Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

От самоуправлението към социалния мениджмънт, Образователен наръчник за мениджъри на социални услуги, 2018

By rraycheva | August 15, 2018

pdf_icon   Social_Guide_BG_Online

pdf_icon   Social_Guide__EN_Online

Този материал е изготвен в рамките на проект “Специалисти за качествени социални услуги в Източна Европа”, финансиран от програмата Еразъм + на Европейския съюз, реализиран от КОНКОРДИЯ Румъния в партньорство с Образователен център „Кардинал Кьониг Хаус“, Австрия, и КОНКОРДИЯ България.

Наръчникът се състои от 4 глави, всяка от която предоставя инструменти, които помагат на социалните мениджъри да бъдат ефективни:

  1. Самоуправление
  2. Хората и развитието на екипа
  3. Организационно развитие
  4. Социална иновация и въздействие

На български и английски език.

 

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Социални дейности | No Comments »

Фестивал „Брестовица – грозде и вино”, 29 септември 2018

By rraycheva | August 14, 2018

logo

Заявки за участие се приемат до 15 септември 2018 г.

Фестивалът има за цел да популяризира местния поминък на Брестовица  – лозарство и винопроизводство, както и да съхрани  българските народни традиции и обичаи – извор на непреходната  сила на българския корен и дух,  носещи посланията на  националната ни култура.

Фестивалът ще предостави сцена за изява на всички любители на фолклора. На всички участници ще бъде връчен диплом, почетен знак и сувенири от фестивала.

Регламент за участие:

Организатори: НЧ „Съзнание-1873„ – с. Брестовица, с подкрепата на община „Родопи„ и  кметство Брестовица, под патронажа на кмета на община „Родопи”

Повече информация и заявка за участие ще намерите в приложените файлове:

покана и заявка за участие

покана_фестивал_2018

 

Topics: Новини | No Comments »

Работилница “Ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор”, 13 септември 2018, София

By rraycheva | August 14, 2018

На 13 септември 2018 г, 9:30-16:30 ч., в сградата на Министерството на околната среда и водите в София, Европейският център за знания и ресурсна ефективност (EREK), Technopolis-group, и Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) организират работилница “Ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор”. Събитието ще даде възможност да се свържете и работите с колеги, както от България , така и от други страни на Европейския съюз, да споделите знания и да откриете въможностите , ноу-хау и ползите от прилагане на ресурсно ефективни методи за подкрепа на бинеса в туристическия сектор.

Какво ще включва?

Работилницата ще бъде интерактивна и ще представи конкурентните предимства и ползи от ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор. Инструменти и практически стъпки за постигане на ресурсни и финансови спестявания; начини за подкрепа на бизнеса в посока постигане на ресурсна ефективност; използване на националните и европейски програми и инструменти за ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор са темите, които ще бъдат дискутирани.

Събитието е интерактивно и ще се фокусира върху получаване на знания от участниците с цел разбиране на предизвикателствата и възможностите, пред които ще се изправи бизнеса, както и представяне на настоящи и бъдещи програми за подкрепа на бизнеса.

Целева аудитория

Основната група участници ще се състои от организации за подкрепа и посредничество с бизнеса, фирми и публични организации, като: индустриални асоциации, имащи връзка с туристическия сектор, търговски камари и палати, министерства и национални и регионални агенции за туризъм, регионални и местни органи/ общини, НПО, експерти по ресурсна фективност, водещи компании в ефективното използване на ресурси; фирми, интересуващи се от прилагане на мерки за ресурсна ефективност, както и други организации с интерес към темата.

Място на провеждане

гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” 22, Министерство на околната среда и водите

 

Можете да се регистрирате на връзката по-долу:

https://www.eventbrite.com/e/erek-bulgaria-workshop-resource-efficiency-in-the-tourism-sector-tickets-47024606865

Повече информация за семинара и програмата e представена на: Read the rest of this entry »

Topics: Новини | No Comments »

Иновации.бг 2017

By rraycheva | August 13, 2018

pdf_icon   INNO_2017_BG_WEB

Докладьт Иновации.бг осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания в света и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на България. Предназначен е за лидерите в обществения и частния сектор в страната.

Иновации.бг 2017 разглежда технологичната обвързаност на националната икономика в европейски и глобален мащаб. Специален акцент е поставен върху автомобилостроенето и свързаните производства, по отношение на които България е притегателен център за чуждестранните инвеститори не само от позициите на системен интегратор, но и като R&D център и източник на нови технологични решения.

Издание на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” (фондация „ПИК”).

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | No Comments »

Национален конкурс за поезия „Мара Белчева” 2018

By rraycheva | August 6, 2018

Материалите се изпращат  не по-късно от 24.08.2018 г.

mara-belcheva

Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време, поезия – търсеща и отговаряща на многобройните въпроси, които съвремието поставя.

Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на конкурса.

Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.

Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да изплати до 3 поетични творби.

Национален конкурс за поезия „Мара Белчева” се посвещава на севлиевската поетеса Мара Белчева и се организира от Община Севлиево, Градска библиотека, Бизнес сдружение „Севлиево XXI  век”, в. „Росица” и със съдействието на Съюза на българските писатели.

Вижте повече информация в приложения файл:

Mara_Belcheva_2018

Topics: Новини | No Comments »

ПРИЯТЕЛСТВОТО В НАШИЯ СВЯТ – VІ-ти национален младежки конкурс за есе 2018 с международно участие

By rraycheva | August 5, 2018

Есета ще бъдат приемани до 7 октомври 2018 година.

Цел на конкурса: Развиване на творческото писане на децата и младежите, стимулиране на възможностите им за оригинална мисъл, изразяване на мнение и добър правопис.

Могат да участват деца и младежи от 7 до 18 години от България и  чужбина. Конкурсът включва eсета на български език, както и есета на различни от българския езици, родни за участниците в конкурса – напр. арменски, руски, турски, полски, иврит, ромски, чешки и т.н.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи за всички езици:

Първа група – от 7 до 13 години

Втора група – от 13 до 18 години

Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2018 година.

Есетата да са написани през 2018 година и да не са публикувани.

Всяко есе не бива да надвишава 2 стандартни страници /формат А4/ с кегел 12 /размер на шрифта/.

Организатори:  ОБЩИНА  СТАРА  ЗАГОРА

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ” РОДИНА 1860”, СТ. ЗАГОРА

КЛУБ „МЛАД ПИСАТЕЛ” И ВЕСТНИК „TEEN’S PAPER”

Повече информация вижте в приложения файл:

КОНКУРС ЕСЕ 2018 -СТАТУТ

Topics: Новини | No Comments »

Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз

By rraycheva | July 24, 2018

pdf_icon   ESENIAS_Atlas_WEB

Атласът е публикуван от Източно- и Южноевропейска мрежа за инвазивни чужди видове (ESENIAS) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Атласът е подготвен и публикуван по проект “Източно- и Южноевропейска мрежа за инвазивни чужди видове – Инструмент за подкрепа управлението на чужди видове в България”, с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, програма “BG03 Биоразнообразие и екосистемни услуги”.

Атласът цели да предостави съотносима информация относно инвазивните чужди видове, които са от значение за ЕС, за да повиши вниманието и да улесни изпълнението в България на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове.

Изданието съдържа информация и оригинални данни от България за 37 вида включени в първия списък на инвазивните чужди видове от значение за ЕС, приет през 2016 г., който е приложение към регламента. Списъкът включва 14 растителни вида, 7 безгръбначни вида животни и 16 гръбначни вида животни (2 риби, 1 земноводно, 1 влечуго, 3 птици, и 9 бозайници). От тях, 6 вида вече бяха регистрирани в България и в региона на ESENIAS. Информацията за всеки вид е представена в 6 раздела: 1) Общи характеристики и биология (с данни за таксономия, морфология, диагностични качества и биологични белези); 2) Произход и общо разпространение; 3) Разпространение в България; 4) Местообитания; 5) Пътища за въвеждане и разпростиране; и 6) Въздействие. Статиите са илюстрирани със снимки за всеки вид.

Атласът е предназначен за широк обхват от читатели, включително учени, учители, лица, вземащи решения (министерства, агенции, национални и природни паркове, държавни горски и ловни стопанства, и др.), управители, студенти и обществеността.

Година на публикуване: 2017 г. На български език, PDF файл, 184 страници.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз

КАКЪВ Е ТОЗИ ЗНАК НА ЕТИКЕТА? – Ръководство за потребители

By rraycheva | July 13, 2018

signs_customer_manual

pdf_icon   label_guide

Това ръководство дава бърз и лесен начин да се ориентираме в лабириринта от знаци за храни, козметика и текстил. С екпертната оценка на професионалисти са добавени оценка за нивото на стандарта на знаците, свързан с опазването на околната среда, социалните фактори и прозрачността.

Ако ги познаваме, бихме могли да станем осъзнати потребители, да помогнем на себе си, на други хора и на природата.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on КАКЪВ Е ТОЗИ ЗНАК НА ЕТИКЕТА? – Ръководство за потребители

Бюлетин на КЗЛД, юли 2018 г.

By rraycheva | July 11, 2018

pdf_icon   KZLD_Bulletin_July_2018

Разяснения и коментари по прилагането на на правната рамка за защита на личните данни, вкл. случаите, в които администраторите/обработващите лични данни не следва да изискват съгласие от физическите лица, за да събират и обработват техни лични данни.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Бюлетин на КЗЛД, юли 2018 г.

Национален конкурс „Съхранена памет”

By rraycheva | July 9, 2018

Краен срок за изпращане на материали за конкурса:  20.09.2018 г.

Във връзка със 105-та годишнина от превземането на Одринската крепост и разорението на тракийските българи, Исторически музей – Свиленград обявява Национален конкурс „Съхранена памет”.

Конкурсът има за цел събиране и популяризиране на малко известни сведения на участници във войната, техните впечатления, живот и съдба, снимков материал и документи; на съхранената родова памет за миналото на предците – тракийски бежанци в периода 1912-1928 г.

В конкурса може да участва всеки, който:

– изпрати снимки(една или повече) с кратко описание на събитието или лицата от фотоса;

– разкаже спомени за близки или роднини, участвали във военните действия по превземането на Одринската крепост(писмено), като даде информация за себе си- име, възраст, откъде знае за разказаното от него, тел. и адрес за обратна връзка, подпис; както и какво знае за човека, за когото разказва напр.;

– документи и други материали, свързани със събитията от Балканските войни и разорението на Тракия.

За участниците в конкурса няма възрастови ограничения.

Повече информация вижте в приложения файл:

Национален конкурс-2018

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс „Съхранена памет”


« Previous Entries