Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

„Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България

By rraycheva | April 21, 2017

pdf_icon   Rakovodstvo_iziskvania_za_dopustimost_web

Ръководството има за цел да събере на едно място и да обясни по нагледен начин изискванията за допустимост, заложени в нормативните актове, които се следят при проверките на място и на които трябва да отговарят постоянно затревените площи, така че за тях да се получи подпомагане по схемите и мерките, базирани на площ през новия програмен период на ОСП 2014-2020 г.
На първо място са изброени общите и специални условия за допустимост за подпомагане на постоянно затревените площи, съгласно европейското и национално законодателство, като в Приложение 1 са дадени нагледни примери за неземеделски площи (недопустими за подпомагане); в Приложение 2 са разграничени видовете постоянно затревени площи според начина на поддържането им; в Приложение 3 са дадени примери за допустими за подпомагане елементи на заобикалящата среда, когато са част от заявената за подпомагане площ.
На второ място са разгледани общите принципи на проверките на място, като е обхванат целия процес – от обявяването на проверката на място и нейното извършване, до издаването на доклада с резултатите и реда за подаване на възражения от страна на кандидатите.
На трето място (в Приложение 4) е изложена подробна информация за правилата на кръстосаното съответствие, които кандидатите, получаващи плащания по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, трябва да изпълняват в зависимост от условията за приложимост на изискванията за тяхното стопанство, както и правилата за налагане на административна санкция, когато тези изисквания не се изпълняват.
На четвърто място са изброени специфичните изисквания за постоянно затревените площи по отделните схеми и мерки за подпомагане базирани на площ (Приложения 5 – 11), които кандидатите следва да изпълняват и които се контролират при проверките на място от страна на ДФ „Земеделие“.
На последно място (в Приложение 12) е даден пълен списък на приложимото европейско и национално законодателство, с което всеки кандидат следва да се запознае и да спазва, за да получи пълния размер на подпомагането по схеми и мерки, базирани на площ на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.
Така структурирано, ръководството има за цел да е в помощ на земеделските стопани, проверяващите служители на място, лицата извършващи фотоинтерпретация, както и на операторите на Системата за идентификация на земеделските парцели. То цели да даде насоки за управление на затревените площи, за да се подпомогне общото
разбиране и прилагане на изискванията за допустимост.
Ръководството е създадено от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) с експертната помощ на служители, извършващи проверки на място от Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция по проект „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от НАТУРА 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119), финансиран по програмата LIFE на Европейския съюз.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие, Околна среда | Comments Off on „Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България

Comments are closed.