Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Брошура “Културни маршрути на Съвета на Европа”

By rraycheva | February 17, 2019

Издание от януари 2019 г., в което са представени всички сертифицирани към момента 33 културни маршрута на Съвета на Европа:

– версия на английски език

https://rm.coe.int/en-brochure-cultural-routes-2019/168092594a

– версия на френски език

https://rm.coe.int/fr-brochure2019/1680925982

Съветът на Европа чрез своята програма “Културен маршрут на Съвета на Европа” предлага модел за транснационално управление в областта на културата и туризма, и насърчава съвместни действия между национални, регионални и местни власти, и широк обхват от сдружения и социално-икономически участници. Освен сертифициране като нов маршрут, е възможно и присъединяване към мрежа, администрираща вече сертифициран маршрут, при съобразяване със съответни правила и изисквания. Мрежите представляват юридически лица, в които членуват заинтересованите от развитието на съответния културен маршрут власти, институции, организации, фирми и лица. Почти всички мрежи са обявили на сайта си условия и процедури за приемане на нови членове.

Към февруари 2019 г. са сертифицирани 33 културни маршрута на Съвета на Европа. Те прекосяват територията на над 50 страни в Европа и отвъд нея, и включват над 1600 организации-членки на мрежите, администриращи маршрутите.

Списък на всички маршрути: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes

28 маршрута прекосяват територията на четирите макрорегионални стратегии на ЕС.

Списък: https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/coe-cultural-routes

21 маршрута прекосяват територията на Дунавския макрорегион.

Списък: https://rm.coe.int/16808ea46f   (стр. 6)

14 маршрута прекосяват територията на Югоизточна Европа.

Списък: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57321/cultural-routes-council-europe-south-east-europe-region_en

3 маршрута прекосяват територията на България.

Списък: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/bulgaria

Към момента 12 маршрута са кандидати за сертифициране за получаване на статут “Културен маршрут на Съвета на Европа”.

Списък: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/certification

Карта с местата на всички маршрути: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/map

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие, Образование/Култура | Comments Off on Брошура “Културни маршрути на Съвета на Европа”

Comments are closed.