Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Околна среда

Наръчник за компостиране

Wednesday, November 1st, 2017

   kompostirane PDF файл, 16 стр., на български език. Компост може да бъде правен по много начини, от трупането на органичните материали на купчинки до компостиране на индустриално ниво. Все пак, що се отнася до домашно компостиране, използването на компостер се оказва най-практично, най-хигиенично и най-бързо.

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2015 г.

Tuesday, August 8th, 2017

   soer-bg-2015 Rezume_17 Правителството прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2015 г. Документът е структуриран по екологични индикатори и методологии, прилагани в докладите на Европейската агенция по околна среда и в съответствие с препоръките за усъвършенстване на оценките за състоянието на околната среда и ясно идентифициране на тенденциите. Целта, от […]

Комплект учебни материали за учителите, посветен на ролята на фермерите и европейското селско стопанство

Friday, May 12th, 2017

Този Комплект учебни материали за учителите е произведен от Европейската комисия, Генерална дирекция “Земеделие и развитие на селските райони”, в тясно сътрудничество с учители и експерти по образование. Комплектът е на 24 езика, вкл. на български. *** Последните проучвания показват, че градското население на Европейския съюз, и особено младите хора не се чувстват свързани със […]

„Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България

Friday, April 21st, 2017

   Rakovodstvo_iziskvania_za_dopustimost_web Ръководството има за цел да събере на едно място и да обясни по нагледен начин изискванията за допустимост, заложени в нормативните актове, които се следят при проверките на място и на които трябва да отговарят постоянно затревените площи, така че за тях да се получи подпомагане по схемите и мерките, базирани на площ […]

Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда. Доклад за България

Wednesday, February 15th, 2017

В доклада за България се посочва, че „от присъединяването си през 2007 г. насам България е постигнала значителни подобрения в своите екологични показатели. Въпреки че българското законодателство отразява точно екологичните изисквания, договорени на равнище ЕС, все още съществуват предизвикателства във връзка с неговото прилагане на национално ниво“.    report_bg_bg

“Как да ползваме земеделските земи в Странджа устойчиво, като опазваме видовете влечуги, птици и дребни бозайници в тях?”, Наръчник

Wednesday, November 30th, 2016

   strandzha Изданието е по проект “Устойчиво управление и устройство на Природен парк “Странджа””, изпълнен от Дирекцията на парка с финансиране от Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г. Представлява интерес и за еколози, хора в селските райони, собственици на земеделски земи, живеещи в градове и села и др.

Наръчник “Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000”

Wednesday, November 30th, 2016

   Upravlenie_gori_po_natura_2000 Съдържа система от режими и мерки за стопанисване на горските типове природни местообитания, посочени в Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие. Системата е задължителна за прилагане за посочените горски типове природни местообитания в защитените зони на мрежата НАТУРА 2000. Разработката е изготвена от съвместен екип с научни работници на Лесотехническия университет, […]

Наръчник за компостиране в стопанството и градината

Thursday, September 15th, 2016

Активирани практики за оползотворяване на биоразградими отпадъци. Настоящата публикация се издава в рамките на Проект „Зелените отпадъци – местен ресурс и неоценено богатство“ по програма „Съгради промяна“ с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“, предоставена чрез фондация „ЕкоОбщност“.    Broshura-compost

Анализ на условията за наличие на добър вятърен потенциал на територията на Република България и подбор на 10 Общини, в които има предварителни предпоставки за ефективното използване на тази възобновяема енергия

Wednesday, June 1st, 2016

Този документ е създаден от ФОРУМ ГРАДСКИ АЛТЕРНАТИВИ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проект “ВЯТЪРЪТ РАБОТИ – Оценка на потенциала за производство на електроенергия от малки вятърни генератори на територията на 3 общини”.    DOKLAD_VIATYR_OBSHT

Практически наръчник “Малки покривни фотоволтаични системи”

Monday, May 16th, 2016

Наръчникът е разработен от сдружение “Съюз на производителите на екологична енергия – BG” в рамките на проект “Децентрализираното производство на енергия от малки фотоволтаични централи – достъпна и изгодна перспектива”.    Narachnik_WEB