Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Справочник относно финансирането от ЕС

By rraycheva | August 10, 2017

pdf_icon   spravochnik_EU_bg

Издание за 2017 г.

В отговор на промяната на световната икономика и на начина, по който тази промяна се отразява на Европа. Европейската комисия предложи набор от програми за стимулиране на работните места, растежа и инвестициите в целия Европейски съюз. Програмите са част от многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. Настоящата публикация разяснява тези програми и възможностите за финансиране, които те предлагат. Тези възможности за финансиране са описани накратко в брошурата, а подробна информация може да бъде намерена на уебсайта на Европейската комисия.

Възможностите за финансиране от ЕС доказват добавената стойност от бюджета на ЕС в редица области — от научните изследвания, заетостта, регионалното развитие и сътрудничеството до образованието, културата, околната среда, хуманитарната помощ, енергетиката и много други. Значителна подкрепа е осигурена за малките и средните предприятия (МСП), неправителствените организации (НПО) и организациите с нестопанска цел на гражданското общество, младите хора, научните изследователи, земеделските стопани, публичните органи и много други.

Изданието е публикувано на 2017-07-24.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Справочник относно финансирането от ЕС

Comments are closed.