Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г., проект

By rraycheva | May 24, 2019

word_icon   DRAFT_REPORT_Equality_2018

Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.  отразява развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в Република България.

Държавната политика в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията по признак „пол” е хоризонтална и обединява действията на изпълнителната власт на всички нива. Провежда се чрез съчетано прилагане на интегриран (мейнстрийминг) подход и временни насърчителни мерки, за което е необходим ефективен национален институционален механизъм. От 2000 г. Министерството на труда и социалната политика организира и координира на национално ниво провеждането на държавната политика на Република България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете в сътрудничество с множество институции и организации.

Целта на Доклада е да представи развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете през 2018 г. в страната ни и да отрази постигнатите резултати.

В Доклада е поставен фокус върху петте приоритетни области на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.: повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и  доходите; насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите и промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот.

Докладът представя дейностите в изпълнение на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за по-ефективно управление на политикатa по равнопоставеност на жените и мъжете и представянето на темата по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Отчетена е и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

Докладът е израз на ангажираността на българското правителство по изпълнението на политиката по равнопоставеност и е резултат от дейността на всички заинтересовани страни, вкл. членовете на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет.

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г., проект

Comments are closed.