Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (МАКПИ)

By rraycheva | June 29, 2017

pdf_icon   NARYCHNIK_MACPI_WEB_pdf

МАКПИ е система за мониторинг и оценка на антикорупционни политики и мерки, разработена от Центъра за изследване на демокрацията и приложена в няколко публични организации в България и Италия. Като практически инструмент за оценка на антикорупционните мерки, МАКПИ насочва вниманието към равнището, на което се реализират корупционните отношения – отделната публична организация.

Наръчникът е предназначен за експерти, изследователи на антикорупционните политики и ръководители на публични организации, които са в процес на оценяване на ефективността на прилаганите в съответната организация мерки за противодействие на корупцията.

2017, Център за изследване на демокрацията

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление, Икономическо развитие | Comments Off on Антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (МАКПИ)

Comments are closed.