Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Методология за провеждане на наблюдение по метода „Таен клиент“

By rraycheva | October 8, 2019

pdf_icon   Mystery Shopping Metodology publication

word_icon   Mystery Shopping Metodology_final(1)

Методологията е разработена от Института по публична администрация през 2016 г. и актуализирана през 2019 г. по проект „По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите“, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Методологията е предназначена и може да се използва от всички централни и териториални администрации, които предоставят административни услуги или които контролират и координират дейността на други администрации, предоставящи административни услуги. Приложима е и по отношение на административните услуги, предоставяни от лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги.

Методологията може да се използва също така при извършване на външен мониторинг и контрол на дейността на администрацията, по отношение на предоставянето на административно обслужване, от структури на гражданското общество – неправителствени организации, браншови и работодателски организации.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | Comments Off on Методология за провеждане на наблюдение по метода „Таен клиент“

Comments are closed.