Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Околна среда

Next Entries »

„Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България

Friday, April 21st, 2017

   Rakovodstvo_iziskvania_za_dopustimost_web Ръководството има за цел да събере на едно място и да обясни по нагледен начин изискванията за допустимост, заложени в нормативните актове, които се следят при проверките на място и на които трябва да отговарят постоянно затревените площи, така че за тях да се получи подпомагане по схемите и мерките, базирани на площ […]

Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда. Доклад за България

Wednesday, February 15th, 2017

В доклада за България се посочва, че „от присъединяването си през 2007 г. насам България е постигнала значителни подобрения в своите екологични показатели. Въпреки че българското законодателство отразява точно екологичните изисквания, договорени на равнище ЕС, все още съществуват предизвикателства във връзка с неговото прилагане на национално ниво“.    report_bg_bg

“Как да ползваме земеделските земи в Странджа устойчиво, като опазваме видовете влечуги, птици и дребни бозайници в тях?”, Наръчник

Wednesday, November 30th, 2016

   strandzha Изданието е по проект “Устойчиво управление и устройство на Природен парк “Странджа””, изпълнен от Дирекцията на парка с финансиране от Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г. Представлява интерес и за еколози, хора в селските райони, собственици на земеделски земи, живеещи в градове и села и др.

Наръчник “Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000”

Wednesday, November 30th, 2016

   Upravlenie_gori_po_natura_2000 Съдържа система от режими и мерки за стопанисване на горските типове природни местообитания, посочени в Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие. Системата е задължителна за прилагане за посочените горски типове природни местообитания в защитените зони на мрежата НАТУРА 2000. Разработката е изготвена от съвместен екип с научни работници на Лесотехническия университет, […]

Наръчник за компостиране в стопанството и градината

Thursday, September 15th, 2016

Активирани практики за оползотворяване на биоразградими отпадъци. Настоящата публикация се издава в рамките на Проект „Зелените отпадъци – местен ресурс и неоценено богатство“ по програма „Съгради промяна“ с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“, предоставена чрез фондация „ЕкоОбщност“.    Broshura-compost

Анализ на условията за наличие на добър вятърен потенциал на територията на Република България и подбор на 10 Общини, в които има предварителни предпоставки за ефективното използване на тази възобновяема енергия

Wednesday, June 1st, 2016

Този документ е създаден от ФОРУМ ГРАДСКИ АЛТЕРНАТИВИ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проект “ВЯТЪРЪТ РАБОТИ – Оценка на потенциала за производство на електроенергия от малки вятърни генератори на територията на 3 общини”.    DOKLAD_VIATYR_OBSHT

Практически наръчник “Малки покривни фотоволтаични системи”

Monday, May 16th, 2016

Наръчникът е разработен от сдружение “Съюз на производителите на екологична енергия – BG” в рамките на проект “Децентрализираното производство на енергия от малки фотоволтаични централи – достъпна и изгодна перспектива”.    Narachnik_WEB

Next Entries »