на различни от българския езици, родни за участниците в конкурса – напр. арменски, руски, турски, полски, иврит, ромски, чешки и т.н.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи за всички езици:

Първа група – от 7 до 13 години

Втора група – от 13 до 18 години

Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2018 година.

Есетата да са написани през 2018 година и да не са публикувани.

Всяко есе не бива да надвишава 2 стандартни страници /формат А4/ с кегел 12 /размер на шрифта/.

Организатори:  ОБЩИНА  СТАРА  ЗАГОРА

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ” РОДИНА 1860”, СТ. ЗАГОРА

КЛУБ „МЛАД ПИСАТЕЛ” И ВЕСТНИК „TEEN’S PAPER”

Повече информация вижте в приложения файл:

КОНКУРС ЕСЕ 2018 -СТАТУТ

Topics: Новини | Comments Off on ПРИЯТЕЛСТВОТО В НАШИЯ СВЯТ – VІ-ти национален младежки конкурс за есе 2018 с международно участие

Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз

By rraycheva | July 24, 2018

pdf_icon   ESENIAS_Atlas_WEB

Атласът е публикуван от Източно- и Южноевропейска мрежа за инвазивни чужди видове (ESENIAS) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Атласът е подготвен и публикуван по проект “Източно- и Южноевропейска мрежа за инвазивни чужди видове – Инструмент за подкрепа управлението на чужди видове в България”, с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, програма “BG03 Биоразнообразие и екосистемни услуги”.

Атласът цели да предостави съотносима информация относно инвазивните чужди видове, които са от значение за ЕС, за да повиши вниманието и да улесни изпълнението в България на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове.

Изданието съдържа информация и оригинални данни от България за 37 вида включени в първия списък на инвазивните чужди видове от значение за ЕС, приет през 2016 г., който е приложение към регламента. Списъкът включва 14 растителни вида, 7 безгръбначни вида животни и 16 гръбначни вида животни (2 риби, 1 земноводно, 1 влечуго, 3 птици, и 9 бозайници). От тях, 6 вида вече бяха регистрирани в България и в региона на ESENIAS. Информацията за всеки вид е представена в 6 раздела: 1) Общи характеристики и биология (с данни за таксономия, морфология, диагностични качества и биологични белези); 2) Произход и общо разпространение; 3) Разпространение в България; 4) Местообитания; 5) Пътища за въвеждане и разпростиране; и 6) Въздействие. Статиите са илюстрирани със снимки за всеки вид.

Атласът е предназначен за широк обхват от читатели, включително учени, учители, лица, вземащи решения (министерства, агенции, национални и природни паркове, държавни горски и ловни стопанства, и др.), управители, студенти и обществеността.

Година на публикуване: 2017 г. На български език, PDF файл, 184 страници.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз

КАКЪВ Е ТОЗИ ЗНАК НА ЕТИКЕТА? – Ръководство за потребители

By rraycheva | July 13, 2018

signs_customer_manual

pdf_icon   label_guide

Това ръководство дава бърз и лесен начин да се ориентираме в лабириринта от знаци за храни, козметика и текстил. С екпертната оценка на професионалисти са добавени оценка за нивото на стандарта на знаците, свързан с опазването на околната среда, социалните фактори и прозрачността.

Ако ги познаваме, бихме могли да станем осъзнати потребители, да помогнем на себе си, на други хора и на природата.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on КАКЪВ Е ТОЗИ ЗНАК НА ЕТИКЕТА? – Ръководство за потребители

Бюлетин на КЗЛД, юли 2018 г.

By rraycheva | July 11, 2018

pdf_icon   KZLD_Bulletin_July_2018

Разяснения и коментари по прилагането на на правната рамка за защита на личните данни, вкл. случаите, в които администраторите/обработващите лични данни не следва да изискват съгласие от физическите лица, за да събират и обработват техни лични данни.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Бюлетин на КЗЛД, юли 2018 г.

Национален конкурс „Съхранена памет”

By rraycheva | July 9, 2018

Краен срок за изпращане на материали за конкурса:  20.09.2018 г.

Във връзка със 105-та годишнина от превземането на Одринската крепост и разорението на тракийските българи, Исторически музей – Свиленград обявява Национален конкурс „Съхранена памет”.

Конкурсът има за цел събиране и популяризиране на малко известни сведения на участници във войната, техните впечатления, живот и съдба, снимков материал и документи; на съхранената родова памет за миналото на предците – тракийски бежанци в периода 1912-1928 г.

В конкурса може да участва всеки, който:

– изпрати снимки(една или повече) с кратко описание на събитието или лицата от фотоса;

– разкаже спомени за близки или роднини, участвали във военните действия по превземането на Одринската крепост(писмено), като даде информация за себе си- име, възраст, откъде знае за разказаното от него, тел. и адрес за обратна връзка, подпис; както и какво знае за човека, за когото разказва напр.;

– документи и други материали, свързани със събитията от Балканските войни и разорението на Тракия.

За участниците в конкурса няма възрастови ограничения.

Повече информация вижте в приложения файл:

Национален конкурс-2018

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс „Съхранена памет”

Оценка на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – Наръчник за МИГ и МИРГ

By rraycheva | June 29, 2018

pdf_icon   en_farnetguide15fsu

Този наръчник има за цел да осигури лесни за използване инструменти и методи, заедно с примери от различни МИГ и МИРГ, които могат да послужат като ръководство и вдъхновение за оценяването на ВОМР.
Наръчникът е организиран в четири глави:
– Оценка на планирането
– Събиране на данни
– Методи за оценка
– Използване на резултатите
На английски език, 42 стр.

Може за бъде намерен на френски, испански, италиански, немски и полски на https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/evaluation-clld-handbook-lags-and-flags_en

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Оценка на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – Наръчник за МИГ и МИРГ

Проучване относно въздействието на Интернет и социалните медии върху участието на младите хора и младежката работа

By rraycheva | June 14, 2018

pdf_icon   int_soc_media_youth.pdf

Study on the Impact of the Internet & Social Media on Youth Participation and Youth Work

Повече от 60 практики, включени в тази публикация, водят до ново разбиране на младежкото участие и ролята на младежката работа.

Издание на ЕК, Directorate General for Education, Youth, Sport und Culture, 2018

92 стр., на английски език

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Младежки инициативи | Comments Off on Проучване относно въздействието на Интернет и социалните медии върху участието на младите хора и младежката работа

Наръчник по европейското недискриминационно право, 2018

By rraycheva | June 14, 2018

pdf_icon   fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en

Издание на Агенцията за основните права на Европейския съюз съвместно с Европейския съд за човешки права, на английски език.

Този наръчник има за цел да подпомогне практикуващите юристи, които не са специализирани в областта на недискриминационното право, като послужи като въведение към ключови въпроси. Той е предназначен за адвокати, съдии, прокурори, социални работници и лица, които работят с национални органи, неправителствени организации (НПО) и други органи, които могат да бъдат изправени пред правни въпроси, свързани с дискриминацията.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Наръчник по европейското недискриминационно право, 2018

Сенчестите икономики по света: Какво научихме през последните 20 години?

By rraycheva | June 14, 2018

pdf_icon   imf_shadow_2017

Работен документ на МВФ 2018, на английски език.

Авторите обсъждат съществуващите и новите методи за оценка на сивата икономика.

Представени са нови резултати за сенчестата икономика за 158 държави по света за периода 1991 – 2015 г.

Средният размер на сенчестата икономика в 158-те страни през периода 1991 – 2015 г. е 31,9%.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие | Comments Off on Сенчестите икономики по света: Какво научихме през последните 20 години?

15 000 младежи ще пътуват из Европа с билети от ЕК

By rraycheva | June 13, 2018

Ако  сте навършили 18 години към 1 юли 2018  г. жител на страна от ЕС, имате възможност да получите един от 15 000 билети (главно за влак) за обиколка на Европа, които ще връчи Европейската комисия на 18-годишни европейци.
Пътуването може да започне между 9 юли и 30 септември 2018, да продължи до 30 дни и да включва посещение на 4 чужди страни в рамките на ЕС.

Крайният срок за кандидатстване е 26 юни 2018.

Съгласно страницата на инициативата https://europa.eu/youth/discovereu_bg, хора със специални потребности ще имат подходяща допълнителна подкрепа.
Кандидатите следва да отговорят та 4 въпроса, свързани с Европейската година на културното наследство и с иницитиви на ЕС, насочени към младите хора.
Вижте какви са въпросите и дали ще се справите с теста:

http://www.euronews.com/2018/06/12/eu-to-give-free-interrail-pass-but-only-if-you-can-handle-this-quiz?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1528818906

Topics: Новини | Comments Off on 15 000 младежи ще пътуват из Европа с билети от ЕК


« Previous Entries Next Entries »