Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Анализ на изпълнението на решенията на ЕСПЧ по ключови осъдителни дела срещу България

By rraycheva | November 5, 2019

pdf_icon   Analyis-August-2019

От 1992 г. България е страна по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (Конвенцията) и признава юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека (Съда). По силата на този международен договор българските граждани, след изчерпване на правните средства за защита пред българските съдилища, могат да търсят защита на правата си пред Съда. За период от двадесет и седем години се е натрупала значителна по обем практика, която в основната си част отправя препоръки както за конкретни задължения от страна на държавата към осъдилото я лице в изпълнение на решението на Съда, така и препоръки, свързани със системни нарушения на правата на гражданите поради законови и институционални дефицити.
Анализът е изготвен от експертите от Института за пазарна икономика Иван Брегов и Екатерина Баксанова. 2019.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Анализ на изпълнението на решенията на ЕСПЧ по ключови осъдителни дела срещу България

Comments are closed.