Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

By rraycheva | January 15, 2020

pdf_icon   Motivation-and-attitudes-for-reading-young-people

Институт за изследвания в образованието, януари 2020 г.

Този анализ има за цел да опише профила на българския 15 – 16-годишен читател, като акцентира върху неговите нагласи и отношение към четенето.

– Разликата в четивната грамотност на учениците, които четат редовно художествена литература и тези, които никога не четат подобна литература, се равнява на почти двугодишно обучение в училище.
– Съществено е и „изпреварването“ на младите хора, които четат поне няколко пъти седмично документална литература – от гледна точка на уменията за четене те са по-напреднали с равностойността на едногодишно обучение от съучениците си, които никога не четат документални текстове.
– Колкото по-рядко учениците четат комикси и вестници, толкова по-високи са техните резултати по четене.
– Около 26% от българските 15-годишни ученици посочват, че изобщо не четат книги или четат книги много рядко.
– Колкото повече книги имат учениците в дома си, толкова по-високи са резултатите им в PISA 2018.
– Използването на стратегии за разбиране и осмисляне на информация има значителна „добавена стойност“ към четивната грамотност на учениците. Използването предимно на стратегии за запаметяване без стратегии за осмисляне и разбиране се свързва с ниски равнища на четивни умения на учениците.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

Comments are closed.