Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Втори доклад на ЕК относно изпълнението на макрорегионалните стратегии (МРС) на ЕС

By rraycheva | February 6, 2019

заедно с придружаващ работен документ

pdf_icon  CELEX_52019DC0021_BG_TXT

pdf_icon   CELEX_52019SC0006_EN_TXT

(Работният документ е наличен единствено на английски език.)

Целта на настоящия доклад е двояка.

Първо, в него се прави оценка на изпълнението на четирите МРС в настоящия оптимистичен икономически контекст (благоприятното развитие на икономическата среда в ЕС и в Западните Балкани след първия доклад на Комисията относно изпълнението на МРС от 2016 г.), което може да помогне на държавите да подобрят подхода си за дългосрочно стратегическо сътрудничество.

Второ, в него се разглежда възможното развитие на МРС в светлината на проектите на регламенти за периода след 2020 г.

Докладът се допълва от работен документ на службите на Комисията (SWD), в който се дават повече подробности относно състоянието на всяка от МРС. И двата документа са изготвени въз основа на принос от заинтересовани по МРС страни, от институции на ЕС, от представители на държавите членки и от експерти.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Втори доклад на ЕК относно изпълнението на макрорегионалните стратегии (МРС) на ЕС

Comments are closed.