Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Покана за обучения за служители на администрацията

By rraycheva | January 28, 2016

“Рувекс” АД отправя ПОКАНА за номиниране на служители на администрацията и държавните предприятия за участие в БЕЗПЛАТНО обучение за планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия.

Участници: Допустими са всички представители на държавни, общински и областни администрации, включително представители на училища, детски градини, болници, музеи, библиотеки, читалища и др, които са на постоянно трудово/служебно правоотношение с институцията и служебните им ангажименти са свързани или в бъдеще ще бъдат свързани с разработването, прилагането и контролиране изпълнението на планове и мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия.
Информация за разпределението на обученията по дни и градове, както и формуляр за записване в следните файлове:

http://ruvex.bg/bg/pokana-za-obucheniya-za-sluzhiteli-na-administraciyata

Проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност” е финансиран в рамките на Програма BG04 “Eнергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., договор BG04-04-05-17-04/13.11.2015 г. по Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Грантова схема BG04-04-05: “Обучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия”.

Topics: Новини | Comments Off on Покана за обучения за служители на администрацията

Comments are closed.