Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Преглед на изпълнението на политиките за околната среда 2019, Доклад за България

By rraycheva | April 19, 2019

pdf_icon   report_bg_bg

Настоящият доклад е изготвен от служителите на генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия.

ЕК, Брюксел, 4.4.2019 г.

Налице е известен напредък в изпълнението на мерките, насочени към замърсяването на въздуха. Той обаче е ограничен до приемането на правни актове, като до момента не се съобщава за наличието на практическо изпълнение. България продължава да е сред държавите членки с най-много смъртни случаи, дължащи се на замърсяването, с най-голям брой загубени години живот, свързани със замърсяването на въздуха, и с най-голямо излагане на градското население на микрочастици.

Не е отбелязан съществен напредък в гарантирането на спазването на задълженията за събиране и пречистване на градските отпадъчни води. Понастоящем се събират близо 26 % от отпадъчните води, като процентът от събраното количество, което се подлага на вторично пречистване или на пречистване при по-строги условия, е още по-малък.

В България все още не е приета всеобхватна програма относно политиката в областта на кръговата икономика.

Управлението на отпадъците продължава да бъде съпроводено с предизвикателства, въпреки че генерирането на битови отпадъци е под средното за ЕС равнище. Според доклада на Комисията за ранно предупреждение от 2018 г. съществува риск България да не постигне до 2020 г. целта за рециклиране на 50 % от битовите отпадъци. Държавата разполага с добра правна основа за справедливо изчисляване на таксите за събиране на отпадъци, но законът все още не е влязъл в сила, поради което принципът „замърсителят плаща“ не се прилага.

Постигнат е значителен напредък при осигуряването на подкрепа за картографирането и оценката на екосистемите и техните услуги, както и остойностяването и разработването на системи за отчетност на природния капитал.

Въпреки това съществуват предизвикателства, свързани с правилното изпълнение на законодателството за опазване на природата. Един от основните рискове за биологичното разнообразие в България продължава да бъде загубата на местообитания в резултат на развитието на градовете и инфраструктурата. Слабостите в тази област все още включват лошото прилагане на природозащитното законодателство и другите разпоредби за опазване на околната среда поради липсата на природозащитни цели и мерки, неефективното управление и стопанисване на защитените територии, както и недостатъчното финансиране или неефективното използване на наличното финансиране.

 

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Околна среда | Comments Off on Преглед на изпълнението на политиките за околната среда 2019, Доклад за България

Comments are closed.