Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for December 18th, 2015

Гражданска оценка на изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 -2014 г.

Friday, December 18th, 2015

Настоящият доклад е изготвен от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” в рамките на проект “Участие на гражданското общество ромската общност в изпълнението на Националната ромска стратегия – гаранция за ефективност”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Той оценява изпълнението на […]

Нова възможност за студентите!

Friday, December 18th, 2015

ЕРАЗЪМ+ СТУДЕНТСКИ ЗАЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА – ERASMUS+ MASTER DEGREE LOANS: Нова възможност за студентите! Българските студенти вече имат възможността да кандидатстват за отпускане на ЕРАЗЪМ+ студентски заеми за обучение в магистърска програма – (Erasmus+ master degree loans) във ФРАНЦИЯ. Напомняме, че през лятото се подписа първото споразумение за финансова подкрепа за студентски […]

ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА” НА ОПРР 2014-2020

Friday, December 18th, 2015

>> BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ Конкретни бенефициенти са Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта. Общият размер на предоставената безвъзмездна помощ възлиза на 14,8 млн.лв., а крайният срок за кандидатстване е 31 май 2016 г. >> BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България – „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство […]

Регионален младежки конкурс за есе „Младите хора от Югоизточна Европа за просперитет на региона”

Friday, December 18th, 2015

Всички участници трябва да се регистрират в сайта на конкурса и да представят своите есета не по-късно от 31 март 2016 г. Конкурсът се организира от Народното събрание на Република България в изпълнение на програмата на Българското председателство на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) с активната подкрепа на всички парламенти […]