Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Пътна карта за Дунавския регион – укрепване на регионалното развитие чрез културните маршрути на Съвета на Европа

By rraycheva | June 3, 2019

pdf_icon   Roadmap for the Danube Region

Пътната карта за Дунавския регион предоставя съпровождаща информация и препоръки за заинтересованите лица, работещи в областта на устойчивия туризъм, културното сътрудничество и социалното участие. Тя съдържа насоки за националните, регионалните и местните власти в Дунавския регион за сертифициране и управление на културни маршрути на Съвета на Европа. За да се идентифицират макрорегионалните нужди за устойчив културен туризъм и транснационално културно сътрудничество бяха обработени и анализирани данните за всички културни маршрути, прекосяващи региона, по отношение на дейности, членове, тематични приоритети и географско покритие. Препоръките за изпълнението на програма “Културни маршрути” по отношение Стратегията на ЕС за Дунавския регион, също вземат под внимание експертните доклади и дискусии, проведени със заинтересованите лица от пилотната инициатива “Маршрути за теб” по време на срещата през 2018 г., посветена на Дунавския регион.

Издание на Съвета на Европа, април 2019 г., на английски език, 80 страници, PDF файл.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Пътна карта за Дунавския регион – укрепване на регионалното развитие чрез културните маршрути на Съвета на Европа

Comments are closed.