Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Диагностична оценка на завладяването на държавата

By rraycheva | October 3, 2019

pdf_icon   SCAD_eng_All_06

Пълен текст (на английски език)

pdf_icon  Executive_Summary_SCAD

Резюме (на английски език)

Настоящият доклад представя методологията Диагностична оценка на завладяването на държавата и резултатите от пилотното ѝ приложение в няколко европейски страни. С получените чрез него данни, инструментът има потенциала да послужи за постигането на две взаимосвързани цели:

– да потвърди наличието на завладяване на определени икономически сектори и регулаторни / правоприлагащи органи;

– да насочи политиките към конкретни стъпки, ограничаващи възможностите обществените институции да бъдат използвани в частен интерес.

Предвижда се методологията да измерва резултатите / ефектите на завладяването на държавата, както и самия процес, който в общия случай е скрит и недостъпен за анализи. Иновативността ѝ се състои в изваждане на показ на явлението чрез неговото измерване. Целта на създаването ѝ е да подпомогне европейските институции в борбата им с този проблем и в усилията им за запазване на принципите на правовата държава и финансовите интереси на ЕС, както и да улесни процеса на мониторинг на разширяването на Съюза.

Център за изследване на демокрацията, 2019.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Диагностична оценка на завладяването на държавата

Comments are closed.