Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Гражданско образование

« Previous Entries Next Entries »

Публичност, прозрачност и отчетност на съдебната власт

Saturday, February 3rd, 2018

   judiciary_transparency_2018_ime Анализ на ИПИ, 2018 Eкипът на Института за пазарна икономика (ИПИ) си постави за цел да изследва дейността на съдебната власт от гледна точка на нейната публичност, прозрачност и следващата от това отчетност. Причината е, че публичното и прозрачно администриране на съдебната власт е важен елемент от функционирането на държавата. Публичността и прозрачността […]

Отворени данни. Наръчник

Tuesday, January 23rd, 2018

   OpenDataGuide Наръчникът е изготвен от НПО Линкс, като са използвани и материали на Open Knowledge Foundation

Седемте принципа на социалната стойност

Tuesday, January 23rd, 2018

   The Seven Principles of Social Value BG Социалната стойност е стойността, която реално получават заинтересованите страни във вид на промени в своя живот. Принципите на социалната стойност са основни градивни елементи в работата на хората, които взимат решения в широки сфери като постигане на равенство, подобряване на благосъстоянието и запазване на околната среда. Това […]

Принципи и двигатели на добри практики за въздействие за финансиращи организации

Tuesday, January 23rd, 2018

   Funders’ principles and drivers of good impact practice_BG Този документ се отнася до практиките за въздействие – дейностите, които една организация предприема, за да се фокусира върху промяната, която предизвиква. Практиките за въздействие не са в противоречие с наблюдението и отчитането на грантове. Въпреки, че едното може да допринесе за другото, необходимо е да […]

Кодекс на добрите практики за въздействие

Tuesday, January 23rd, 2018

   Coode _of_Good_Impact_Practice_BG Кодексът на добри практики на въздействие е създаден в процес на широка обществена консултация и с участието на работна трупа от 17 организации (списъкът е приложен). Той беше публикуван от NCVO като част от програма Вдъхновяващо въздействие. Вдъхновяващо въздействие е програма, чиято цел е да промени начина, по който доброволческият сектор в […]

Принципите на добро отчитане на въздействието за неправителствени организации и социални предприятия

Tuesday, January 23rd, 2018

   Principles_of_Good_Impact_Reporting_BG Принципите покриват две теми: – как организациите най-добре да представят въздействието от дейността си; и – какво трябва да представят организациите. Издание на Фондация Лале, 2018

Бяла книга за свободата на медиите в България 2018

Saturday, January 20th, 2018

   White_Paper_BG Издание на Съюза на издателите Необходими са международно наблюдение, по-високи критерии от ЕК и контрол върху европарите, давани за медии.

Наръчник в помощ на учителя и пилотна програма за учители по темата „домашно насилие“

Thursday, November 30th, 2017

   Narychnik_za_uchitelya Pilotna_programa-1 БФЖ, 2017 БФЖ предлага подходящо обучително съдържание за учениците от начален, среден и гимназиален курс, както и за повишаване капацитета на учители и деца по темата „домашно насилие“, за да се превантира както самият проблем, така и последствията от него, едно от които е пренасянето на агресията в училище. В приложените файлове […]

Селата и малките градове като катализатори на развитието в селските райони

Monday, November 13th, 2017

   EESC-Stanovishte-rural-2017-bg Становище на Европейския икономически и социален комитет, 2017 Селските общности играят централна роля в интелигентните, устойчиви икономики на 21-ви век. Трябва да се търсят нови и по-добри начини, за да се даде възможност на селските общности да имат пълноценно участие в решаването на жизненоважни области на политиката като продоволствена сигурност, възобновяема енергия, опазване […]

Огледала – Наръчник за борба срещу антициганизма чрез образование по човешки права

Wednesday, November 1st, 2017

   Mirrors Целта на настоящото ръководство е да насърчава правата на човека и образованието по човешките права чрез темата за aнтициганизма. Антициганизмът е термин, който се използва във връзка с многобройните форми на пристрастия, предразсъдъци и стереотипи, които мотивират ежедневното дискриминационно поведение на институциите и хората спрямо ромите. Антициганизмът е форма на расова дискриминация. Повечето […]

« Previous Entries Next Entries »