Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Наръчник за идентифициране на корупционни практики в администрацията при предоставяне на административни услуги и функционирането на регулаторните режими

By rraycheva | April 24, 2019

pdf_icon   Manual_corruption_practices_identification2014

София, 2014 година

Настоящата публикация е резултат от дейността по проект на Администрацията на Министерския съвет „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”. Тя е изработена от Обединение „Прозрачност без граници и партньори”.

Целта на този наръчник е да послужи на контролните органи в рамките на централните, областните и общинските администрации да повишат своя капацитет за анализ, оценка и противодействие на корупционния риск във връзка с предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими. Същевременно той дава възможност на служителите в администрацията да придобият практически познания за характера, спецификите и рисковете, свързани с предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими като области с повишен корупционен риск.

Наръчникът може да бъде от полза и на всички граждани, представители на бизнеса и неправителствения сектор, които се интересуват от проблемите, свързани с противодействието на корупционни практики. Той съдържа конкретна и практична информация за основни принципни положения, по които гражданите и представителите на бизнеса и неправителствения сектор, които не познават административния апарат, биха могли да разберат, че са жертва на корупционно нарушение и злоупотреба.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | Comments Off on Наръчник за идентифициране на корупционни практики в администрацията при предоставяне на административни услуги и функционирането на регулаторните режими

Comments are closed.