Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Хабитат България излезе с пакет от предложения към правителството

By rraycheva | October 20, 2017

Българският офис на глобалната организация Habitat for Humanity разписа мерки за подобряване на жилищните условия в страната, в съответствие с новите глобални цели на ООН за устойчиво развитие

Стотици хиляди хора в България днес живеят в условия, които далеч не отговарят на минималните стандарти за жилищно настаняване. Близо 395 000 души обитават по трима и повече човека в стая, в тежки условия, често в неблагоустроени, построени с подръчни материали къщи. Лошите жилищни условия водят до социална и икономическа изолация на жителите. Държавата и общините трябва да отделят ресурси за решаването на тези проблеми, и е налице неотложна нужда от предприемане на пакет от мерки за гарантиране на правото на достоен живот на тези хора.

Това са част от изводите на Хабитат България, участник в глобалната застъпническа кампания Solid Ground (http://solidgroundcampaign.org/), на Habitat for Humanity, за достъп до жилище и жилищни права. В рамките на кампанията, организацията днес излезе с предложение за пакет от мерки към правителството, целящи подобряване на жилищните условия в страната, в съответствие с Новия дневен ред на ООН, озаглавен ”Tрансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”, приет от 193 страни, в т.ч. и България на 25 септември 2015г., по време на Генералната асамблея на ООН.

Проектът Solid Ground кореспондира с единадесетата глобална цел за устойчиво развитие – SDG 11 „Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове“ и по-специално с първата от поставените 10 конкретни цели към нея: „До 2030 г., да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и обновяване на бедните квартали.“

Десетки хиляди хора в България живеят в домове в изключително лошо техническо и хигиенно състояние, без течаща вода и санитарни възли, с лоша улична мрежа и инфраструктура. Лошите жилищни условия пораждат сериозни проблеми за хората и в други сфери на живота, като образованието, заетостта и здравеопазването. Нуждаещите се от социално жилище в България са стотици хиляди души. В същото време, изпълнението на мерките за подобряване на жилищните условия в Плана за действие към Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) не е обвързано с финансови ресурси, освен предвидените средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. за изграждане на около едва 500 социални жилища за цялата страна.

Хабитат България предлага в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2018 г. да се предвидят целеви средства за изпълнение на различни пакети от мерки от Плана за действие към Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите, приоритет Жилищни условия.

Достъпът до социални жилища не е уреден в българското законодателство и няма разписани отговорности за това на държавата или общините. Последните нямат нито законовото задължение, нито ресурсите, за да реагират на нуждата от социални жилища. В Хартата на основните права на Европейския съюз, правото на социална помощ и помощ за жилище, предназначени да осигурят достойно съществуване на всички нуждаещи се, е признато и зачетено.

Хабитат България предлага в Закона за общинската собственост да се въведат две категории: „остра/неотложна жилищна нужда“, както и „социално жилище“, с които да се даде възможност за осигуряване на правото на достъп до жилище на местно ниво.

Много често нуждаещите се от жилище семейства не могат да преодолеят бюрократичните бариери и голяма част изобщо не са регистрирани в общинските картотеки. От друга страна, процесът за законно строителство на жилища е твърде сложен и продължителен, дори за жилищата до 50 кв. м. Това значително демотивира представителите на уязвими групи от обществото да търсят законно решение на жилищната си нужда.

Хабитат България предлага в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, социалните услуги да бъдат допълнени с нова услуга – жилищен медиатор/асистент. Ролята на жилищния медиатор е да консултира и подкрепя семействата в процеса на издаване на удостоверение за търпими строежи; проектиране, одобряване и изграждане на законни жилища; кандидатстване за настаняване в общински жилища;  подобряване на безопасността на обитаваните домове или решаването на други текущи проблеми, свързани със средата на живот. Read the rest of this entry »

Topics: Новини | No Comments »

Бедността в България. Образованието и заетостта като фактори за доходите и неравенството

By rraycheva | October 17, 2017

pdf_icon   Bednost_bg_16_IME

В началото на това издание са изведени препоръки към публичните политики, кои- то са резултат от аналитичната работа и множеството формални и неформални срещи и дискусии, проведени от ИПИ. Първите глави засягат методологическите въпроси около данните за бедността и неравенството и представят детайлно рисковите групи и различните разрези на бедността. След тях са представени аналитичните материали, свързани със социалното подпомагане и т.нар. капан на безработицата. Включени са и два материала за връзките между образованието и пазара на труда, в т.ч. текст, насочен конкретно към предизвикателствата пред професионалното образование. Накрая вниманието е фокусирано върху младежката безработица и влиянието на минималната заплата върху заетостта в страната. ИПИ 2016.

Повече информация, в т.ч. докладите, данните и инфографиките могат да бъдат намерени на сайта „Бедността в България“  http://www.bednostbg.info/

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Социални дейности | No Comments »

Конкурс “Рождество на Спасителя”- 2017

By rraycheva | October 11, 2017

pdf_icon   Статут на конкурса Рождество на Спасителя- 2017г.

Срок за изпращане на творбите: 2 декември 2017 г.

Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любовта към изкуството, Бог и православната вяра.

Конкурсът се провежда в 2 раздела:

Право на участие имат всички ученици от 1-12 клас. Всеки участник може да представи до 2 произведения за двата раздела.

За ученици от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната от 1. до 12. клас, разделени в 3 възрастови групи.

За допълнителна информация:

Тел. 056/84-45-49, 0878238632- Атанасия Петрова

 

Topics: Новини | No Comments »

Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни

By rraycheva | September 28, 2017

pdf_icon   Handbook_empirical_methods_for_data_collection

Авторите – доц. д-р. Калоян Харалампиев (Софиийски университет “Св. Климент Охридски”) и доц. д-р Ангел Марчев (Университет за национално и световно стопанство), детайлно представят как се планира и провежда едно емпирично изследване. Описани са въпросите, на които трябва да си отговорим когато планираме изследване, както и тези, на които трябва да отговаря самото изследване.

Надяваме се настоящият текст да подпомогне дейността на гражданските активисти, НПО, журналисти и други заинтересовани в усилията им да придобият умения за изследване и използване на данни за застъпничество и да усилят посланията си към публиката.

Наръчникът е част от проект „Укрепване на гражданския и институционален капацитет за свободни и честни избори“, изпълняван от Институт за развитие на публичната среда, осъществен с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

Topics: Гражданско образование | Comments Off on Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни

Проект на доклад за междинна самооценка от администрацията за изпълнението на мерките от третия национален план за действие на Република България в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

By rraycheva | September 28, 2017

pdf_icon   Доклад за самооценка – изпълнение на мерки

В рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ се изпълнява третия национален план за действие на Република България с продължителност от 1.07.2016  до 30.06.2018 г.  Една година след стартирането на третия план за действие се извърши междинна самооценка от администрацията за изпълнението на поетите с плана ангажименти.

Topics: Гражданско образование | Comments Off on Проект на доклад за междинна самооценка от администрацията за изпълнението на мерките от третия национален план за действие на Република България в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Методология за гарантиране на детско участие в развиването на услуги, предоставяни на националните телефонни линии за деца в България, Румъния, Полша и Словакия

By rraycheva | September 28, 2017

pdf_icon   CP-Methodology-in-WORD-with-links

(на английски език)

Асоциация Анимус, 2014

Методологията е разработена в рамките на проект “Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца 116 111”, който касае интегрирането на детската гледна точка в работата на детските линии в България, Румъния, Полша.

Topics: Социални дейности | Comments Off on Методология за гарантиране на детско участие в развиването на услуги, предоставяни на националните телефонни линии за деца в България, Румъния, Полша и Словакия

Какво да правя, ако тормозят детето ми в училище?

By rraycheva | September 28, 2017

pdf_icon   Dipliana_za_roditeli_Animus_Listen

Тази дипляна е изработена по проект „Разпознаване и предотвратяване на тормоза в училище чрез участие и гледна точка на децата в 7 държави от Европейския съюз“,финансиран от Европейската комисия по програма Дафне III.

Асоциация Анимус, 2016

Topics: Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on Какво да правя, ако тормозят детето ми в училище?

ЧУЙ МЕ! – Какво ни разказаха децата за тормоза и безопасността в училище

By rraycheva | September 28, 2017

pdf_icon   LISTEN_BULGARIAN_web

ЧУЙ МЕ! – Какво ни разказаха децата за тормоза и безопасността в училище

Деца от 16 училища от седем европейски страни – България, Великобритания, Германия, Кралство Нидерландия, Румъния, Словакия и Швеция – споделят сходни истории за своето разбиране за тормоза и проблемите си в училище.

Асоциация Анимус, 2016

 

Topics: Библиотека, Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on ЧУЙ МЕ! – Какво ни разказаха децата за тормоза и безопасността в училище

Класна стая без тормоз – Наръчник за учители, придружаващ книжката ЧУЙ МЕ!

By rraycheva | September 28, 2017

pdf_icon  Класна-стая-без-тормоз-наръчник-Анимус1

Асоциация Анимус, 2016

Наръчникът цели да предложи практическа помощ на учителите и другите професионалисти в образователната сфера, за да се справят успешно с тормоза в училище. Представяме Ви подход, основан върху активното въвличане на децата и търсенето на техните предложения за превенцията, разпознаването и справянето с тормоза в училище.

Макар да е създаден с мисълта за класната стая, наръчникът лесно може да бъде използван и в други случаи, включително извънкласни занимания, по време на лагери или друга работна среда с деца и младежи. Този наръчник може да подпомогне работата Ви, ако сте учител, училищен психолог, възпитател, социален работник, ако работите с младежка група, ръководите програма за някаква общност, или сте родител.

Topics: Библиотека, Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on Класна стая без тормоз – Наръчник за учители, придружаващ книжката ЧУЙ МЕ!

Фотоконкурс на тема: “Изчезващите селища и традиции в трансграничния регион на България и Македония”

By rraycheva | September 21, 2017

Краен срок за изпращане на фотографиите: 07 октомври 2017г., 23:59 ч.

Фотоконкурсът се организира в рамките на проект: RURAL REVIVAL “Повишаване на конкурентоспособността на туризма в региона чрез подпомагане развитието на селския и културен туризъм в трансграничния регион на България и Македония” с референтен номер CB006.1.22.020, финансиран от Interreg – ИППА Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония.

 

Целта на конкурса е да бъде представено изчезващото уникалното културно-историческо наследство на региона чрез един алтернативен нестандартен подход.

Конкурсът ще завърши с организиране на 3 изложби в България, 3 изложби в Македония и издаване на каталог, в който ще бъдат поместени най-добрите фотографии. По време на  фотоизложбите ще бъдат представените 30-те най-добри фотографии от България и от Македония.

Тема на фотоконкурса:

  1. Културни и битови особености на изчезващи села в област Благоевград – автентична стара архитектура на къщи и други сгради, традиции, обичаи, занаяти и фолклор, които трябва да бъдат запазени за следващите поколения и могат да бъдат интересни обекти за туристи и посетители на региона;
  2. Исторически особености на изчезващите села в област Благоевград – интересни исторически обекти;
  3. Природни особености около изчезващите села в област Благоевград – водопади, гори, селски пейзаж, типична флора и фауна;

Правила и условия за участие във фотоконкурса:

Оценяване на фотографиите:

www.e-tourism-bg-mk.eu и ще се проведе в периода 11 – 16 октомври 2017 година. Според събраните гласове от онлайн гласуването ще бъдат избрани и оценени трите най-добри фотографии.

Приложен файл: Обява-Фотоконкурс_07.10.2017

Topics: Новини | Comments Off on Фотоконкурс на тема: “Изчезващите селища и традиции в трансграничния регион на България и Македония”


« Previous Entries