Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Първа покана по програма за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

By rraycheva | December 21, 2015

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г.

Общият бюджет на поканата възлиза на 20,132,788 евро, от които 17,112,870 евро са средствата от ЕС (от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ), а останалите 3,019,918 евро са осигурени от националното съфинансиране на държавите-участнички в програмата.

По първата покана са отворени за кандидатстване и двете приоритетни оси:
– Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации“ (с предвиден бюджет от 7,793,338 евро) и
– Приоритетна ос 2 „Околна среда“ (с предвиден бюджет от 12,339,450 евро)

Проектите трябва да включват партньори от поне три страни от общо петте държави-участнички (Гърция; България; Кипър; Албания и Бивша Югославска Република Македония).

Бюджетът на проектите по Приоритетна ос 1 може да варира от 500 000 евро до 1 000 000 евро, а по Приоритетна ос 2 – от 500 000 евро до 1 500 000 евро.

Източник

Topics: Новини | Comments Off on Първа покана по програма за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

Comments are closed.