Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Наръчник “Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000”

By rraycheva | November 30, 2016

pdf_icon   Upravlenie_gori_po_natura_2000

Съдържа система от режими и мерки за стопанисване на горските типове природни местообитания, посочени в Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие.
Системата е задължителна за прилагане за посочените горски типове природни местообитания в защитените зони на мрежата НАТУРА 2000.
Разработката е изготвена от съвместен екип с научни работници на Лесотехническия университет, Института за гората на БАН и експерти на Изпълнителната агенция по горите.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Наръчник “Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000”

Comments are closed.