Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

ТАЦ кани български журналисти на семинар в Берлин

By rraycheva | February 19, 2018

От 19 до 25 април 2018 независимият ежедневник Тагесцайтунг (ТАЦ) чрез своята фондация ще проведе семинар (на англ. език) за журналисти от България. Германската медия поема разходите за уъркшопа, пътуването и престоя в Берлин.

Желаещите могат да кандидатстват до 28 февруари 2018.

Изисквания към участниците:

Журналистически опит за най-малко 2 години в печатни, онлайн, радио- или телевизионни издания или като блогър.

pdf_icon   Invitation_bulgarien

Topics: Новини | No Comments »

Toolkit on the use of EU funds for the integration of people with a migrant background

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   toolkit-integration-of-migrants

This toolkit aims to assist national and regional funding authorities in implementing integration policies targeting people with a migrant background through the use of EU funds in the 2014-2020 programming period.

European Union, 2018

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | No Comments »

„Първи стъпки в бизнеса“, наръчник по предприемачество

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   narychnik_business

Изданието на Фондация „Българска памет“ цели да запознае младежите с основите на стартирането на бизнес, като им загатне за многобройните възможности, които предлага самостоятелната заетост и ги мотивира с успешни примери за предприемачество в България.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Младежки инициативи | No Comments »

Наръчник с добри практики за наставничество и менторство на новоназначени учители

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   Zaedno_v_chas_handbook

Наръчникът е съставен от учители, участвали в международния проект, финансиран по програма Еразъм + Trainee to trained teacher, реализиран в България под названието “Наставничество и менторство на новоназначени учители”. Целите на проекта са да се идентифицират стратегии, инструменти и ресурси, необходими за разработване на набор от обучителни пакети, които са приложими за всички училища на територията на ЕС за по-лесния преход от младши учител до учител. Резултатите от изпълнение на проекта са модел, който да е приложим в целия ЕС.

Читателят ще има възможност да се запознае с пет глави от настоящия Наръчник – всяка една от които е посветена на ключов елемент от приобщаването на новоназначените учители в училище и подпомагането им в изграждане на устойчиви преподавателски навици.

Първата глава от Наръчника има донякъде обобщаваща роля, защото представя ключовите взаимоотношения в училище, дава идеи за създаване на училищни структури, които формално и неформално имат отношение към изграждането на подходящи за училищната среда модели на преподаване и поведение у новоназначените учители.

Втората глава в Наръчника обръща внимание на въпросите, свързани с правилното водене на училищна документация от новоназначените учители и възможните структури, които подкрепят новите колеги в изграждането на умения за систематично и правилно попълване на документи.

Третата глава в Наръчника е посветена на въпросите за управление на класната стая – създаването на защитена и благоприятна учебна среда, която подпомага ученето. Изграждането на умения в тази посока е от съществено значение за организация на целия учебен процес, поради което е един от основните компоненти за подкрепа на новоназначени учители. Конкретните идеи, които са споделени в текста, могат да бъдат директно приложени от читателите в тяхната преподавателска практика.

Четвъртата глава от Наръчника e посветена на темата за планиране на уроци – едно от най-важните преподавателски умения, което се развива и затвърждава през цялата преподавателска практика. В главата са дадени идеи за съвместно планиране на уроци, предложени са конкретни урочни модели.

Петата глава от Наръчника разглежда въпросите за съвместно посещение на уроци и даване на обратна връзка между колеги. Споделени са критерии за наблюденията, както и инструменти, които могат да бъдат приложени при формални или неформални посещения в класната стая.

В края на Наръчника читателят може да открие приложения – конкретни бланки и инструменти, споделени от учителите, разработили наръчника.

Издание на Заедно в час.

Topics: Библиотека, Образование/Култура | No Comments »

Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   MT_narachnik_2015

В изданието на Министерство на туризма (2015) се предоставя максимално подробна информация, която ясно очертава правата на потребителите и отговорността на туроператори и туристически агенти, превозвачи и други заинтересовани страни, които имат отношение към предлагането на туристически пакети.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие | No Comments »

Как да развиваме умения на 21-ви век в час? (от учители за учители)

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   Skills-Guidebook-web-Umeniya-na-21-vek

Наръчникът (2016) е резултат от интензивна работа на учители и алумни по програмата “Заедно в час” в рамките на проекта “Функционална грамотност за 21-ви век: инструменти за оценка и методи на преподаване”.

Read the rest of this entry »

Topics: Библиотека, Образование/Култура | No Comments »

Как да намерим, обучим и задържим успешните учители

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   White-paper_2017

Добри практики за привличане, подбор, обучение и задържане на преподаватели в сферата на училищното образование.

Заедно в час, 2017.

Topics: Библиотека, Образование/Култура | No Comments »

Наръчник с добри практики за подкрепа на уязвими групи в местата за лишаване от свобода в България

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   Наръчник_лишени_свобода

Основна цел на изданието е повишаването на осведомеността и знанията сред целевите групи – както от страна на персонала и външните експерти, така и сред непълнолетните лица и ромите в местата за лишаване от свобода – по отношение на добрите практики за управление на различията в затворите и подкрепа на уязвими групи. В него са включени проучване на нуждите на уязвимите групи, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, сравнително-правното изследване, последващата оценка на релевантното българското законодателство и социологическото проучване, които дават актуална точна картина, както на международната и националната нормативна рамка, така и на фактическото положение. На тази база е изработен пакетът от предложения за политики, целящи усъвършенстване на мерките, прилагани спрямо уязвимите групи в местата за лишаване от свобода.

Асоциация на юристи за развитие на правото в обществен интерес и хармонизиране на българското и европейското право, 2015.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | No Comments »

T-Kit 8 – Социално включване (издание за 2017 г.)

By rraycheva | February 8, 2018

pdf_icon   T-Kit8-WEB

Ревизираният T-Kit има за цел да подготви практикуващите младежки практики с широко познаване на понятията за социално изключване и включване, както и неща, които трябва да се вземат предвид при ангажиране в  работата с млади хора с по-малко възможности.

Практическата част включва редица проекти, подходи и дейности за вдъхновение на младежките работници, обхващащи петте “А”:

  1. Осъзнаване на реалностите на социалното изключване,
  2. Достъп до овластяващи и приобщаващи дейности,
  3. Механизми за действие и подкрепа за включване,
  4. Акредитиране и признаване на опит, напредък и постижения, и
  5. Насърчаване, като се поставят подкрепящи стъпки за включване.

На английски език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Младежки инициативи | No Comments »

Почтеност в политиката и ефективно противодействие на корупцията в България

By rraycheva | February 8, 2018

pdf_icon   ANALYSIS_Pochtennost_v_politikata_18.05.2017

Асоциация „Прозрачност без граници“, 2017

Наблюденията и препоръките, представени в този документ, са отражение на разбирането за пряката обвързаност между проблемите на почтеността в изборния и в управленския процес. Част от тях следват  прагматичен подход и са насочени към конкретни проблеми в работата на институциите, ангажирани в изборния процес в страната.

Друга част от предложените насоки са фокусирани върху работата на ключови управленски институции – законодателния процес в Народното събрание, работата на администрацията на централно и местни ниво, правилата и процедурите за защита на конкуренцията в правенето на бизнес в България.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | No Comments »


« Previous Entries