Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите на Република България 2017

By rraycheva | February 11, 2019

pdf_icon   rcm-civil-society-monitoring-report-1-bulgaria-2017

Фокусиран върху структурните и хоризонталните предпоставки за успешното изпълнение на стратегията (на български език)

Центърът за политически изследвания на ЦЕУ – Инициатива Roma Civil Monitor публикува пакет от 27 доклада по страни и обобщен доклад за изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите в областта на управлението, борбата с дискриминацията и борбата срещу антициганизма (и за петте страни с най-големите ромски общности, вкл. България – също за въздействието на масовото образование върху ромите) в целия ЕС.

Останалите доклади ще намерите на:

https://cps.ceu.edu/article/2019-02-11/roma-civil-monitor-all-country-reports-and-synthesis-report-are-published-2017

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | No Comments »

Тракторче за Чудната градина

By rraycheva | February 8, 2019

„Чудната градина” в Добрич е първото социално предприятие – оранжерия у нас, в което са назначени 22 души с интелектуални затруднения отглеждат зеленчуци и цветя.
„Чудната градина” има нужда от малък, рециклиран трактор с фадромно устройство и прикачен инвентар- фреза, плуг и култиватор.
От 21 януари тече кампания за набиране на средства “Тракторче за Чудната градина”. Всеки, който има желание и възможност да помогне, може да го направи на:

https://helpkarma.com/campaign/gradinski-tsentar-za-mladeji-s-uvrejdania-298?utm_source

Topics: Новини | No Comments »

Ромите в практиката по Закона за защита от дискриминация (2004-2017)

By rraycheva | February 7, 2019

pdf_icon   2018-Romite-v-praktikata-po-zzdiskr-2004-2017

Текстът представлява анализ на 14-годишната практика по Закона за защита от дискриминация на всички съдилища, разглеждащи дела по него, както и на Комисията за защита от дискриминация за периода от влизането в сила на закона през 2004 г. до края на 2017 г. Проучването е фокусирано върху дела, касаещи дискриминация въз основа на два от защитените по този закон признаци — етническа принадлежност и раса. То ще е от полза както за практикуващи юристи, така и за преподаватели, студенти и всеки друг, който иска да научи повече за антидискриминационното право и дискриминацията спрямо ромите.

Публикацията е създадена в рамките на проект „Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията“, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014-2020).

Автори: Борислав Димитров (Пенков) и Радослав Стоянов

Издание на БХК, 2018.

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | No Comments »

Наръчник по антидискриминационно право

By rraycheva | February 7, 2019

pdf_icon   2018-narachnik-po-antidiskriminacionno-pravo

Наръчникът се занимава с правните аспекти на темата за дискриминацията. Той цели да подобри познанието на обществото относно различните форми на дискриминация и механизмите за правна защита срещу тях. Изложението е насочено преди всичко към не-юристи, но съдържа и обособени части, предназначени за практикуващи юристи. Написването на наръчника бе предхождано от изследване на добрите практики по дела за защита от дискриминация по признак етническа принадлежност, решени в периода 2004—2017 г.

Автори: Борислав Димитров (Пенков) и Радослав Стоянов

Издание на БХК, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | No Comments »

Мейкатон България, 21-24 март 2019, София

By rraycheva | February 6, 2019

Краен срок за регистрация:

– за предизвикателства и мейкъри: 11 февуари 2019 г.

– за доброволец за организирането на събитието: 13 февруари 2019 г.

Мейкатон България е събитие, което в рамките на 72 часа събира хора със специални нужди и „мейкъри“ (дизайнери, инженери, програмисти). Те работят заедно за произвеждането на технологични изобретения, които да улеснят живота на хората със специални нужди. Подпомагащите технологии, проектирани на ТОМ Мейкатон, са отворени за свободен достъп (open source).

Организаторите канят хора, които да се включат в Мейкатон като:

– Нуждознайци: хората, които задават предизвикателството. В повечето случаи те самите имат специални нужди или познават добре проблема (доктори и членове на семейството на бъдещия ползвател на устройството).

– Мейкъри: инженери, мебелисти, програмисти, т.нар. „сръчковци“, хората в България, които могат всичко да поправят сами и имат техническите умения да създадат прототипи, които отговарят на предизвикателствата на нуждознайците.

– Артисти: от 2019 година ТОМ България се фокусира върху хората със специални нужди, които искат да създават изкуство и имат нужда от технологии, за да го правят.

https://www.bulgaria.tomglobal.org/

През последните 2 издания в България са създадени прототипи на устройства за незрящи, които сканират банкнотите и произнасят тяхната номинална стойност; различни екзоскелети; приспособления за инвалидни колички и устройства за глухи родители. Така решенията на множество реални проблеми се оказват по-лесни, отколкото бихме могли да предположим, благодарение на технологиите. Всички модели се качват в световната база данни на организацията и всеки може да ги използва напълно безплатно.

Topics: Новини | No Comments »

Икономическа независимост на жените за излизане от насилие в партньорската връзка: Наръчник за НПО, които работят срещу насилието

By rraycheva | February 6, 2019

pdf_icon   Toolkit_BG_web

Наръчникът е предназначен за професионалистите в центровете за борба с насилието и е насочен както към укрепване на знанията и на използваната методология от практикуващите, така и към предоставянето на конкретни инструменти, които отразяват съществуващите практики и предоставят на жените възможност за развитие на тяхното лично и икономическо овластяване.

Наръчникът е резултат от обмяната на опит и добри практики между 15 партньорски организации, базирани в 7 страни от ЕС (Италия, Испания, Гърция, България, Кипър, Великобритания и Швеция), и външни експерти, участвали в дейностите по проект WE GO!, финансиран по Програма “Права, равенство и гражданство” на Европейският съюз.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Социални дейности | No Comments »

Рамсарските места в България

By rraycheva | February 6, 2019

pdf_icon   Ramsar-knijka

България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони (1971) – първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. Целта е опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитание на водолюбиви птици, отчитайки ги като международен ресурс. Днес тя е разширена към опазването на влажните зони във всички аспекти, като в нея се регламентират основните насоки за национални дейности и международно сътрудничество за опазване и разумно ползване на влажните зони и техните ресурси. Към настоящия момент 169 страни са подписали Конвенцията, представени с повече от 2231 влажни зони в списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение (Рамсарските места), с обща площ 215 млн.ха.

В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 49912,43 ха – “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и “Карстов комплекс Драгоманско блато”.

Topics: Библиотека, Околна среда | No Comments »

Стратегия за Дунавския регион: Истории на успеха

By rraycheva | February 6, 2019

pdf_icon   eusdr_success_stories_bg

След пет години на изпълнение значителните постижения на Стратегията на ЕС за Дунавския регион стават очевидни. Целта на това издание е да покаже примери какво беше постигнато заедно, на основата на сътрудничество в макрорегионален мащаб в Дунавския регион. Тези проекти и постижения илюстрират добавената стойност на Дунавската стратегия и ще осигурят по-нататъшна мотивация за продължаване на сътрудничеството по този успешен път, за да допринесе за балансиран, устойчив и приобщаващ растеж на Дунавския регион.

Издание на Европейската комисия от 2016 г., 44 страници, на български език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция, Икономическо развитие, Околна среда | No Comments »

Втори доклад на ЕК относно изпълнението на макрорегионалните стратегии (МРС) на ЕС

By rraycheva | February 6, 2019

заедно с придружаващ работен документ

pdf_icon  CELEX_52019DC0021_BG_TXT

pdf_icon   CELEX_52019SC0006_EN_TXT

(Работният документ е наличен единствено на английски език.)

Целта на настоящия доклад е двояка.

Първо, в него се прави оценка на изпълнението на четирите МРС в настоящия оптимистичен икономически контекст (благоприятното развитие на икономическата среда в ЕС и в Западните Балкани след първия доклад на Комисията относно изпълнението на МРС от 2016 г.), което може да помогне на държавите да подобрят подхода си за дългосрочно стратегическо сътрудничество.

Второ, в него се разглежда възможното развитие на МРС в светлината на проектите на регламенти за периода след 2020 г.

Докладът се допълва от работен документ на службите на Комисията (SWD), в който се дават повече подробности относно състоянието на всяка от МРС. И двата документа са изготвени въз основа на принос от заинтересовани по МРС страни, от институции на ЕС, от представители на държавите членки и от експерти.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | No Comments »

Софийски дневен ред за интеграция

By rraycheva | February 6, 2019

pdf_icon   SOFIA_CITY_INTEGRATION_AGENDA-bg

Асоциация за развитие на София публикува Софийски дневен ред за интеграция на граждани на трети страни. Документът е изработен с широко гражданско участие, като в процеса се включиха над 120 експерти, граждани на трети страни, представители на местната власи, държавните институции, медии, училища, университети.

Софийският дневен ред за интеграция очертава трите най-вероятни сценария за присъствието и участието на гражданите на трети страни в живота в София през следващите 3 до 5 години: трудов пазар, образование и обучение, безопасност и сигурност, интеграция и отношение на местната общност. Той предлага и конкретни мерки и дейности на заинтересованите публични институции и представители на гражданското общество, отговорни за интеграцията на гражданите на трети страни и мигранти.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление, Социални дейности | No Comments »


« Previous Entries