Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Образованието на мигранти: Мониторинг и оценка

By rraycheva | February 28, 2017

pdf_icon   IPOL_STU2017585903_EN

Мулти култи колектив представи новото проучване „Образованието на мигранти: Мониторинг и оценка” – начален опит за изследване на мониторинга и оценяването на образованието на мигранти към настоящия момент в Европа. Преглед на литературата очерта основните измерения на мониторинга и оценяването на образованието на мигранти и те бяха използвани за създаването на въпросници, попълнени от национални експерти от 27 страни – членки на ЕС. Националният експерт в България е Бистра Иванова от Мулти култи колектив.

Проучването показва, че повечето страни членки в една или друга степен са разработили образователни политики за децата мигранти. Те обаче рядко са придружени с цялостна задълбочена система за мониторинг и оценка. Някои държави са направили по-големи усилия от други в зависимост от относителния дял на мигрантите, които живеят в съответната държава, и в по-малка степен, в зависимост от нивото на интеграционните им политики в сферата на образованието.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

Проучването също така идентифицира препоръки към страните членки:

КОНТЕКСТ

Няколко доклада и проучвания (ЕК, 2012; OECD, 2006, 2009 и 2012a and Евростат, 2014) потвърждават, че в образователните системи на страните – членки на ЕС съществуват значими пречки пред децата с мигрантски произход. Според Eurydice (2004) мониторирането играе важна роля в достигането на европейските benchmarks в образованието и обучението на деца и младежи с мигрантски произход. Напр. „Европейският център за мониторинг на расизма и ксенофобията […] фокусира своите дейности през 2013 и 2014 г. върху изследване на дискриминацията на мигрантите в сферата на образованието” (Eurydice, 2004: 13). От друга страна, Eurydice (2009) посочи, че в някои региони се прави мониторинг на настоящите практики на училищно ниво. Сравнителен анализ разкрива липсата на данни за мониторинг на политиките (ЕК, 2013b). В светлината на тази ситуация, Европейският парламент реши да възложи това проучване, за да предложи преглед на актуалните подходи за мониторинг и оценка на образователните политики за децата мигранти в Европа. Като се има предвид, че в тази посока до момента са направени ограничени усилия, това проучване може би представлява първа стъпка в представянето на МООМ в политическия дневен ред на ЕС.

МЕТОДОЛОГИЯ

Преглед на литературата разкри основните измерения, в които образователните политики, които засягат децата мигранти, следва да бъдат оценявани и мониторирани. Основните са събирането на информация и измерването на въздействието и резултатите. Няколко доклада подчертават важността на мониторирането и оценяването при създаването на политики – от първите стъпки на разработване до прилагането им. На базата на прегледа на литературата беше разработен въпросник. Той съдържа въпроси, свързани с контекстуализирането на всяка държава, предлагайки преглед на управлението на образователните политики за деца мигранти и изследване на основните дейности, които държавите предприемат във връзка с мониторирането и оценката на тези политики на национално ниво. Въпросникът беше попълнен от национални експерти от 27 страни – членки на ЕС. Националният експерт в България е Бистра Иванова от Мулти култи колектив.

За контакти:

Бистра Иванова, председател и главен изследовател

Мулти култи колектив

+359 89 823 9850

[email protected]

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Образованието на мигранти: Мониторинг и оценка

Comments are closed.