Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Икономика на „Възродителния процес“, Румен Аврамов

By rraycheva | October 12, 2019

pdf_icon   Avramov-vuzroditelen-provess-book-final

„Възродителният процес” (1984-1989 г.) е оставил дълбок коловоз в българската колективна памет. Волно или неволно, обществото се връща към него по различни поводи, за да установи всеки път колко разнопосочни са реалиите на този непознат по замаха си епизод на зловещо социално инженерство. Асимилационната кампания срещу турското малцинство в страната и крахът на начинанието са осмисляни от не една гледна точка, но в знанието за събитията все още остават сиви зони.

Книгата навлиза в по-слабо проучените икономически пластове, прочитайки случилото се през неговите стопански аспекти. Тя търси да структурира и оразмери цената, платена за агресивната политика спрямо българските турци. В общ план „Възродителният процес” изпъква най-вече като решаващ катализатор на Големия взрив, довел до окончателния разпад на комунистическия режим у нас. Под напора на острия етнически конфликт системата се срива в условия, които едновременно разлагат необратимо плановия стопански ред и възкресяват най-ретроградните методи на „военния комунизъм”. А пейзажът след битката оставя наследство, повлияло осезаемо върху стопанската култура на последвалия преход.

Автор: Румен Аврамов

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Икономика на „Възродителния процес“, Румен Аврамов

The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation

By rraycheva | October 8, 2019

pdf_icon  cybertroopreport_2019

Употребата на социалните медии с цел манипулиране на общественото мнение е сериозен проблем в цял свят, показва научен доклад на Интернет института Оксфорд. Докладът „The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation“ разглежда използването на различни видове алгоритми, софтуер за автоматизация и големи данни за формиране на общественото мнение. Той изследва инструментите, капацитета, стратегиите и ресурсите, използвани от глобалните „кибер войски“, обикновено правителствени агенции и политически партии, за да повлияят на общественото мнение в 70 държави.

На английски език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation

Наръчник за неформални методики по работа за равенство на половете

By rraycheva | October 8, 2019

pdf_icon   svobodni_2019

Наръчникът „Свободни да бъдем себе си” съдържа пояснения на различни термини, когато се работи по темата за развенство на половете. Основна роля е отредена на създаването на защитено пространство, при организиране на събития, обучения, семинари и работа с доброволци. Тъй като в работата на НПО сектора се залага на неформалните методики на обучение, в книжката ще намерите поне 15 разнообразни начина да представите темата, всеки от които подходящ за съответната аудитория, с която планирате да работите.

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Наръчник за неформални методики по работа за равенство на половете

Изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие

By rraycheva | October 8, 2019

Публикацията съдържа изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие. Поставен е акцент върху начините на провеждане на обществени консултации, провеждане на дигитални обществени консултации и провеждане на съвместни инициативи между институции и НПО за формулиране и мониторинг на политики.

В публикацията е представено проучване на практики в други страни за провеждане на обществени консултации, за насърчаване на гражданското участие и за привличане на експертиза от обществото. Представен е и преглед на вече изготвени доклади, анализи и ръководства, свързани с темата на проучването. Представени са и резултатите от извършени емпирични проучвания за съществуващите инструменти за участие в процеса на вземане на решения, включително национално представително социологическо проучване сред граждани, юридически лица с нестопанска цел и търговци.

Изследванията са оформени в следните доклади:

– Проучване на практики в други страни от ЕС

– Преглед на изготвени доклади, анализи и ръководства

– Провеждане на социологическо проучване Read the rest of this entry »

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | Comments Off on Изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие

Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи

By rraycheva | October 8, 2019

pdf_icon   02. Rules_Civil_expertise_engagement_16.09.2019_SAR

word_icon   02. Rules_Civil_expertise_engagement_16.09.2019_SAR

Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи са приети от Съвета за административната реформа на заседание на 16 септември 2019 г. Документът има за цел да постави стабилна основа и унифициран подход в практиките на администрацията за привличане на гражданска експертиза в консултативните органи на администрацията. Правилата съдържат примерни процедури и критерии, по които да се извършва привличането на експерти от обществото.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи

Методология за провеждане на наблюдение по метода „Таен клиент“

By rraycheva | October 8, 2019

pdf_icon   Mystery Shopping Metodology publication

word_icon   Mystery Shopping Metodology_final(1)

Методологията е разработена от Института по публична администрация през 2016 г. и актуализирана през 2019 г. по проект „По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите“, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Методологията е предназначена и може да се използва от всички централни и териториални администрации, които предоставят административни услуги или които контролират и координират дейността на други администрации, предоставящи административни услуги. Приложима е и по отношение на административните услуги, предоставяни от лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги.

Методологията може да се използва също така при извършване на външен мониторинг и контрол на дейността на администрацията, по отношение на предоставянето на административно обслужване, от структури на гражданското общество – неправителствени организации, браншови и работодателски организации.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | Comments Off on Методология за провеждане на наблюдение по метода „Таен клиент“

Обхват на Европейската гаранция за младежта сред ромите в България

By rraycheva | October 8, 2019

pdf_icon   EUG_Roma_BG

Центърът за изследване на демокрацията проведе проучване относно степента на използване на програмата „Европейска гаранция за младежта“ от младежи от ромски произход. Основна цел на програмата е да помогне на младежи, включително и на младежи от ромски произход да си намерят работа и образование.

Център за изследване на демокрацията, август 2019.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие, Младежки инициативи, Социални дейности | Comments Off on Обхват на Европейската гаранция за младежта сред ромите в България

Наръчник за привличане на гражданска ангажираност (crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

By rraycheva | October 8, 2019

pdf_icon   Guide_Crowdsourcing and Civic hacking_final

Наръчникът съдържа информация и препоръки за прилагането на тези два иновативни инструмента:

– в какви случаи могат да се използват;

– в какви случаи биха били най-ефективни;

– в кои сфери публичните институции могат да търсят необходимия ресурс за набавяне на информация, организиране на инициативи или достъп до ИТ експертиза.

В него са включени референции към конкретни примери за прилагане на двата инструмента, както и информация за ресурсни източници.

Представеният наръчник е разработен в рамките на проект „Администрацията и гражданското общество – партньорство в управлението“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Наръчник за привличане на гражданска ангажираност (crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

Национален конкурс за детска рисунка “Вършебният свят на Родопите” и Национален конкурс за фотография “Фотоприказки”

By rraycheva | October 5, 2019

Краен срок: 22 октомври 2019 г.

Националният празник на детското изкуство “Вълшебният свят на Родопите” има за цел да запознае участниците с разнообразието, колорита, богатата духовна култура на Източните Родопи и да  създаде подходяща творческа атмосфера за изява на талантливите деца от цяла България.

Националният празник на детското изкуство, който ще се проведе на 1 и 2 ноември 2019 г. в гр. Кърджали, включва:

>> Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите”

Право на участие в конкурса имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 18 г., разделени в три възрастови групи. Няма ограничение в техниката на рисуване.  Всяко дете може да участва в конкурса с не повече от 2 творби.  Размерите на  рисунката трябва да са 35/50 см.

>> Национален конкурс по фотографи  „Фотоприказки”

Право на участие в конкурса по фотография имат всички ученици от V до ХІІ клас, разделени в две възрастови групи. Конкурсът се провежда в две категории: Художествена фотография; и Пейзаж и природа. Всеки ученик може да участва с до пет черно-бели и  цветни снимки. Формат на фотографиите – най-малко 20х30 см.

Проявата се организира от МОН, НДД, РУО-Кърджали, Община Кърджали и Общински детски комплекс (ОДК) гр. Кърджали.

Повече информация вижте в приложения файл:

statut_reglament2019

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за детска рисунка “Вършебният свят на Родопите” и Национален конкурс за фотография “Фотоприказки”

Наръчник за родители „Добре дошли в детската градина, родители!“

By rraycheva | October 3, 2019

pdf_icon   narachnik-detska-2019

Наръчникът е предназначен за родители на деца в детската градина. Наръчникът е подходящ и за педагозите и възпитателите в детските заведения.

В книжката ще намерите модели на позитивно възпитание и основна информация за функциите на предучилищното образование и педагогическите и психологически цели при работа с децата. Застъпени са също така темите за педагогическите и психологическите аспекти на възрастта 3-6 години.

Асоциация Родители, 2019.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура | Comments Off on Наръчник за родители „Добре дошли в детската градина, родители!“


« Previous Entries Next Entries »