Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for December 21st, 2015

Първа покана по програма за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

Monday, December 21st, 2015

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г. Общият бюджет на поканата възлиза на 20,132,788 евро, от които 17,112,870 евро са средствата от ЕС (от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ), а останалите 3,019,918 евро са осигурени от националното съфинансиране на държавите-участнички в програмата. По първата […]