Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Образование/Култура

« Previous Entries Next Entries »

Национално представително проучване на нагласите на шестокласници – резултати

Wednesday, September 14th, 2016

Като извод от проучването може да бъде изведен, че класно-урочната система не отговаря на съвременните изисквания на децата за натрупване на нови знания. Като любими предмети са посочени физическо възпитание и спорт (76%), изобразително изкуство (58%) и информационни технологии (57%), в които в стила на преподаване доминира учене чрез преживяване. Предметите история и цивилизация (43%), […]

Методически пособия за противодействие на езика на омразата в начален курс

Friday, June 24th, 2016

Националният център за безопасен интернет започна да разпространява по училищата методически пособия за противодействие на речта на омразата сред децата от 1-4 клас. Те включват: наръчник за учителя с 10 урочни теми, които бяха изготвени с помощта на педагози от начални училища, работни тетрадки за учениците, аналитичeн доклад „Методика за противодействие на езика на омразата […]

Ефектът на айсберга („скритата учебна програма“ на българското образование)

Monday, June 13th, 2016

   Ефектът на айсберга Целта на този анализ е да подпомогне предотвратяването на (трогателно) предателство спрямо българските (образователни) традиции. За целта текстът предлага на вниманието на читателите един опит за историческа реконтекстуализация на някои ингредиенти на българското (начално) образование, които днес заварваме като синкретични, обективни, вечни и – следователно – неподлежащи на преднамерено управленско въздействие. […]

За училището – с обич и омерзение

Monday, June 13th, 2016

    За училището – с обич и омерзение Докладът е посветен на „различните” деца – деца с т. нар. „специални образователни потребности”, на деца от смесени бракове, от религиозни или етнически малцинства, на чужденци, мигранти и т .н.  – как те преживяват днешната българска образователна ситуация, как се справят с предизвикателствата на средата и как […]

Семиотика на Себе си и Другия. Тематичен анализ на визуалното и текстово съдържание в буквари и читанки. Скрийнинг (юли – август 2015)

Monday, June 13th, 2016

   Семиотика на Себе си и Другия За обект на настоящото изследване се определят използваните в дидактичните материали визуални и вербални знаци за идентичност, (не)толерантност, гражданска определеност, разбрани като агенти на социални процеси. В този смисъл те се мислят през употребите на техните значения, формиращи и/или формирани от социалните контексти, в които са въвлечени. Изследването […]

Езикът на омразата в България

Monday, June 13th, 2016

   Езикът на омразата в България Езикът на омразата в България – поява, развитие, особености. София, 2015

Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България

Monday, June 13th, 2016

   Скрийнинг за толерантност и човешки права Докладът „Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България“ изследва количествените и качествените измерения на образа на „различния“ в българските учебници и учебни помагала за начален курс – хора с увреждания, представители на […]

Политическа и инструментална рамка на ЕС в сферата на образованието. Интегриране на общозначимите ценности за толерантност и човешки права в образованието през идеята за единен европейски социален модел

Monday, June 13th, 2016

   Политическа и инструментална рамка на ЕС в сферата на образованието Целта на настоящия анализ е да очертае развитието на обща концепция на ниво ЕС за образованието в европейските ценности на толерантност и мултикултурно разбирателство от най-ранна възраст. София, 2015

Managing Art Projects with Societal Impact | MAPSI study book

Monday, May 23rd, 2016

Тhe MAPSI Study Book is published online. Managing Art Projects with Societal Impact is a free study book for students, stakeholders and researchers. It has been researched and published with the support of the European Commission Lifelong Learning project. The book is particularly called a ‘study book’, aiming not to give direct answers, but to […]

Изследване на ИПИ: Професионално образование и заетост

Wednesday, May 18th, 2016

   VocationalEducation-Employment Професионалното образование все още дава сериозни предимства на пазара на труда. Придобилите професионална квалификация са с по-висока икономическа активност, по-висока заетост и по-ниска безработица. През 2014 г. заетостта при тях е със 6 процентни пункта по- висока от общо завършилите средно образование и с 13 п.п. по-висока от средното ниво за страната. Безработицата […]

« Previous Entries Next Entries »