Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Наръчник с добри практики за наставничество и менторство на новоназначени учители

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   Zaedno_v_chas_handbook

Наръчникът е съставен от учители, участвали в международния проект, финансиран по програма Еразъм + Trainee to trained teacher, реализиран в България под названието “Наставничество и менторство на новоназначени учители”. Целите на проекта са да се идентифицират стратегии, инструменти и ресурси, необходими за разработване на набор от обучителни пакети, които са приложими за всички училища на територията на ЕС за по-лесния преход от младши учител до учител. Резултатите от изпълнение на проекта са модел, който да е приложим в целия ЕС.

Читателят ще има възможност да се запознае с пет глави от настоящия Наръчник – всяка една от които е посветена на ключов елемент от приобщаването на новоназначените учители в училище и подпомагането им в изграждане на устойчиви преподавателски навици.

Първата глава от Наръчника има донякъде обобщаваща роля, защото представя ключовите взаимоотношения в училище, дава идеи за създаване на училищни структури, които формално и неформално имат отношение към изграждането на подходящи за училищната среда модели на преподаване и поведение у новоназначените учители.

Втората глава в Наръчника обръща внимание на въпросите, свързани с правилното водене на училищна документация от новоназначените учители и възможните структури, които подкрепят новите колеги в изграждането на умения за систематично и правилно попълване на документи.

Третата глава в Наръчника е посветена на въпросите за управление на класната стая – създаването на защитена и благоприятна учебна среда, която подпомага ученето. Изграждането на умения в тази посока е от съществено значение за организация на целия учебен процес, поради което е един от основните компоненти за подкрепа на новоназначени учители. Конкретните идеи, които са споделени в текста, могат да бъдат директно приложени от читателите в тяхната преподавателска практика.

Четвъртата глава от Наръчника e посветена на темата за планиране на уроци – едно от най-важните преподавателски умения, което се развива и затвърждава през цялата преподавателска практика. В главата са дадени идеи за съвместно планиране на уроци, предложени са конкретни урочни модели.

Петата глава от Наръчника разглежда въпросите за съвместно посещение на уроци и даване на обратна връзка между колеги. Споделени са критерии за наблюденията, както и инструменти, които могат да бъдат приложени при формални или неформални посещения в класната стая.

В края на Наръчника читателят може да открие приложения – конкретни бланки и инструменти, споделени от учителите, разработили наръчника.

Издание на Заедно в час.

Topics: Библиотека, Образование/Култура | Comments Off on Наръчник с добри практики за наставничество и менторство на новоназначени учители

Comments are closed.