Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз

By rraycheva | September 17, 2019

pdf_icon   Bulgaria 2030 analiz

Документът е проблемно-ориентиран и е изготвен като отправна точка в процеса по разработване на Националната програма за развитие: България 2030. С него се цели да бъдат идентифицирани проблемни области и пропуски в политиките за развитие, които след това да бъдат адресирани със съответните мерки в стратегическия документ.

Публикуваният анализ е съгласуван със Социално-икономическия анализ на районите в Република България, който се изготвя паралелно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за целите на програмирането на развитието на по-ниско териториално ниво. Документът е обсъден и на заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество и Икономическия и социален съвет, като становищата и коментарите на социалните партньори са взети предвид.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз

Comments are closed.