Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

“10 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕС” В ЧИСЛА, БСК

By rraycheva | April 19, 2017

pdf_icon   10Y_BG_in_EU-2017

БСК представи без коментар данни за промените, настъпили в България в периода след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС, през 2007 г. 

Показателите на България са съпоставени с тези на следните държави:

 1. Румъния– член на ЕС също от 2007 г.;
 2. Словакия и Унгария– съпоставими с България по ключови показатели, членове на ЕС;
 3. Македония и Сърбия– географски съпоставими с България нечленуващи в ЕС. 

Източници на данните са Евростат, Световна банка и ITC.

Данните са обобщени в три групи, както следва:

Част I – Социални показатели:

 1. Демография
 2. БВП, производителност и пазар на труда
 3. Здравеопазване
 4. Образование

Част II – Макроикономически показатели:

 1. Конкурентоспособност
 2. Външна търговия
 3. Инвестиции
 4. Наука, иновации и развойна дейност
 5. Бюджет, държавен дълг и резерв
 6. Европейски фондове

Част III – Секторни показатели:

 1. Енергетика и околна среда
 2. Туризъм
 3. Транспорт и инфраструктура
 4. Селско стопанство
 5. Администрация
 6. Правосъдие и вътрешен ред

С цел по по-добро онагледяване на резултатите, по всеки от разделите е направена класация на изследваните държави (1-во място = най-добри резултати; 6-то място = най-слаби резултати).

Класирането е осъществено на три етапа:

 1. Класиране по отделните показатели, включени в съответните подраздели;
 2. Обобщено класиране по всеки от трите раздела;
 3. Общо класиране.

Графики

http://www.bia-bg.com/gallery/index/graph/89/

Резюме

http://www.bia-bg.com/uploads/files/analysis/10Y_BG_in_EU-2017-press.pdf

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on “10 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕС” В ЧИСЛА, БСК

Comments are closed.