Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

КАКЪВ Е ТОЗИ ЗНАК НА ЕТИКЕТА? – Ръководство за потребители

By rraycheva | July 13, 2018

signs_customer_manual

pdf_icon   label_guide

Това ръководство дава бърз и лесен начин да се ориентираме в лабириринта от знаци за храни, козметика и текстил. С екпертната оценка на професионалисти са добавени оценка за нивото на стандарта на знаците, свързан с опазването на околната среда, социалните фактори и прозрачността.

Ако ги познаваме, бихме могли да станем осъзнати потребители, да помогнем на себе си, на други хора и на природата.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | No Comments »

Бюлетин на КЗЛД, юли 2018 г.

By rraycheva | July 11, 2018

pdf_icon   KZLD_Bulletin_July_2018

Разяснения и коментари по прилагането на на правната рамка за защита на личните данни, вкл. случаите, в които администраторите/обработващите лични данни не следва да изискват съгласие от физическите лица, за да събират и обработват техни лични данни.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | No Comments »

Национален конкурс „Съхранена памет”

By rraycheva | July 9, 2018

Краен срок за изпращане на материали за конкурса:  20.09.2018 г.

Във връзка със 105-та годишнина от превземането на Одринската крепост и разорението на тракийските българи, Исторически музей – Свиленград обявява Национален конкурс „Съхранена памет”.

Конкурсът има за цел събиране и популяризиране на малко известни сведения на участници във войната, техните впечатления, живот и съдба, снимков материал и документи; на съхранената родова памет за миналото на предците – тракийски бежанци в периода 1912-1928 г.

В конкурса може да участва всеки, който:

– изпрати снимки(една или повече) с кратко описание на събитието или лицата от фотоса;

– разкаже спомени за близки или роднини, участвали във военните действия по превземането на Одринската крепост(писмено), като даде информация за себе си- име, възраст, откъде знае за разказаното от него, тел. и адрес за обратна връзка, подпис; както и какво знае за човека, за когото разказва напр.;

– документи и други материали, свързани със събитията от Балканските войни и разорението на Тракия.

За участниците в конкурса няма възрастови ограничения.

Повече информация вижте в приложения файл:

Национален конкурс-2018

Topics: Новини | No Comments »

Оценка на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – Наръчник за МИГ и МИРГ

By rraycheva | June 29, 2018

pdf_icon   en_farnetguide15fsu

Този наръчник има за цел да осигури лесни за използване инструменти и методи, заедно с примери от различни МИГ и МИРГ, които могат да послужат като ръководство и вдъхновение за оценяването на ВОМР.
Наръчникът е организиран в четири глави:
– Оценка на планирането
– Събиране на данни
– Методи за оценка
– Използване на резултатите
На английски език, 42 стр.

Може за бъде намерен на френски, испански, италиански, немски и полски на https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/evaluation-clld-handbook-lags-and-flags_en

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Оценка на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – Наръчник за МИГ и МИРГ

Проучване относно въздействието на Интернет и социалните медии върху участието на младите хора и младежката работа

By rraycheva | June 14, 2018

pdf_icon   int_soc_media_youth.pdf

Study on the Impact of the Internet & Social Media on Youth Participation and Youth Work

Повече от 60 практики, включени в тази публикация, водят до ново разбиране на младежкото участие и ролята на младежката работа.

Издание на ЕК, Directorate General for Education, Youth, Sport und Culture, 2018

92 стр., на английски език

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Младежки инициативи | Comments Off on Проучване относно въздействието на Интернет и социалните медии върху участието на младите хора и младежката работа

Наръчник по европейското недискриминационно право, 2018

By rraycheva | June 14, 2018

pdf_icon   fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en

Издание на Агенцията за основните права на Европейския съюз съвместно с Европейския съд за човешки права, на английски език.

Този наръчник има за цел да подпомогне практикуващите юристи, които не са специализирани в областта на недискриминационното право, като послужи като въведение към ключови въпроси. Той е предназначен за адвокати, съдии, прокурори, социални работници и лица, които работят с национални органи, неправителствени организации (НПО) и други органи, които могат да бъдат изправени пред правни въпроси, свързани с дискриминацията.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Наръчник по европейското недискриминационно право, 2018

Сенчестите икономики по света: Какво научихме през последните 20 години?

By rraycheva | June 14, 2018

pdf_icon   imf_shadow_2017

Работен документ на МВФ 2018, на английски език.

Авторите обсъждат съществуващите и новите методи за оценка на сивата икономика.

Представени са нови резултати за сенчестата икономика за 158 държави по света за периода 1991 – 2015 г.

Средният размер на сенчестата икономика в 158-те страни през периода 1991 – 2015 г. е 31,9%.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие | Comments Off on Сенчестите икономики по света: Какво научихме през последните 20 години?

15 000 младежи ще пътуват из Европа с билети от ЕК

By rraycheva | June 13, 2018

Ако  сте навършили 18 години към 1 юли 2018  г. жител на страна от ЕС, имате възможност да получите един от 15 000 билети (главно за влак) за обиколка на Европа, които ще връчи Европейската комисия на 18-годишни европейци.
Пътуването може да започне между 9 юли и 30 септември 2018, да продължи до 30 дни и да включва посещение на 4 чужди страни в рамките на ЕС.

Крайният срок за кандидатстване е 26 юни 2018.

Съгласно страницата на инициативата https://europa.eu/youth/discovereu_bg, хора със специални потребности ще имат подходяща допълнителна подкрепа.
Кандидатите следва да отговорят та 4 въпроса, свързани с Европейската година на културното наследство и с иницитиви на ЕС, насочени към младите хора.
Вижте какви са въпросите и дали ще се справите с теста:

http://www.euronews.com/2018/06/12/eu-to-give-free-interrail-pass-but-only-if-you-can-handle-this-quiz?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1528818906

Topics: Новини | Comments Off on 15 000 младежи ще пътуват из Европа с билети от ЕК

Наръчник за градски интеграционни одити

By rraycheva | June 1, 2018

pdf_icon   Intergra_City_Audit_Toolkit_BG

Асоциация за развитие на София и европейски партньорски организации създадоха Наръчник за градски интеграционни одити. Той се появява в момент, когато миграцията е в основата на политическа криза в ЕС, но е и отговор на демографските предизвикателства и възможност за икономически растеж. Двадесетте милиона граждани на трети страни  в ЕС са огромен потенциал.

Успешната интеграция на хора с мигрантски произход е възможна, само ако отговаря на местните нужди. Затова ролята на местните власти и гражданското общество са решаващи.

Наръчникът съдържа разнообразни инструменти за картографиране и оценка как градовете осигуряват достъп до образование, обучение през целия живот, заетост, настаняване, гражданско и културно участие на гражданите от трети страни. За да е максимално ефективен, градският интеграционен одит трябва да се направи с широко участие, включително и на мигранти, за да се обединят усилията на всички.

Наръчникът е разработен по проект Интегра, финансиран от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕК.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Наръчник за градски интеграционни одити

ЗА ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ

By rraycheva | May 31, 2018

pdf_icon   diplyana fake_news

Нова брошура с важна информация за разграничаване на фалшивите от истинските новини издаде Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП). Автор на текста е журналистката Полина Паунова, а на рисунките – художничката Кремена Коева. Изданието е със здравен фокус, но обхваща и темата за фалшивите новини и дезинформацията изобщо. Насочено е към млади хора, но е подходящо и полезно за всички възрасти.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on ЗА ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ


« Previous Entries