Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

ЧУЙ МЕ! – Какво ни разказаха децата за тормоза и безопасността в училище

By rraycheva | September 28, 2017

pdf_icon   LISTEN_BULGARIAN_web

ЧУЙ МЕ! – Какво ни разказаха децата за тормоза и безопасността в училище

Деца от 16 училища от седем европейски страни – България, Великобритания, Германия, Кралство Нидерландия, Румъния, Словакия и Швеция – споделят сходни истории за своето разбиране за тормоза и проблемите си в училище.

Асоциация Анимус, 2016

 

Topics: Библиотека, Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on ЧУЙ МЕ! – Какво ни разказаха децата за тормоза и безопасността в училище

Класна стая без тормоз – Наръчник за учители, придружаващ книжката ЧУЙ МЕ!

By rraycheva | September 28, 2017

pdf_icon  Класна-стая-без-тормоз-наръчник-Анимус1

Асоциация Анимус, 2016

Наръчникът цели да предложи практическа помощ на учителите и другите професионалисти в образователната сфера, за да се справят успешно с тормоза в училище. Представяме Ви подход, основан върху активното въвличане на децата и търсенето на техните предложения за превенцията, разпознаването и справянето с тормоза в училище.

Макар да е създаден с мисълта за класната стая, наръчникът лесно може да бъде използван и в други случаи, включително извънкласни занимания, по време на лагери или друга работна среда с деца и младежи. Този наръчник може да подпомогне работата Ви, ако сте учител, училищен психолог, възпитател, социален работник, ако работите с младежка група, ръководите програма за някаква общност, или сте родител.

Topics: Библиотека, Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on Класна стая без тормоз – Наръчник за учители, придружаващ книжката ЧУЙ МЕ!

Фотоконкурс на тема: “Изчезващите селища и традиции в трансграничния регион на България и Македония”

By rraycheva | September 21, 2017

Краен срок за изпращане на фотографиите: 07 октомври 2017г., 23:59 ч.

Фотоконкурсът се организира в рамките на проект: RURAL REVIVAL “Повишаване на конкурентоспособността на туризма в региона чрез подпомагане развитието на селския и културен туризъм в трансграничния регион на България и Македония” с референтен номер CB006.1.22.020, финансиран от Interreg – ИППА Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония.

 

Целта на конкурса е да бъде представено изчезващото уникалното културно-историческо наследство на региона чрез един алтернативен нестандартен подход.

Конкурсът ще завърши с организиране на 3 изложби в България, 3 изложби в Македония и издаване на каталог, в който ще бъдат поместени най-добрите фотографии. По време на  фотоизложбите ще бъдат представените 30-те най-добри фотографии от България и от Македония.

Тема на фотоконкурса:

 1. Културни и битови особености на изчезващи села в област Благоевград – автентична стара архитектура на къщи и други сгради, традиции, обичаи, занаяти и фолклор, които трябва да бъдат запазени за следващите поколения и могат да бъдат интересни обекти за туристи и посетители на региона;
 2. Исторически особености на изчезващите села в област Благоевград – интересни исторически обекти;
 3. Природни особености около изчезващите села в област Благоевград – водопади, гори, селски пейзаж, типична флора и фауна;

Правила и условия за участие във фотоконкурса:

Оценяване на фотографиите:

www.e-tourism-bg-mk.eu и ще се проведе в периода 11 – 16 октомври 2017 година. Според събраните гласове от онлайн гласуването ще бъдат избрани и оценени трите най-добри фотографии.

Приложен файл: Обява-Фотоконкурс_07.10.2017

Topics: Новини | Comments Off on Фотоконкурс на тема: “Изчезващите селища и традиции в трансграничния регион на България и Македония”

Конкурс за външни експерти-оценители към МИГ “ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

By rraycheva | September 14, 2017

MIG-Lyaskovets-Logo3

Документи се подават до 30 септември 2017 г.

На основание чл. 7 от Вътрешните правила за избор на външни експерти-оценители на МИГ “Лясковец – Стражица”, във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-196/29.11.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и в изпълнение на решение на Колективния Управителен орган №6/25.08.2017 г.,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ 

за избор на външни експерти-оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на МИГ „Лясковец – Стражица“

Заявлението за кандидатстване, заедно с придружителните документи (вижте по-долу), се подава в затворен плик на адреса на СНЦ МИГ Лясковец – Стражица – гр. Лясковец, ул.”Бузлуджа”1 – лично, по пощата или чрез куриер в рамките на обявения краен срок: 30 септември 2017 г.

Списък документи (образци за изтегляне):

 1. Автобиография
 2. декларация
 3. заявление
 4. Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления
 5. контролен лист
 6. обява
 7. ПМС 162 от 2016
 8. правила
 9. списък на професионалните области

За повече информация: www.mig-zaedno.eu

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс за външни експерти-оценители към МИГ “ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

Taking the future into their own hands – Youth work and entrepreneurial learning

By rraycheva | September 12, 2017

pdf_icon   y-1.5    Резюме на доклада

Европейската комисия публикува окончателния доклад за работата с младежите, младежките полиики и предприемачеството. Докладът представя резултатите от голямо изследване, описващо и анализиращо приноса на младежката работа за подпомагане на младите хора в постигането на компетенции, които ще им помогнат да изпълнят личните си стремежи и да станат активни граждани в Европа.

Изследването, базирано на обширно събиране на данни за работата с младежи и предприемаческото обучение във всички държави-членки на ЕС, е обобщено в 28 доклада за страните, изготвен е списък от 114 добри практики и 12 доклада за конкретни случаи.

Потвърждава се становището, че работата с младежта има важен принос, но че трябва да се направят подобрения по отношение на политическата рамка, както и по отношение на партньорствата на национално, регионално и местно равнище.

Докладът  предлага конкретни препоръки за политиците, както и за официалния сектор на образованието и за организациите за работа с младежи, как да се увеличи въздействието на предприемаческото обучение на младите хора.

 

Целият доклад (158 стр.) онлайн

http://bit.ly/2w1SCYU

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие, Младежки инициативи | Comments Off on Taking the future into their own hands – Youth work and entrepreneurial learning

Световната банка. 2017. Насърчаване на посещаването на детска градина от деца в неравностойно положение: експериментални доказателства от България

By rraycheva | September 12, 2017

pdf_icon   2017_BULGARIAN-Supporting-Disadvantaged-Children-bg

В настоящата публикация са представени резултатите от мащабно многоцентрово рандомизирано контролирано проучване, проведено през периода 2014—2015 г. в 236 бедни населени места в България, целящо да повиши посещаемостта в целодневните детски градини сред децата от бедни семейства, предимно от ромски и турски етнос.

Настоящото проучване установява, че предоставянето на безплатен достъп до детска градина намалява наполовина дела на децата на възраст между 3 и 5 години, които не са записани в детска градина, както и до повишаване на посещаемостта с около 20 %.

Допълнителните финансови стимули в размер на 7 или 20 лв. месечно, отпускани в рамките на проучването под условие за посещаване на занимания, нямат пряко отражение върху записването и посещаемостта, което е признак, че разходите, свързани със записването в детска градина, са по-съществена пречка, отколкото предполагаемите нагласи и потребности от допълнителни финансови стимули.

Организирането на срещи в населените места за предоставяне на информация относно важното значение на детската градина също не влияе върху посещаемостта, макар да води до известно подобряване на възприятията на родителите относно предимствата на детската градина, както и до нарастване на стремежите на родителите за децата им, особено за момичетата.

Като цяло отмяната на таксите за детска градина представлява най-ефективната стратегия за увеличаване на посещаемостта в детските градини.

Краткосрочният ефект върху детското развитие и изграждащата се езикова и числова грамотност, двигателните и социално-емоционалните умения, обаче, е смесен: в известна степен положителен при децата от българския етнос и отрицателен за децата от ромски и турски произход. Тези резултати показват, че е възможно ползата от детската градина да не се проявява незабавно при всички деца, особено при децата от малцинствените групи, които може би имат нужда от допълнителна подкрепа за успешен преход към детската градина и извличане на полза от посещението й.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on Световната банка. 2017. Насърчаване на посещаването на детска градина от деца в неравностойно положение: експериментални доказателства от България

Права на жените и десeн популизъм – Нови инструменти за развитие на демократичните и социални ценности

By rraycheva | September 11, 2017

pdf_icon   Pravata_na_jenite

В Европа антиевропейски движения набират скорост, привличат симпатизанти и привърженици. Тенденцията е изключително тревожна по отношение на бъдещето на Европа и оказва особено силно влияние по отношение на превенцията и защитата на човешките права, колективните и индивидуални права и свободи в региона. Крайнодесни и с уклон към краен национализъм партии набират сила в Европа и пораждат ксенофобия и расизъм. Много често програмата на тези по-пулистки партии и движения включва конкретни стъпки срещу равнопоставеността на жените и мъжете, срещу човешките права. Те създават и условия за силен антифеминистки уклон, предприемайки действия в ущърб на вече постигнати права.

Анализ на политиките на политическите партии и движения в България по отношение на идентифициране на програмни инициативи, насочени срещу човешките права, правата на жените и малцинствата и срещу тяхното активно участие в политическия и обществения живот у нас е първото по рода си не само за България. Подобно изследване, обхващащо различни политически партии, неправителствени организации, академични среди и представители на медиите, имащо за цел да проучи и анализира ролята на тези политики за нарушаване на правата на човека, за създаване на ксенофобия, расизъм и антифеминизъм и за създаване на стереотипи по отношение на жените и мъжете и по отношение на малцинствените групи, не е правено досега в друга страна в Европа.

Изследването на стереотипи и предразсъдъци е затруднено поради контраста между официален дискурс и битово общуване, между новото в живота и стари обичаи и образци на поведение. В съвременна България все още се срещат рудименти на представи, които са съвсем витални в страни с по-малък исторически стаж по пътя на модернизацията. Темите за насилието над жените, участието на жените в процесите на вземане на решения, разликата в заплащането на жените и мъжете, сексисткия публичен изказ и стереотипизирането на ролята на жените в обществения и личния живот изискват проблематизиране, оценка, визия за справяне с проблема. Резултатите от настоящия анализ дават нови аргументи на демократичните сили в България да отстояват демократичните и общочовешките ценности на Европа. Правата на жените са права на човека.

Юни 2017

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Права на жените и десeн популизъм – Нови инструменти за развитие на демократичните и социални ценности

Европа за европейски социален модел – Първи стъпки към Европейска Социална България през призмата на възнагражденията за труд и правата на работниците

By rraycheva | September 11, 2017

pdf_icon   Evropa_za_Evropeiski_socialen_model

Ограничаването на възможностите за емиграция на висококвалифицирани кадри чрез въвеждане на задължителна работа в България след завършване на висше образование, в комбинация с улеснен внос на работна ръка от трети държави чрез отпадане на пазарния тест за намиране на специалисти в страната, ще доведе до замразяване на българските заплати, които и сега са най-ниските в Европейския съюз

Слабите икономически страни с недофинансирани публични системи и неадекватни социални и осигурителни плащания, като България, осъществяват трудов, социален и данъчен дъмпинг в рамките на Съюза.

България трябва да бъде активен участник в предстоящите дебати за бъдещето на Европа, не наблюдател и изпълнител. Да утвърждава европейските стандарти като механизъм за изграждането на обединен, стабилен и социален съюз, вместо те да бъдат превратно използвани с цел „раздържавяване“ на страната и налагане на още по-безмилостни неолиберални концепции, които водят до нарастване на евроскептицизма.

Икономическо развитие без регулаторна намеса и силни преразпределителни механизми не води до кохезия и социален прогрес, а до нарастване на неравенствата, все по-голяма несигурност на работещите и блокирана социална мобилност.

юни 2017

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция, Социални дейности | Comments Off on Европа за европейски социален модел – Първи стъпки към Европейска Социална България през призмата на възнагражденията за труд и правата на работниците

Апел за подкрепа

By rraycheva | August 21, 2017

Български център за нестопанско право, Национален алианс за работа с доброволци и Фондация Лале като организации, които от години работят за регламентирането на доброволчеството в България, изготвиха становище относно Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта, в който механично е добавено доброволчеството като младежко доброволчество, в което настояват доброволчеството да бъде регламентирано с отделен закон и представят аргументи за това.

Подкрепете тяхната позиция, като пуснете имейл на info@tulipfoundation.net с текст „Подкрепям“ и пълното име на вашата организация най-късно до 28 август 2017 г.

Становище:

statement ZM_Parliament

Оригиналът на законопроекта можете да видите на:

http://www.parliament.bg/bills/44/754-01-36.pdf

Вносители:

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/75282/

 

Topics: Новини | Comments Off on Апел за подкрепа

Справочник относно финансирането от ЕС

By rraycheva | August 10, 2017

pdf_icon   spravochnik_EU_bg

Издание за 2017 г.

В отговор на промяната на световната икономика и на начина, по който тази промяна се отразява на Европа. Европейската комисия предложи набор от програми за стимулиране на работните места, растежа и инвестициите в целия Европейски съюз. Програмите са част от многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. Настоящата публикация разяснява тези програми и възможностите за финансиране, които те предлагат. Тези възможности за финансиране са описани накратко в брошурата, а подробна информация може да бъде намерена на уебсайта на Европейската комисия.

Възможностите за финансиране от ЕС доказват добавената стойност от бюджета на ЕС в редица области — от научните изследвания, заетостта, регионалното развитие и сътрудничеството до образованието, културата, околната среда, хуманитарната помощ, енергетиката и много други. Значителна подкрепа е осигурена за малките и средните предприятия (МСП), неправителствените организации (НПО) и организациите с нестопанска цел на гражданското общество, младите хора, научните изследователи, земеделските стопани, публичните органи и много други.

Изданието е публикувано на 2017-07-24.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Справочник относно финансирането от ЕС


« Previous Entries Next Entries »