Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for February 15th, 2017

Доклад за гражданството на ЕС, 2017

Wednesday, February 15th, 2017

   citizenshipreport-summary-bg Докладът разглежда темите: – популяризиране на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, и на общите ценности на ЕС; – насърчаване и засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС; – опростяване на ежедневието на гражданите на ЕС; – засилване на сигурността и популяризиране на равенството. Докладът е на български език. Обобщена […]

Доклад “Екологичното производство в Европа: Изгледи и развития през 2016 г.”

Wednesday, February 15th, 2017

   ifoameu_organic_in_europe_2016 Докладът и инфографиките разглеждат най-новите пазарни и производствени развития в Европа в контекста на новата Обща селскостопанска политика и текущата политика към земеделските храни, вкл.: – размисли за разширяване на екологичното производство отвъд нишата, имайки предвид най-новите тенденции и визията на европейското движение за екологично производство, за увеличаване на площта на земеделската земя […]

Специален доклад “Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС да подобри ресурсната ефективност на веригата на снабдяване с храни”

Wednesday, February 15th, 2017

   SR_FOOD_WASTE_BG Според нов доклад на Европейската сметна палата, въпреки че съществуват редица политики на ЕС, които имат потенциал за борба срещу разхищаването на храни, този потенциал не се реализира напълно. Предприетите до момента действия са разпокъсани и непостоянни, а координацията на ниво Европейска комисия е недостатъчна. Според одиторите последното предложение на ЕС за борба […]

Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда. Доклад за България

Wednesday, February 15th, 2017

В доклада за България се посочва, че „от присъединяването си през 2007 г. насам България е постигнала значителни подобрения в своите екологични показатели. Въпреки че българското законодателство отразява точно екологичните изисквания, договорени на равнище ЕС, все още съществуват предизвикателства във връзка с неговото прилагане на национално ниво“.    report_bg_bg