Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Качество и равенство в училищното образование: поглед през резултатите от PISA 2018

By rraycheva | December 3, 2019

pdf_icon   PISA-2018_First-Analysis_IRE

– Влошават се средните резултати на българските ученици и в трите основни познавателни области – четене, математика и природни науки. Най-значително е намалението на средния резултат по природни науки -22 т., почти цяло стандартно отклонение в PISA.
– Увеличава се делът на учениците, които не успяват да покрият критичното второ равнище и в трите познавателни области.
– Намалява делът на учениците с високи постижения (на пето и шесто равнище) и в трите познавателни области.
– България е една от страните с най-висока вариация в резултатите на отделните училища.
– Академичната сегрегация е голяма – в България се регистрират едни от най-високите концентрации на ученици с ниски постижения в едни училища и на ученици с високи постижения в други.
– България е страната, в която учениците с неблагоприятен социално-икономически статус най-често са концентрирани в училища, в които нямат съученици с високи образователни постижения.
– В България делът на учениците с по-неблагоприятен социално-икономически произход, които постигат високи резултати по четене (на пето и шесто равнище) е един от най-ниските сред всички участващи в изследването държави и територии.
– България е единствената държава, в която разликата в представянето на учениците от най-горния и най-долния квартaл на индекса на икономическия, социалния и културния статус се свива, защото намаляват само постиженията на учениците с висок социално-икономически статус, а постиженията на учениците с нисък статус се запазват непроменени.

Повече подробности – в анализа на Института за изследвания в образованието, 2019.

Topics: Библиотека, Образование/Култура | Comments Off on Качество и равенство в училищното образование: поглед през резултатите от PISA 2018

Comments are closed.