Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for June 13th, 2016

Ефектът на айсберга („скритата учебна програма“ на българското образование)

Monday, June 13th, 2016

   Ефектът на айсберга Целта на този анализ е да подпомогне предотвратяването на (трогателно) предателство спрямо българските (образователни) традиции. За целта текстът предлага на вниманието на читателите един опит за историческа реконтекстуализация на някои ингредиенти на българското (начално) образование, които днес заварваме като синкретични, обективни, вечни и – следователно – неподлежащи на преднамерено управленско въздействие. […]

За училището – с обич и омерзение

Monday, June 13th, 2016

    За училището – с обич и омерзение Докладът е посветен на „различните” деца – деца с т. нар. „специални образователни потребности”, на деца от смесени бракове, от религиозни или етнически малцинства, на чужденци, мигранти и т .н.  – как те преживяват днешната българска образователна ситуация, как се справят с предизвикателствата на средата и как […]

Семиотика на Себе си и Другия. Тематичен анализ на визуалното и текстово съдържание в буквари и читанки. Скрийнинг (юли – август 2015)

Monday, June 13th, 2016

   Семиотика на Себе си и Другия За обект на настоящото изследване се определят използваните в дидактичните материали визуални и вербални знаци за идентичност, (не)толерантност, гражданска определеност, разбрани като агенти на социални процеси. В този смисъл те се мислят през употребите на техните значения, формиращи и/или формирани от социалните контексти, в които са въвлечени. Изследването […]

Езикът на омразата в България

Monday, June 13th, 2016

   Езикът на омразата в България Езикът на омразата в България – поява, развитие, особености. София, 2015

Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България

Monday, June 13th, 2016

   Скрийнинг за толерантност и човешки права Докладът „Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България“ изследва количествените и качествените измерения на образа на „различния“ в българските учебници и учебни помагала за начален курс – хора с увреждания, представители на […]

Политическа и инструментална рамка на ЕС в сферата на образованието. Интегриране на общозначимите ценности за толерантност и човешки права в образованието през идеята за единен европейски социален модел

Monday, June 13th, 2016

   Политическа и инструментална рамка на ЕС в сферата на образованието Целта на настоящия анализ е да очертае развитието на обща концепция на ниво ЕС за образованието в европейските ценности на толерантност и мултикултурно разбирателство от най-ранна възраст. София, 2015