Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Инициатива “Интеррег доброволческа младеж”

By rraycheva | March 10, 2019

Краен срок за кандидатстване: удължен до около 01.10.2019 г.

“Интеррег доброволческа младеж” набира и изпраща млади доброволци в трансгранични, транснационални и междурегионални програми, и във финансираните от тях проекти. Целта е да се популяризира солидарността и регионалното сътрудничество в Европа, чрез разпространение на информация за конкретни постижения на програмите “Интеррег” и финансираните от тях проекти. Продължителността за доброволчество в една организация домакин за едно лице е от два до шест месеца. Една организация може да бъде домакин в един и същ момент на повече от един доброволец.

За участие в инициативата кандидатстват както организациите, които ще бъдат домакини на доброволци, така и младите хора, които желаят да бъдат доброволци. За да бъде одобрена за участие организация, която е партньор по проект, финансиран по програма “Интеррег”, е необходимо също така да поиска и да получи писмено съгласие от съответната програма “Интеррег”. С даденото съгласие съответната програма “Интеррег” потвърждава, че бенефициента е надежден да бъде организация домакин на доброволец. Въз основа на данните, заявени от организацията домакин, Сдружението на европейските гранични региони (СЕГР) извършва предварителен избор на доброволец, като използва базата с данни на Европейския корпус на солидарността, в която са се регистрирали за участие над 48 000 млади хора от Европа. СЕГР е изпълнител и координатор на инициативата, която се финансира по проект от ЕК.

Окончателният избор на доброволец се извършва от организацията домакин. Имайки предвид разнообразието от Интеррег проекти и дейности (например в областта на образованието, културата, здравеопазването, околната среда, и много други) следва да се посочи желаната квалификация на търсения доброволец. Инициативата приветства кандидатстването на млади хора с всеки вид образователна и професионална квалификация.

В управляващите органи и техническите секретариати на програмите “Интеррег” доброволецът е “Интеррег репортер”.

В проектите, финансирани от програмите “Интеррег” доброволецът е “Партньор по Интеррег проект”.

Приемането на млад мотивиран доброволец би могло значително да подкрепи дейностите на Интеррег по уникален и ценен начин, чрез осигуряване на свеж, динамичен и ефективен подход към изпълнението и информирането за резултатите от програмите и проектите Интеррег. Организациите домакини биха могли значително да повишат своята видимост спрямо европейските, националните и местните политици, другите програми и проекти на Интеррег, като и спрямо широката европейска общественост, и особено спрямо младите европейци.

От организациите домакини се очаква да направят програмите “Интеррег” и тяхното измерение в областта на солидарността и сътрудничеството по-видими за гражданите на ЕС, както и да направят инициативата “Интеррег доброволческа младеж” ценен и уникален опит за лично израстване на доброволеца, който ще придобие полезни знания и умения, които могат да бъдат ангажирани в неговия/нейния бъдещ житейски опит.

Одобрените доброволци получават дневни пари в размер от 19 евро до 26 евро за всеки календарен ден на престоя си. Средствата са предназначени за храна, настаняване, местен транспорт, джобни пари. СЕГР покрива разходите за пътуването от населеното място на доброволеца до населеното място на организацията домакин, както и застраховката за времето на доброволчеството. Финансовата подкрепа се заплаща от СЕГР на два или три транша, като преди началото на доброволчеството се изплаща първи транш в размер на 70% (или 40%). Силно се насърчават организациите домакини да осигурят допълнителни ресурси за доброволеца (като например паричен превод, билети/карта за местен транспорт, храна, и др.). СЕГР провежда присъствено или онлайн обучение с одобрените млади хора преди началото на доброволчеството.

Кандидатстване за организация домакин – https://www.interregyouth.com/hostorganisations  

Кандидатстване за доброволец – https://www.interregyouth.com/apply

Инициативата на Главна дирекция “Регионална и градска политика” на Европейската комисия позволява програмите “Интеррег” и проектите, финансирани по тези програми, да приемат млади хора за доброволци. Инициативата стартира през март 2017 г. и досега в нея участваха 260 доброволци. Това допринесе за по-добро познаване на териториалното сътрудничество сред младите хора в цяла Европа и даде по-силна видимост на програмите “Интеррег”. Инициативата е възможност в екипите по проекти да има още едно лице, което може да помогне за популяризиране важността на сътрудничеството през европейските граници и за ползите от европейската териториална интеграция. “Интеррег доброволческа младеж” е част от Европейския корпус на солидарността. Изпълнението на инициативата е продължено до декември 2019 г. Участващите млади хора трябва да са на възраст от 18 до 30 години.

Topics: Новини | Comments Off on Инициатива “Интеррег доброволческа младеж”

Comments are closed.