Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for June 30th, 2016

Ефективни мерки за интеграция на ромите в държавите-членки 2016

Thursday, June 30th, 2016

Оценка на прилагането на рамката на ЕС за националните стратегии за интегриране на ромите и на препоръката на Съвета относно Ефективни мерки за интеграция на ромите в държавите-членки 2016 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите 27 юни 2016    roma-report-2016_en