Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Покана за интерактивен семинар на тема противодействие на речта на омразата в интернет и създаване на позитивни послания

By rraycheva | November 13, 2017

Асоциация за развитие на София Ви кани на интерактивен семинар на тема противодействие на речта на омразата в интернет и създаване на позитивни послания.

 Дата : 23.11.2017

Час : 10:00 – до  16:00ч.

Място : София, улица Париж 1, http://bit.ly/2h3i2Rk

Краен срок за регистрация: 20 ноември 2017 г.
Максимален брой участници – 35 души. Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on Покана за интерактивен семинар на тема противодействие на речта на омразата в интернет и създаване на позитивни послания

Селата и малките градове като катализатори на развитието в селските райони

By rraycheva | November 13, 2017

pdf_icon   EESC-Stanovishte-rural-2017-bg

Становище на Европейския икономически и социален комитет, 2017

Селските общности играят централна роля в интелигентните, устойчиви икономики на 21-ви век. Трябва да се търсят нови и по-добри начини, за да се даде възможност на селските общности да имат пълноценно участие в решаването на жизненоважни области на политиката като продоволствена сигурност, възобновяема енергия, опазване на околната среда и създаване на работни места.

Осигуряването на връзка чрез широколентов достъп е една от ключовите предпоставки, необходими, за да се превърнат селата и малките градове в съвременни икономики.

Селата и малките градове са центровете, които поддържат развитието на общностите в селските райони. Те са под все по-голям натиск от централизирането на услуги, напр. училища, здравни, социални и транспортни услуги. Селските общности се страхуват, че тяхната загуба на услуги се пренебрегва.

Намаляването на населението влияе отрицателно върху малкия бизнес, докато цените на жилищата растат извън възможностите на младите хора.

Това становище разглежда основните причини, отрицателното въздействие върху селските райони и подчертава най-добрите инициативи за повторно активизиране на общностите чрез ПРСР и други мерки за подкрепа.

Становището на Европейския икономически и социален комитет ще даде тласък на необходимостта от силна институционална намеса.

Източник: http://bit.ly/2zHgftg

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Селата и малките градове като катализатори на развитието в селските райони

Доклад “Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху българското земеделие в периода 2007 – 2017 г.”

By rraycheva | November 4, 2017

pdf_icon   ОСП 2007_2017

Годините след присъединяването на България към Европейския съюз са период на адаптация на българското земеделие към новите условия и изисквания на общия европейски пазар. Въпреки трудностите и предизвикателствата, прилаганите политики спомогнаха за устойчивото му развитие и повишаването на неговата конкурентоспособност, основно благодарение на постъпващия финансов ресурс от бюджета на ЕС в рамките на Общата селскостопанска политика.

За периода от 2007 г. насам се наблюдават съществени положителни изменения на някои основни икономически показатели за аграрния отрасъл – Брутна добавена стойност (БДС), производителност на труда, инвестиции. Членството в ЕС даде осезаем тласък на външната търговия с аграрни стоки.

През 2016 г. БДС от отрасъла, по текущи цени, бележи увеличение от 8,1% спрямо 2006 г., а при производителността на труда се отчита ръст от 26,8%.

За същия период инвестициите (разходи за придобиване на дълготрайни материални активи) в сектора нарастват близо три пъти, а делът им в общите инвестиции в икономиката на страната достига 7,5% през 2016 г. при 2,6% за 2006 г.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Доклад “Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху българското земеделие в периода 2007 – 2017 г.”

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

By rraycheva | November 2, 2017

dbu

Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е една от най-големите и влиятелни екологични фондации в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1060 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки.

Кой може да кандидатства?

Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:

Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

Огледала – Наръчник за борба срещу антициганизма чрез образование по човешки права

By rraycheva | November 1, 2017

pdf_icon   Mirrors

Целта на настоящото ръководство е да насърчава правата на човека и образованието по човешките права чрез темата за aнтициганизма.

Антициганизмът е термин, който се използва във връзка с многобройните форми на пристрастия, предразсъдъци и стереотипи, които мотивират ежедневното дискриминационно поведение на институциите и хората спрямо ромите. Антициганизмът е форма на расова дискриминация. Повечето актове на антициганизъм са незаконни и в противоречие с човешките права, дори когато не са обект на преследване и дори ако са широко разпространени и често пренебрегвани или толерирани. Антициганизмът подкопава моралните устои на обществото. Демокрацията и човешките права не могат да бъдат гарантирани в общества, в които дискриминацията е институционализирана, толерирана или игнорирана.

Настоящото ръководство предлага поредица от дейности, които са подходящи за групи, съставени от роми, нероми или смесени групи, въпреки че фокусът може да бъде малко по-различен за всеки отделен случай. Read the rest of this entry »

Topics: Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Огледала – Наръчник за борба срещу антициганизма чрез образование по човешки права

Framing Equality: Communication Toolkit For Equality Bodies

By rraycheva | November 1, 2017

pdf_icon   framing_equality_-_communication_toolkit_for_equality_bodies

The toolkit explains the importance of framing and how to craft our communication to create sustainable social change. Download the new communication toolkit fro  Equinet – the European Network of Equality Bodies.

By understanding framing—how these stories interact with our thinking— campaigners and activists can craft their communication to create sustainable social change

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Framing Equality: Communication Toolkit For Equality Bodies

Наръчник за компостиране

By rraycheva | November 1, 2017

pdf_icon   kompostirane

PDF файл, 16 стр., на български език.

Компост може да бъде правен по много начини, от трупането на органичните материали на купчинки до компостиране на индустриално ниво. Все пак, що се отнася до домашно компостиране, използването на компостер се оказва най-практично, най-хигиенично и най-бързо.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Околна среда | Comments Off on Наръчник за компостиране

Презентация “12 винено-кулинарни дестинации в България”

By rraycheva | November 1, 2017

pdf_icon   12_destinacii

България ще се рекламира пред чужденците с 12 винено-кулинарни дестинации в рамките на кампанията “Сподели България“.

Проектът “Сподели България” е съвместна инициатива на Министерството на туризма и Министерството на земеделието, храните и горите.

Винените и кулинарни дестинации са важни не само за туризма, а и за българските производители. Те ще дадат възможност уникалните родни вина и продукти да достигнат до повече потребители, включително и чужденци.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие | Comments Off on Презентация “12 винено-кулинарни дестинации в България”

Годишна среща на Хабитат България с партньорски организации

By rraycheva | November 1, 2017

На 25 септември в град Априлци се проведе годишната традиционна среща на Хабитат България с партньорите по проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца“, подкрепен от фондации ВЕЛУКС.

Колегите от София, Търговище, Дупница, Сливен и Кюстендил представиха резултатите по проектите, които реализират с предоставеното им безвъзмездно финансиране, споделиха добри практики и обмениха идеи за бъдещи инициативи.

До момента по програмата са подпомогнати 1255 семейства и 2319 деца. Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on Годишна среща на Хабитат България с партньорски организации

Три образователни клипа на тема език на омразата

By rraycheva | October 31, 2017

В „Месеца на бежанеца”, Асоциация за развитие на София представя три образователни клипа на тема език на омразата към бежанци и мигранти в интернет. Видеата дават представа как да разпознаваме  езика на омразата в интернет, как да докладваме прояви на враждебна реч и как да противодействаме с позитивни наративи.

Трите видеа са разработени в рамките на проект “Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет”, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ – ГД „Правосъдие “ на Европейския съюз, който обединява партньори от България, Великобритания, Гърция, Италия, Румъния, Хърватия, Чехия, в който Асоциация за развитие на София е водещ партньор.

Клиповете можете да видите на следните линкове : Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on Три образователни клипа на тема език на омразата


« Previous Entries Next Entries »