Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Оценка на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – Наръчник за МИГ и МИРГ

By rraycheva | June 29, 2018

pdf_icon   en_farnetguide15fsu

Този наръчник има за цел да осигури лесни за използване инструменти и методи, заедно с примери от различни МИГ и МИРГ, които могат да послужат като ръководство и вдъхновение за оценяването на ВОМР.
Наръчникът е организиран в четири глави:
– Оценка на планирането
– Събиране на данни
– Методи за оценка
– Използване на резултатите
На английски език, 42 стр.

Може за бъде намерен на френски, испански, италиански, немски и полски на https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/evaluation-clld-handbook-lags-and-flags_en

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Оценка на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – Наръчник за МИГ и МИРГ

Comments are closed.