Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Национален конкурс – пътуваща изложба с награди “ КУЧЕТО И ЧОВЕКЪТ – ПРИЯТЕЛИ ЗАВИНАГИ ”

By rraycheva | January 15, 2018

Краен срок за получаване на творбите: 30 април 2018 г.

От памтивека се знае, че кучето е най-добрият и най-верният приятел на човека. Всеки е искал или е имал този приятел в живота си. Това приятелство е било и ще бъде сюжет за разкази, книги, филми, картини и скулптури още много пъти в културите на народите по света.

Можете да участвате най-много с по 2 творби и в двата раздела:

>> Изобразително изкуство – живопис или графика с материали и техника по избор и размер на листа 35 см. на 70 см. без паспарту. (Не се допускат шаблони от интернет.)

>> Приложни изкуства – творби от глина, текстил, хартия, конци, бродерия, природни материали и др.

На гърба напишете: трите си имена; рождена дата; кого представяте – училище, читалище или школа; ръководител и подпис за съгласие за оповестяване на класирането, телефон и електронна поща за връзка с него; адрес: населено място, област, улица и номер, и пощенски код.

Класирането е в двата раздела в три възрастови групи:  7 г. – 9 г.; 10 г. – 12 г.; 13 г. – 15 г.

Краен срок за получаване на творбите – 30 април 2018 г. на адрес:

”НЧ Напредък 1871”, ул.”Хр. Ботев” №6, гр.Никопол, област Плевен, 5940

Организатор: „Народно читалище Напредък 1871” град Никопол

(Произведенията не се връщат.)

За контакти: napredak1871nl@abv.bg

0889528971, 065412503 и 065412417

Topics: Новини | No Comments »

Селскостопанска перспектива на ЕС 2017 – 2030: Нарастване на износа на вино, зехтин, плодове и зеленчуци

By rraycheva | January 8, 2018

pdf_icon   2017-2030_fullrep_en

Този доклад представя средносрочните перспективи за основните пазари на селскостопански продукти в ЕС и приходите в селското стопанство до 2030 г. въз основа на набор от съгласувани макроикономически предположения, считани за най-правдоподобни по време на анализа. Прогнозите предвиждат продължаване на текущата селскостопанска и търговска политика.

Въпреки че промените в политиките на ЕС за биогоривата след 2020 г. все още не са ясни, пазарът на биогорива ще остане зависим от тях. Основният фактор, влияещ върху пазара след 2020 г., ще бъде намаляването на общото използване на бензин и дизел. Намаленото търсене на биодизел от растителни масла ще окаже натиск за намаляване на производството на рапица в ЕС.

Очаква се цените на зърнените култури в ЕС да нараснат постепенно, като достигнат средно над 170 EUR / т. Това е на фона на ограничената наличност на земя, възстановяването на цените на енергията и устойчивото търсене. В този контекст не може да се изключи възможността за увеличаване на цените, особено в отговор на климатичните събития.

След като квотите за захар бяха отменени, ЕС се очаква да стане нетен износител на захар.

Секторът на животновъдството се очаква да се възползва от постоянно нарастващото търсене в световен мащаб и достъпните цени на фуражите. Това би могло да отвори пътя за сектора на млечните продукти в ЕС да се разшири в отговор на нарастващото глобално и вътрешно търсене, въпреки трудностите, свързани с високата нестабилност на цените.

През последните няколко години потреблението на месо в ЕС на глава от населението се възстанови от икономическата криза. В бъдеще консумацията на месо се очаква да се стабилизира, преди да спадне леко.

Потреблението и износът на домашни птици се очаква да продължи да се увеличава, докато незначителното увеличение на производството на свинско месо ще се определя изключително от търсенето на износ. Обратно, производството и потреблението на говеждо месо се очаква да спаднат.

Специализираните култури като плодове и зеленчуци, зехтин и вино се очаква да продължат последните си тенденции за стагнация или леко намаляване на потреблението и нарастване на износа.

Издание на ЕК, на английски език, 90 стр.

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/medium-term-outlook/2017/2017-fullrep_en.pdf

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | No Comments »

Национален литературен конкурс на тема: “В търсене на талисман за щастие”

By rraycheva | January 7, 2018

Краен срок за изпращане на творбите: 20.03.2018 г.

Организаторите на XIX Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе в гр. Сливен от 8 до 10 май 2018 г., обявиха Национален литературен конкурс  на тема: “В търсене на талисман за щастие”.

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (разказ, приказка, стихотворение), специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 стандартни компютърни страници (60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница) и да бъдат изпратени в печатен вид или на e-mail.

Компетентно жури ще оцени творбите.

Ще бъдат раздадени много награди.

Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.

Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:

8800 гр. Сливен

ул. “Никола Карев” № 1

Регионална библиотека “Сава Доброплодни”

(за литературния конкурс)

или на e-mail:  reglibsliven@iradeum.com

тел. за справки: 044/62 24 41; 62 39 70

NOTICE_LITERARY_COMPETITION_SLIVEN_RBSD_2018

Topics: Новини | No Comments »

Насоки. Оценка на LEADER/ВОМР

By rraycheva | December 19, 2017

pdf_icon   ОЦЕНКА НА LEADER-ВОМР

Издание на Европейската комисия – Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, август 2017

Насоките предлагат практически съвети относно подготовката и извършването на дейностите за оценка на LEADER/ВОМР, когато последните се осъществяват като част от оценката на ПРСР, но също така и когато оценката/самооценката се изпълнява на местно равнище.

Насоките се състоят от четири части.

ЧАСТ 1 представя LEADER/ВОМР като част от политиката за развитие на селските райони.

В ЧАСТ 2 се разяснява цикълът на оценяване на равнището на ПРСР и се описва начинът на оценяване на приноса на LEADER/ВОМР за изпълнението на целите на ЕС, на държавите членки и на ПРСР.

В ЧАСТ 3 са отправени препоръки към МГД относно това как да извършват дейностите за оценка на местно равнище и относно видовете подкрепа, които УО, НМСР и други заинтересовани страни може да предоставят на МГД за тази цел. В тази част са описани също редица инструменти и примери, които може да се използват за оценката на LEADER/ВОМР на местно равнище.

ЧАСТ 4 Речник

Източник:

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/evaluation-leaderclld_en

 

 

 

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Насоки. Оценка на LEADER/ВОМР

Непродължаващите средно образование: колко, къде, защо и как?

By rraycheva | December 19, 2017

pdf_icon   Amalipe_Dec2017

Настоящият анализ опитва да хвърли светлина по четири въпроса: колко от завършилите основни училища през 2017 г. са продължили средно образование, къде са концентрирани непродължаващите, защо не продължават и как може да бъде преодоляна негативната тенденция. Материалът завършва с препоръки към МОН и останалите институции, ангажирани с пълния обхват.

Статията се отнася до учениците, завършващи основни училища, а не до всички завършващи основно образование ученици. Анализът почива на информация, включваща всички основни училища (вкл. т.нар. „прогимназии), предоставена от МОН.

 

Topics: Библиотека, Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on Непродължаващите средно образование: колко, къде, защо и как?

Европейско ръководство за добри хигиенни практики при производството на занаятчийско сирене и млечни продукти

By rraycheva | December 19, 2017

pdf_icon   biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_bg

Ръководството е разработено от хора от практиката: фермери и занаятчии от цяла Европа, ветеринари, консултанти, технолози и експерти по безопасност на храните по поръчка на Европейската комисия.

Официално се въвежда принципът на гъвкавост във всички страни-членки на ЕС по отношение на фермерски и занаятчийски производители на сирене и млечни продукти.

Макар да е предназначено основно за бизнеса, ръководството беше одобрено от ЕК и след това от държавите – членки, което означава, че то може да се ползва и за нуждите на официалния контрол. За българските условия това означава, че директорите на ОДБХ, началник – отделите по Контрол на храните и всички инспектори при рутинните си проверки могат да прилагат дерогации и адаптации, когато се отнася за фермерско и занаятчийско производство. Основанието за това е чл. 10 на Регламент (ЕО) 882/2004.

Управителят на Фондация БИОСЕЛЕНА д-р Стоилко Апостолов:

На практика това означава, че щом една малка ферма с 25 кози във Франция може да произвежда козе сирене от сурово, непастьоризирано мляко и да го продава на територията на целия ЕС, то такава ферма със същите производствени и хигиенни практики и помещения би трябвало да може да бъде регистрирана официално във всяка друга страна – членка и да продава без ограничения на територията на ЕС.

Обръщаме се към всички към всички консултанти, технолози и проектанти на малки обекти за преработка на мляко, към всички служители на БАБХ : използвайте Ръководството в максимална степен в соята работа – то е официален документ на Европейската комисия!“, призовава д-р Апостолов. За малките производители на мляко и млечни продукти – фермери, регистрирани по Наредба 26 на МЗХГ ръководството трябва да стане настолна книга. Производителя носи цялата отговорност за качеството и безопасността на храните!

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Европейско ръководство за добри хигиенни практики при производството на занаятчийско сирене и млечни продукти

Ромски буквар“, издание от 1993 г.

By rraycheva | December 19, 2017

Ако смятате, че ще ви е полезен, можете да го изтеглите от

http://bit.ly/2yEB9qM

Topics: Библиотека, Образование/Култура | Comments Off on Ромски буквар“, издание от 1993 г.

INNOVATION FOR #ZEROHUNGER

By rraycheva | December 19, 2017

Иновационен акселератор на Световната продоволствена програма на ООН INNOVATION FOR #ZEROHUNGER

Краен срок: 3 януари 2018 г.

Акселераторът идентифицира и подкрепя смели решения на проблема с глада в световен мащаб. Световната продоволствена програма (WFP) предоставя на новаторите финансова подкрепа в размер на 100 000 USD, достъп до мрежа от експерти и международно популяризиране.

За: Иноватори и стартиращи фирми.

http://innovation.wfp.org/

Topics: Новини | Comments Off on INNOVATION FOR #ZEROHUNGER

Конкурс за разработване на програми за превенция на насилието в училище и в детската градина

By rraycheva | December 16, 2017

Програмите следва да се изпратят в срок до 11 януари 2018 г. 

Национална мрежа за децата обявява конкурс за разработване на програми за превенция на насилието в училище и в детската градина като част от изпълнението на проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, който цели да подкрепи реформата в системата за детско правосъдие в България, както и да пилотира нови модели за работа с деца с проблемно поведение.

Основната цел на заданието е разработване на обучителни програми за универсална превенция на насилието за различни възрастови групи деца, учители, родители и професионалисти в детските градини и училищата, които стъпват на опита на организациите, членове на Национална мрежа за децата, събран през 2016 и 2017 г. Програмите трябва да са консултирани и съгласувани с различни заинтересовани страни, включително със заинтересованите организации, членове на Мрежа за децата.

Концепциите на кандидатите трябва да допринасят за изграждане на капацитет за разпознаване на деца в риск или в ситуация на насилие и на различните форми на насилие, както и за повишаване на чувствителността на родителите, педагогическите специалисти и децата по проблема. Необходимо е и да предоставят информация към кого и как децата, учителите и родителите могат да се обърнат за помощ, както и да запознават с методи за ненасилствено разрешаване на конфликти. Има изискване за включване и координация между всички заинтересовани страни за разрешаване на конфликти и реакция при проблемно поведение.

Могат да кандидатстват с концепции организации членове на Национална мрежа за децата, както и независими консултанти и консорциуми от организации и/или експерти.

http://bit.ly/2BisFZB

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс за разработване на програми за превенция на насилието в училище и в детската градина

Национален конкурс за рисунка

By rraycheva | December 11, 2017

Народно читалище „Освобождение-1884”, с. Шейново, и Кметство с. Шейново обявяват национален конкурс за рисунка : „Нашите герои – 140 години от началото на Освободителната  Руско-турска  война”.

Краен срок за изпращане на рисунките – 05.01.2018 г.

УЧАСТНИЦИ – Без ограничения, всички желаещи деца от Република България, разпределени в три възрастови групи:

ПЪРВА ГРУПА – ДЕЦА в ДОУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (до 7-годишна възраст),

ВТОРА ГРУПА – ДЕЦА от І-ви до ІV-ти КЛАС (от 7 до 11-годишна възраст),

ТРЕТА ГРУПА – ДЕЦА от V-ти до VІІІ-ми КЛАС (от 11 до 14-годишна възраст).

За информация: e-mail   oswobojdenie_sh@abv.bg

Тел.: 0884543042

За конкурса

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за рисунка


« Previous Entries