Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие

By rraycheva | October 8, 2019

Публикацията съдържа изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие. Поставен е акцент върху начините на провеждане на обществени консултации, провеждане на дигитални обществени консултации и провеждане на съвместни инициативи между институции и НПО за формулиране и мониторинг на политики.

В публикацията е представено проучване на практики в други страни за провеждане на обществени консултации, за насърчаване на гражданското участие и за привличане на експертиза от обществото. Представен е и преглед на вече изготвени доклади, анализи и ръководства, свързани с темата на проучването. Представени са и резултатите от извършени емпирични проучвания за съществуващите инструменти за участие в процеса на вземане на решения, включително национално представително социологическо проучване сред граждани, юридически лица с нестопанска цел и търговци.

Изследванията са оформени в следните доклади:

– Проучване на практики в други страни от ЕС

– Преглед на изготвени доклади, анализи и ръководства

– Провеждане на социологическо проучване

Информация за приложените документи:

  1. Доклад за проучването на практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие в други страни от ЕС
  2. Доклад за прегледа на изготвени доклади, анализи и ръководства, свързани с oбществените консултации, насърчаването на гражданското участие и привличането на експертиза
  3. Доклад за резултатите от направените емпирични проучвания за съществуващите инструменти за участие в процеса на вземане на решения
  4. Архив с информационни ресурси – файлове с документите от доклада по т. 2 (част 1 от 3)
  5. Архив с информационни ресурси – файлове с документите от доклада по т. 2 (част 2 от 3)
  6. Архив с информационни ресурси – файлове с документите от доклада по т. 2 (част 3 от 3)

Представените изследвания са извършени в рамките на проект „Администрацията и гражданското общество – партньорство в управлението“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

01.01_REPORT_EU

01.02_REPORT_BG

01.03_REPORT_empirichno

arhiv_iztochnici_1-3

arhiv_iztochnici_2-3

arhiv_iztochnici_3-3

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | Comments Off on Изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие

Comments are closed.